Menü
Эл-Сөздүк

карызга

разг.
то же, что карыз;
карызгама бердим я дал в счёт долга;
карызгага берер киши болсо, алар элем если бы нашёлся человек, который даст в долг, я бы взял.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: карызга

Kırgız Rusça
Бул өлкө карызга акча, мамлекеттик насыя берген. Эта страна выдала заем, общественный кредит.
эл аралык донордук уюмдардан, банк жана каржы-насыятик мекемелерден каражаттарды карызга алып турууга. Занять средства от международных донорских организаций, банков и финансово-кредитных учреждений.
Демек, товарларды сатып алып коюп, аларды катып жана баасы кымбаттаганга чейин күтүп, кийин сатуудан түшкөн кирешенин пайыздык ченинин орду толтурулбаса, эч ким карызга акча бергиси келбейт. Таким образом, люди предпочитают не давать деньги никому, если нет компенсационного в процентной ставке, которые они получают за исключением прибыли, они могли бы сделать, купив товары или сами акции и не держать их в течение времени, пока Thei
Ал учурда адамдар насыя берүүчүлөр менен карызкорлор жөнүндө сөз кылышканда, адам канчалык бай болсо, ошончолук көп насыя бере алат, ал эми канчалык кедей болсо, ошончолук көп карызга батат деп элестетишкен. В то время, когда люди говорили о кредиторов и должников, они имели в виду положение дел, в которых богаче человек был более кредитора он был, и чем беднее человек был более должника он был.
Ушундай шарттарда өкмөт, арызданып келген байлар ансыз деле оокаттуу болушкандыктан, аларга караганда, карызга белчесинен батып кеткен кедейлерге көбүрөөк колдоо көрсөтүүгө тийиш деген божомолго таянышкан. В целом идея была основана на предположении, что правительство должно помочь бедным людям, которые имеют тяжелые долги, а богатые, которые имеют претензии достаточно богаты.
Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигине же ал ыйгарым укук берген органга карызга каражаттарды алуу жана насыяларды берүү боюнча келишимдерге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан кол коюуга укук берилет. Министерство финансов или орган, выдвигаемого им, должно быть подписавшие правительства в контрактах на государственные заимствования или кредитования.
Казыналык бардык документтерди түп нускада жүргүзөт, карызга алынган каражаттарга катыштыруу, насыяларды берүү боюнча бардык макулдашууларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн күтүлбөгөн милдеттенмелерин кошо каттап турат. Казначейство сохранить исходные документы и реестры всех заимствования и кредитования соглашений, в том числе условных обязательств, правительства.
Булар ички жана тышкы карызга, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө пайызга карата дооматына жана башка маселелерге тиешеси бар, көрсөткөн кызматы үчүн төлөө жана башка ушул өңдүү бүтүмдөр Такие операции включают те, которые связаны с внутренним и внешним долгом, процентов и других требований Национального банка Кыргызстана на правительство, вознаграждения агентству банков и других аналогичных операций, которые должны быть урегулированы неп
Баалар кымбаттап жатса, пайыздык чендер дагы жогорулашы керек, себеби бирөөгө карызга акча берип, товарларга ээлик кылгандын ордуна, аларды сатып алып жатсаңыз, мындай шартта сатылып алынган товарлардын баасын жогорулатуу менен, кошумча киреше аласыз. Процентные ставки должны идти вверх, когда есть общая тенденция цены идти вверх, потому что, если вы покупаете товары вместо кредитных денег и держать товары, вы делаете дополнительную прибыль в такой ситуации за счет увеличения цен на сырьевые товары
Өкмөт чыгымдарын жабуу үчүн, жарандардан жетишээрлик көлөмдө салык чогулта албай же базардан карызга акча ала албай калса, жөн гана акчаны басып чыгаруу менен, анын санын көбөйтүүгө болот деген оюнан арылмайынча, жогорудагы аракеттери ар дайым ийгиликсиз Но все эти методы никогда неудачу именно до тех пор, пока правительства привержены идее, что все в порядке для правительства, которое не собрали достаточно денег, чтобы оплатить свои расходы за счет налогообложения своих граждан, или заимствовать на рынке
Бир дагы уюмга же жеке адамга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан карызга каражаттарды, насыяларды алууга же насыя берүүгө Кыргыз Республикасынын Каржы министрилигинин (Казыналыктын) алдын ала өзгөчө жактыруусусуз ар кандай агенттин ортосунда ушундай Ни одно учреждение или частное лицо не имеет полномочий принимать какие-либо обязательства заимствования или кредитования от имени правительства или предоставить гарантию правительства, чтобы поддержать такие сделки между любыми учреждениями, без предвари
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жөнгө салуучу талаптарынын көз карашынан алганда классификацияланбаган кредиттерге төмөнкүлөр кирет:
1) Нормалдуу кредиттер – бул, кардардын өз милдеттен-мелеринин аткарылышын камсыз кылуу үчүн жетиштүү болгон акча каражаттарынын зарыл агымын, ошондой эле эң аз дегенде активдин суммасынын 120 пайызындагы, төмөнкүлөрдөн турган күрөө менен (заклад түрүндө) камсыздалган активдер тартылган кредиттер:
- кыска мөөнөттүү мамлекеттик казына векселдери;
- ошол банктагы депозиттик эсепте турган каражаттар;
- белгиленген минималдуу талаптар сакталган шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, листингдин эң жогорку жана андан кийинки категориялар боюнча Кыргыз Республикасынын фондулук биржаларынын листингинде камтылган башка баалуу кагаздар.
2) Канааттандыраарлык кредиттер – бул, ошол учурга карата кредиттик тобокелдиктин келип чыгышы аны менен байланыштуу болбогон кредиттер. Эгерде, карыз алуучунун финансылык абалы алгылыктуу болуп, алынган карыздардын орду өз учурунда жабылган болсо, карыз алуучу төлөөгө жөндөмдүү болуу менен кредиттер жана пайыздар боюнча банкка төлөнүүчү төлөмдөрдүн кармалып калышына жол бербесе, ошондой эле кредиттерди кайтарып берүүнүн ишенимдүү гарантиясына ээ болсо, мындай шартта алынган кредиттер канааттандыраарлык болуп эсептелет, мында гаранттын финансылык абалы канааттандыраарлык болууга тийиш же төмөнкү формадагы кредиттин суммасы күрөөгө коюлушу зарыл:
- ошол банктагы депозит (б.а. ал кредит боюнча карызга чегерүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн),
- мамлекеттик милдеттенмелер,
- башка жогорку ликвиддүү активдер.
3) Байкоого алынган кредиттер – бул, классификациялоо учуруна карата канааттандыраарлык болуп саналган, бирок начарлоо тенденциясы байкалган кредиттер.
К неклассифицируемым кредитам с точки зрения регулятивных требований Национального банка Кыргызской Республики относятся:
1) Нормальные кредиты – это те кредиты, по которым генерируется необходимый поток денежных средств, достаточный для обеспечения выполнения клиентом своих обязательств, а также активы, обеспеченные, как минимум, на 120% от суммы актива залогом (в виде заклада), состоящим из:
- краткосрочных государственных казначейских векселей;
- средств, находящихся на депозитном счете в этом банке;
- других ценных бумаг, включенных в листинги фондовых бирж Кыргызской Республики по наивысшей и следующей за наивысшей категорией листинга в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, при условии соблюдения установленных минимальных требований.
2) Удовлетворительные кредиты – это кредиты, с которыми по состоянию на текущий момент не связано возникновение кредитного риска. Кредиты считаются удовлетворительными, если финансовое состояние заемщика хорошее, погашение задолженности производится своевременно, заемщик является платежеспособным, никогда не допускал задержек в платежах банку по кредитам и процентам, а также, если имеет надежные гарантии возврата кредитов, при этом финансовое состояние гаранта должно быть удовлетворительным, или имеется залог на сумму кредита в форме: - депозита в этом банке (то есть он может быть использован для зачета задолженности по кредиту),
- государственных обязательств,
- других высоколиквидных активов.
3) Кредиты под наблюдением – это кредиты, которые по состоянию на момент классификации являются удовлетворительными, но в них уже замечаются тенденции к ухудшению.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: