Меню
Эл-Сөздүк

Айыбын (күнөөсүн) моюндап келүү

Явка с повинной
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Айыбын (күнөөсүн) моюндап келүү

Кыргызский Русский
учуп келүү прибытие
жини келүү раздражение
Дилбаян жазып келүү Написать сочинение
бир нерсе сатып келүү . Купи что-нибудь .
ЫЛАЙЫК КЕЛҮҮ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
■ билими боюнча ылайык келүү; | Оценки соответствия по образованию;
Концессиялык ишкананын мүлкүн ташып келүү Импорт льготной собственности лица
Анткени бир чечимге келүү өткөн заманда калып калгандай сезилет. Потому так долго я стоял на обочине контента быть свидетелем, просто фотографировать.
Жабыр тартуучуунун күнөөсүн жана зыян келтирген жактын мүлктүк абалын эсепке алуу Учет вины потерпевшего лица и имущественного положения правонарушителя
Ылайык келүү Декларациясынын көчүрмөсүн төмөнкү даректен тапса болот http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Копия декларации о соответствии можно найти по адресу: // www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
Биринчиден, көчүп келүү резервацияларды талкалаганжана аны андан ары бөлүштүрүп, майдалап сатуу муундан муунга улана берген. Этот шаг уничтожил оговорки, что делает его легче дальнейшее разделение и sellwith каждое поколение проходной.
Мураскорлор өз ара макулдашууга келүү менен керээзди аткарууну мураскорлордун бирине же башка адамга тапшырууга укуктуу болушат. В случае, если исполнитель не указанный в завещании, наследники могут договориться между собой, чтобы расширить возможности одного из наследников или другим лицом, чтобы выполнить завещание.
6) жерди бузууга алып келүү менен байланышкан жумуштарды жүргүзүүдө кыртыштын асылдуу катмарын сыйрып алууну, пайдаланууну жана сактоону; 6) отрезаны, использовать и сохранить плодородный слой почв в ходе работ, вызывающих повреждение земли;
1) токой, суу жана башка кадастрлар менен өз ара байланыш жана шайкеш келүү принциптерине негизделген жер кадастры системасынын бирдиктүүлүгү; 1) целостность системы земельного кадастра, основанной на принципах взаимодействия и совместимости с лесом, водой и другими кадастров;
Иш убагынан кийин басууну, соода-сатыкты жана реабилитациялоочу жардамды таркатууну чектеген иштебей жаткан көчө жарыгы шаардын калыбына келүү аракетине жолтоо болуп келди. Нефункционирующих уличные фонари препятствуют усилиям по восстановлению города от предельного движения, коммерции и доставки реабилитационной помощи в нерабочие часы.
пайда көрүү же өз ээлери үчүн финансылык пайда алып келүү максатында, товар өндүрүүдөн же финансылык эмес кызматтарды сунуштоодон негизги иш максаты көрүнгөн юридикалык жактар. Юридические лица, основная деятельность которых заключается в производстве товаров или нефинансовых услуг с целью получения прибыли или иной финансовой выгоды для своих владельцев.
микрокаржы компаниясынын башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн тизмесин жана Улуттук банк тарабынан белгиленген кесиптик жактан дал келүү талабына алардын жооп бериши тууралу маалымдамалар; Список членов органов управления микрофинансовой компании и данные, подтверждающие их квалификацию пригодность проверяется Национальным банком;
- кызмат кылган жеринде мүлктү уурдоо (анын ичинде кытып алуу), жоготуу, аны атайылап жок кылуу же бузуу; - ишке ичкилик ичип, баңгизат же башка токсиндик затты колдонуу менен мас абалында келүү; - Совершение хищения чужого имущества в месте работы (в том числе мелкого воровства), разбазаривание, умышленного уничтожения или повреждения; - Наличие на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
Өкмөттүк облигацияларга салык чегерилбегендигинин себеби - байларды мамлекеттик облигациялар базарына тартып келүү үчүн, өкмөт аларга өзгөчө артыкчылыктарды берип, алардын кредитору болуп алат. Тот факт, что государственные облигации в какой-то степени налога бесплатно означает, что правительство дает особые привилегии для богатых, чтобы привлечь их на рынок государственных облигаций и так, чтобы стать кредиторы.
Долбоордун алкагында үйрөнүлүп жаткан тажрыйбага көнүү жана үйрөтүү максаттары менен Болгариянын София шаарына тажрыйба алмашууга барып-келүү жыйынтыктары боюнча кийинки үйрөтүүчү семинарды уюштуруу. Проект был обмен посещение Софии, за которым последует учебный семинар по результатам поездки по передаче и адаптации основе изученного опыта.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: