Меню
Эл-Сөздүк

Айлантуунун жалпак тилкелери

Плоские полосы прокрутки
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Айлантуунун жалпак тилкелери

Кыргызский Русский
Бөлүнүүчү жана бөлүнбөс жер тилкелери Делимые и неделимой земельные участки
Сууларды коргоо зоналары жана тилкелери Водоохранные зоны и полосы
Ушул Кодекстин 73-беренесинин 2-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарда жер тилкелери бир жолу акысыз берилет. Земельные участки предоставляются для целей, указанных в ст. 73 (2) настоящего Кодекса бесплатно только один раз.
суу сактоочу токойлор (дарыялардын, көлдөрдүн, суу сактагычтардын жана башка көлмөлөрдүн жээктериндеги тыюу салынган токой тилкелери); защиты водных леса (запрет лесов вдоль рек, озер, водохранилищ и других водных источников);
Азыр видео оюндардай бөлмөнү көрө жатасыңар ал кичине үч өлчөмдүүдөй көрүнөт, Бирок негизинен сүрөтү жалпак жана экрандын тегиздикке байланышкан. И вы можете видеть, что это похоже на 3D комнату - если вы можете увидеть - вроде как видеоигры, он вроде выглядит 3D, но по большей части, изображение выглядит довольно плоский, и привязан к поверхности экран.
29) айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондусу - айыл чарба жерлеринен (жайыттардан бөлөк) жана мамлекеттик менчикте турган жерлерден түзүлгөн жер тилкелери; 29) Сельскохозяйственная угодий фонд перераспределения - земельные участки, сформированные из сельскохозяйственных угодий (за исключением пастбищ) и находящиеся в государственной собственности.
Айдоо жерлерине жана көп жылдык жемиш бактарынын ортосунда калган жана ага кирип турган жеке менчиктеги жайыт жана чабынды жер тилкелери менчикке берилиши мүмкүн. Посылки пастбищ и сенокосов, разбросанных или клином пахотных земель и на землях, занятых многолетними плодовыми насаждениями, находясь в частной собственности или в пользовании, может быть выделено в собственность.
Мүлктү сатып алуу/сатуу рыногу, аны багыты боюнча, зыян келтирүүсүз пайдалануу мүлктү кайра жайгаштырууну жокко чыгарат, мисалы: имараттар, курулмалар, жер тилкелери. Рынок, на котором происходит купля-продажа имущества, использование которого по назначению и без ущерба его характеристикам исключает его перемещение, примерами выступают: здания, сооружения, земельные участки.
Динден четтөө саясаты пайда болбосо, биз дагы деле диний согуштардан азап чегип, дагы деле көзү ачык аялдарды өрттөп, дагы деле жер тоголок эмес, жалпак деп ойлоп жашап жүрө бермекпиз. Без появлением секуляризма, есть опасения, мы бы до сих пор религиозные войны, до сих пор горят ведьм на костре, и до сих пор считают, что земля является плоский диск.
коргоочу токойлор (эрозияга каршы токойлор, транспорттук жолдордун бойлорундагы коргоочу токой тилкелери, чөлдөрдөгү жана сейрек токойлуу тоолуу чөлкөмдөрдөгү айлана - чөйрөнү коргоо үчүн мааниге ээ болгон токойлор); защиты лесов (противоэрозионные леса, защитные полосы лесов вдоль автомобильных и железных дорог, лесов в пустыне и горных районах с бедной растительностью, играющих важную роль в защите окружающей среды);
Жер тилкелери мөөнөтсүз мүлк чарба жүргүзүү же оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилген мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучуларга, коомдук бирикмелерге, коомдук фондуларга, диний уюмдарга берилет. Земельные участки будут выделены государственной или коммунальной землепользователей к которому имущество выделенных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучуларга жер тилкелери акысыз пайдаланууга берилет, ал эми Кыргыз Республикасынын айрым юридикалык жактарына жер тилкелери ыйгарым укуктуу орган тарабынан төмөндөгү максаттар үчүн берилиши мүмкүн: Уполномоченный орган выделить земельные участки для государственных и коммунальных землепользователей для использования на безвозмездной основе, и может выделять земельные участки на безвозмездной основе определенных юридических лиц в следующих целях:
Кинотеатрлар цифралык технология заманынын босогосун аттаар алдында турса, керектөөчүлөр фильмдерди үйүндөгү чоң жалпак экрандардан, же иш ордундагы андан кичирээк компьютер мониторлорунан, же болбосо көчөдө баратып эле кичинекей iPod же чөнтөк телефондор Но так же, как кинотеатры готовятся вступить в цифровую эру, у потребителей появляется ряд опций для просмотра фильмов на огромных плоских экранах в своих гостиных, на небольших экранах компьютеров на их столах и на маленьких IPOD или телефон SCR
Кыймылсыз мүлк - жер тилкелери, кен байлыктарынын тилкелери, өзгөчөлөнгөн суу объекттери жана жерге байланышкан, алардын багытталышына жараша зыян келтирмейинче жылыштырууга мүмкүн болбогон бардык нерселер, анын ичинде токойлор, көп жылдык көчөттөр, имара недвижимости - земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связанные с землей, устранение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе леса, многолетние растения, зданий, установке телефона

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: