Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Айкалыштырып иштөө

Совместительство
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Айкалыштырып иштөө

Кыргызский Русский
иштөө Работа
Иштөө принциптери Принципы работы
Электрондук иштөө абалын карап туруу Техническое Обслуживание Электронного
чектөөлөр жана аманаттар менен иштөө эрежелери; ограничения и правила эксплуатации для депозитных деятельности;
Микронасыялык компаниялар менен микронасыялык агенттиктердин иштөө өзгөчөлүктөрү Дополнительные положения для микрокредитных компаний и микрокредитных агентств
Акча резервдери тартылып алынып, алтын менен иштөө мыйзамсыз иш-аракет катары каралган. Запасы золота были конфискованы и это было сделано незаконно, чтобы иметь дело с золотом.
Бейтарап соттордун ыйгарым укуктары, алардын түзүлүшү жана иштөө тартиби мыйзам менен аныкталат. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов устанавливаются законом.
Эгер материал жакшы чыкпай калса, редактор же продюсер кабарчы менен биргелешип иштөө менен аны оңдогудай болуш керек. Если история не дотягивает, редактор или производитель должен иметь возможность работать с репортером, чтобы улучшить конечный продукт.
Башкаруу комитетинин сандык курамы, укуктары менен милдеттери, ошондой эле анын иштөө тартиби макулдашуу менен аныкталат. Количественный состав, права и обязанности комитета и оперативные процедуры будут изложены в соответствии с Соглашением.
Тест көзөмөлдөө усулу катары окутуу кыргыз жана өзбек тилинде мектептердин иштөө практикасында абдан сейрек пайдаланылат. Тестирование как метод надзора редко используется на практике в школах с кыргызским языком обучения и узбекском.
-окуу материалдары менен жигердүү иштөө билгичтиктерин окуучуларда калыптандырууга мугалимдердин жеткиликсиз көңүл бурушу; #ИМЯ?
Айрым кабарчылар гезиттин атайын бөлүмдөрү үчүн иштөө менен спорт, бизнес кабарларын же сенсациялык материалдарды берип турушат. Некоторые репортеры работают в специализированных разделах газеты, охватывающих спорта, бизнеса, или функций.
Азыр, мен Чикагодон бир да жанды таанычу эмесмин, жана мен бул коомчулукту уюштуруп иштөө деген деги эмне экенин да так билчү эмесмин. Теперь, я не знаю душу в Чикаго, и я не был уверен, что это сообщество организации бизнеса была всем.
- аялдардын пайдасына: каржылык пландаштыруу, персонал менен иштөө, иш кагаздарын жүргүзүү жана көзөмөлдөө бөлүмдөрүндө - 100% аялдар түзөт. - В пользу женщин: в Отдел кадров и делопроизводства и управления Отдела финансового планирования - 100 процентов составляют женщины.
Тийиштүү аймактын жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ыйгарым укуктары, ишин уюштуруу жана иштөө тартиби мыйзам менен аныкталат. Полномочия, организация и порядок деятельности местной государственной администрации должны быть определены законом.
Ошондуктан Кыргызстанда БИнин иштөө шарты кирешенин ички булактарынын эсебинен ишкерлерге зарыл кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашырууга чыгымдарды жабуу болуп саналат. Поэтому необходимым условием для существования бис в Кыргызстане является покрытие расходов, необходимых услуг для предпринимателей по внутренним источникам дохода.
Автономдуу иш ыргагында иштөө, мисалы, терминалдын же банкоматтын транзакцияларды өткөрүү үчүн эмитенттин/төлөм системасынын маалымат базасына кайрылуусуз иштөөсү Работа в автономном режиме, например, режим работы терминала или банкомата, при котором он не обращается к базе данных эмитентаплатежной системы для проведения транзакции.
Көбүнчө бул башталгыч мектепте өз алдынча иштөө көндүмдөрүн енүктүрүүгө көңүл жетишсүз бурулганына, чыгармачылык тапшырмалар сейрек практикаланганына байланыштуу. В значительной степени это связано с тем, что начальные школы уделяют недостаточное внимание развитию навыков работы самостоятельно.
Башталгыч мектепте окутуу усулдарынын ичинде үй тапшырма жана өз алдынча иштөө басымдуулук кылат, практикалык ыкмалар жана чыгармачыл тапшырмалар сейрек колдонулат. Преобладающие методы обучения, используемые в начальной школе домашнее задание и индивидуальная работа. Практические методы и творческие задания используются редко.
Патенттик ишенимдүү өкүл өзүнүн кесиптик иштерин жекече ишкер катары өз алдынча же юридикалык жакты түзүү менен, жана ошондой эле жалданып иштөө менен да жүргүзө алат. Патентный поверенный сможет реализовать свою профессиональную деятельность самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица или в качестве наемного работника.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: