Меню
Эл-Сөздүк

АКС (акчакредит саясатынын) өткөрүү механизми

передаточный механизм ДКП (денежно-кредитной политики)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: АКС (акчакредит саясатынын) өткөрүү механизми

Кыргызский Русский
өткөрүү; пропускать;
га өткөрүү :переключить на
электен өткөрүү просеять
Өтүнмөнү текшерүүдөн өткөрүү Экспертиза заявки
2.4. Акча - насыя саясатынын максаты 2.4. Цель денежно-кредитной политики
Билдирилген белгини калысбаадан өткөрүү Экспертиза заявленного обозначения
Ойлоп табууга өтүнмөнү калысбаадан өткөрүү Экспертиза заявки на изобретение
Пайдалуу моделге өтүнмөнү калысбаадан өткөрүү Экспертиза заявки на полезную модель
Сууларды пайдалануунун экономикалык механизми Экономический механизм водопользования
Товардык белгиге өтүнмөнү калыс баадан өткөрүү Экспертиза заявки на товарный знак
Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнү калысбаадан өткөрүү Экспертиза заявки на промышленный образец
Ойлоп табууга өтүнмөнү алдын ала калысбаадан өткөрүү Предварительная экспертиза заявки на изобретение
Ойлоп табууга өтүнмөнү формалдуу калысбаадан өткөрүү Формальная экспертиза заявки на изобретение
АКЧА-НАСЫЯ САЯСАТЫНЫН 2011-2013-ЖЫЛДАРГА НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ Основные направления MONETRY ПОЛИТИКИ 2011-2013
Жалпы мүлктөгү үлүштү каттоодон өткөрүү жөнүндө маалымат Информация о регистрации доли в общей собственности
2.6. Акча - насыя саясатынын максаттарына жетиштүү шарттары 2.6. Условия денежно-кредитной политики, достижении цели
мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын турмушка ашырылышы исполнение внутренней и внешней политики государства;
Чарбалык шериктикти жана коомду мамлекеттик каттоодон өткөрүү Государственная регистрация хозяйственных товариществ и обществ
электр жана жылуулук энергиясына тариф саясатынын өзгөртүлүшү; изменить в тарифной политике на электрическую и тепловую энергию;
Ишташтоону өткөрүү тартиби жана шарттары мыйзам менен аныкталат. Порядок и условия проведения забастовок определяются законом.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: