Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Активдердин жүгүртүлүшү

Кыргызский Русский
өкмөттүк каржылык активдердин жана пассивдердин эсебин жүргүзүү. Счета запаса финансовых операций правительства.
Банк секторунда суммардык активдердин, капитал, депозиттик база деңгээлдеринин төмөндөшү жүргөн. Был сокращение общего уровня активов, капитала и депозитной базы в банковской системе.
Рыноктук пайыздык чендер өзгөргөн шартта, активдердин рыноктук наркынын өзгөрүүсүнө дуушарлануу көрсөткүчү. Показатель чувствительности изменения рыночной стоимости активов при изменении рыночных процентных ставок.
Инвестор кароого алынган мезгил ичинде алууну болжолдоп жаткан активдердин (активдер портфелинин) кирешелүүлүгүнүн мааниси. Значение доходности активов (портфеля активов), которое инвестор предполагает получить за рассматриваемый период.
Микронасыятик компаниянын жаргылык капиталын негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эсебинен топтоого жол берилбейт. Использование основных средств и нематериальных активов для формирования уставного фонда микрокредитной компании не допускается.
Микрокаржы компанияларынын жаргылык капиталын негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эсебинен топтоого жол берилбейт. Использование основных средств и нематериальных активов для формирования уставного капитала микрофинансовых компаний не допускается.
Рыноктук тобокелдик – бул, активдердин жана милдеттенмелердин рыноктук наркынын алгылыксыз өзгөрүүсү шартында келип чыккан жоготуу ыктымалдуулугу. Рыночный риск – это вероятность потерь, возникающих в случае неблагоприятных изменений рыночной стоимости активов и обязательств.
Өз каражаттарын, карыздык же тартылган каражаттарды баалуу кагаздарга же активдердин башка түрлөрүнө салууну жүзөгө ашырган юридикалык жак же жеке адам. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных или привлеченных средств в ценные бумаги или другие виды активов.
Курстун өзгөрүүсүнүн натыйжасында активдердин/милдеттенмелердин чет өлкө валютасында туюндурулган наркынын өзгөрүүсүнөн улам чыгымдардын келип чыгышы тобокелдиги. Риск получения убытков вследствие изменения стоимости активов/обязательств, выраженных в иностранной валюте, в результате изменения курсов.
Инвестициялык инструменттерди төлөөгө чейинки орточо салмактанып алынган мөөнөт, ал активдердин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө таасирленүү чегин аныктоодо колдонулат. Средневзвешенный срок до погашения инвестиционных инструментов, который используется при определении меры чувствительности активов к изменению процентных ставок.
Курстун өзгөрүүсүнүн натыйжасында чет өлкө валютасында туюндурулган активдердин/ милдеттенмелердин наркынын өзгөрүшүнөн улам чыгымдардын келип чыгуу ыктымалдыгы тобокелдиги. Риск получения убытков вследствие изменения стоимости активов/обязательств, выраженных в иностранной валюте, в результате изменения курсов.
Улуттук банктын 2010-жылдын 11 айы ичиндеги таза ички активдери акча базасын төмөндөткөн, таза ички активдердин анын төмөндөөсүнө кошкон салымы (- ) 18,1 пайыз чегинде бааланган (2010-жылдын январь-ноябрь айларында таза ички активдердин акча базасынын төм Национальный банк чистые внутренние активы за 11 месяцев 2010 года снизилась на денежную базу, и его вклад в ее снижению оценивалась в (-) 18,1 процента (в январе-ноябре 2010 года чистые внутренние активы вклад в денежной базы уменьшение м
“Көчүрүү саясатынын жадыбалы” Долбоорду ишке ашыруучу агенттик жер бөлүп берүү (анын ичинде жоготулган же козголгон активдердин ордун толтуруу же кайра куруу), Долбоордун Биринчи жана Экинчи Бөлүктөрүн ишке ашыруунун алкагында көчүрүлгөн кишилерди көчүрүү "Политике переселения" означает рамки политики переселения, подготовлен и утвержден проекта исполнителем 9 ноября 2011 года, определяющий условия для приобретения земли (в том числе компенсации за или реконструкции, потерян или
Мыйзам талаптарына ылайык, аларды кийинчерээк активдердин ар кандай түрлөрүнө жайгаштыруу үчүн жеке адамдардан жана юридикалык жактардан акча каражаттарын тартууга укуктуу инвестициялык, пенсиялык фондулар, камсыздандыруу компаниялары жана башка финансылык мекемелер. Инвестиционные, пенсионные фонды, страховые компании и другие финансовые учреждения, имеющие в соответствии с законодательством право привлечения денежных средств физических и юридических лиц для последующего их размещения в различные виды активов.
Бул, белгиленген күнгө, адатта чейректин же жылдын акырына карата абал боюнча тышкы финансылык активдердин жана милдеттенмелердин жалпы суммасы. Позициялардын бир отчеттук күндөн экинчисине өзгөрүүсү финансылык операцияларды, кайра баалоого байланыштуу өзгөрүүлөрдү жана ошол мезгил ичинде орун алган башка өзгөрүүлөрдү чагылдырат. МИП — это общая сумма внешних финансовых активов и обязательств по состоянию на указанную отчетную дату, обычно на конец квартала или года. Изменение позиции от одной отчетной даты до другой отражает финансовые операции, изменения в связи с переоценкой и прочие изменения, имевшие место в течение этого периода.
Бул, кеңири колдонулган көзөмөл системасы, мында банктардын туруктуулук көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй алты категорияга бөлүнөт: 1) С (Capital) – өздүк капиталдын жетиштүүлүгү; 2) А (Asset) – активдердин сапаты; 3) М (Management) – ишенимдүү башкаруу; 4) Е (Earnings) – пайда алуу; 5) L (Liquidity) – ликвиддүүлүк;
6) S (Sensitivity) – рыноктук тобокелдүүлүккө дуушарлануу ыктымалдуулугу.
Представляет собой широко используемую систему надзора, в которой показатели устойчивости банков группируются в шесть категорий. Этими категориями являются: 1) C (Capital) — достаточность собственного капитала; 2) A (Asset) — качество активов; 3) M (Management)
— надежность управления; 4) E (Earnings) — прибыль; 5) L (Liquidity) — ликвидность; 6) S (Sensitivity) — чувствительность к рыночному риску.
Белгилүү бир күнгө карата тиешелүү валюталардагы активдердин жана милдеттенмелердин бирдей эместиги. Ачык валюта позициясы кыска жана узун болушу мүмкүн.
Кыска валюта позициясы милдеттенмелердин белгилүү бир күнгө карата тиешелүү валюталардагы талаптардан артып кетишин, ал эми узун валюта позициясы – талаптардын белгилүү бир күнгө карата тиешелүү валюталардагы милдеттенмелерден артып кетишин билдирет.
Неравенство активов и обязательств в соответствующих валютах на определенную дату. Открытая валютная позиция может быть короткой и длинной.
Короткая валютная позиция представляет собой превышение обязательств над требованиями в соответствующих валютах на определенную дату, а длинная валютная позиция – превышение требований над обязательствами в соответствующих валютах на определенную дату.
Эталондук инвестициялык портфель – бул, эл аралык камдарды тескөөнүн нейтралдуу теориялык портфели, ал инвестициялардын реалдуу түрлөрүндө түзүлүп, рынокто оңой ишке ашырылат. Эталондук портфель инвестициялык активдер үчүн түзүлүп, активдердин (инвестициялардын түрлөрүнүн) топтомун жана түзүмүн ошондой эле, инвестициялык актив үчүн максималдуу мөөнөттүүлүктү жөнгө салат. Айрым учурда эталондук портфелдин ордуна бенчмарк колдонулат. Эталонный инвестиционный портфель – это нейтральный теоретический портфель управления международными резервами, который построен на реальных видах инвестиций и является легко реализуемым на рынке. Эталонный портфель создается для инвестиционных активов и регламентирует набор и структуру активов (видов инвестиций) и максимальную срочность для инвестиционного актива. Иногда вместо эталонного портфеля используется бенчмарк.
Активдердин ликвиддүүлүгүнүн жетишсиздиги жана/же кошумча каржылоодон пайдалануу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугунан улам, күндөлүк милдеттенмелерди төлөөгө жөндөмсүздүк; инвестициялар мөөнөтү бүткөнгө чейин олуттуу жоготууларсыз инвестицияланган каражаттарды бошотуп алууга мүмкүн эместик ыктымалдыгы; ал эми финансылык инструменттерге келсек, ликвиддүү эмес дегенден улам, баалуу кагаздарды экинчилик рыногунда алгылыктуу баада сатуу мүмкүн эместигин түшүндүргөн тобокелдик. Риск неспособности оплатить текущие обязательства вследствие недостатка ликвидных активов и/или отсутствия доступа к дополнительному финансированию; вероятность того, что не удастся высвободить инвестированные средства без значительных потерь до окончания срока инвестиций; в случае с финансовыми инструментами неликвидность означает невозможность продать ценную бумагу на вторичном рынке по разумной цене.
Иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынган финансы-кредит мекемелери тарабынан өзүндө кредиттик тобокелдикти, баланстан тышкаркы милдеттенмелерди аткаруу тобокелдигин камтыган активдер боюнча келип чыгышы ыктымал болгон жоготуулардын ордун жабуу максатында, чыгашалардын эсебинен түзүлгөн кам. РППУ активдерге карата контрэсеп болуп саналат, РППУга чегерүүлөр өлчөмү активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин абалына жана сапатына жараша белгиленет Резервы, которые формируются финансовокредитными учреждениями, регулируемыми Национальным банком, за счет расходов в целях покрытия возможных потерь по активам, несущим в себе кредитные риски и риски исполнения забалансовых обязательств. РППУ являются контрсчетом к активам, размер отчислений в РППУ зависит от состояния и качества активов и забалансовых обязательств.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: