Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: мазмундар тилкеси

Кыргызский Английский
көз тилкеси cut of eyes
4) жер тилкеси - туташ чектелген жер аянты; 4) Land plot - land area within closed boundaries.
Жер тилкеси бөлүнүүчү жана бөлүнбөс болушу мүмкүн. A land plot may be divisible or indivisible.
Пайдаланууда болгон жер тилкеси жарандык-укуктук бүтүм боюнча өтүшү мүмкүн: A land plot being in use may be transferred in the result of civil law transaction as follows:
Жер тилкеси максаттуу багытын бузуу менен пайдаланылган учурда аны алып коюу Withdrawal of the Land Plot in the Event of Utilization thereof in Violation of Targeted Use
8) ушул Кодекстин он биринчи бабында каралган тартипте жер тилкеси алынып коюлганда; 8) withdrawal of the land plot on the grounds and in the procedure provided in Chapter Eleven of this Code.
Жер тилкеси ушул Кодекстин 66-беренесинде каралган учурларда соттун чечими боюнча алынып коюлушу мүмкүн. The land plot may be withdrawn by the court decision in cases provided by Art. 66 of this Code.
Жерлерди эсепке алуунун маалыматтары ар бир жер тилкеси боюнча мамлекеттик жер-кадастр документтерине киргизилет. The data of lands registration shall be recorded in the state land cadastre book with respect to each land plot.
Жер тилкеси анын максаттуу багытын бузуу менен пайдаланылган учурда, аны соттун чечиминин негизинде гана алып коюуга болот. The land plot may be withdrawn in the event of utilization of a land plot in violation of targeted use only on the basis of a court decision.
SAR нарктардын өзгөрүүсүнө өлкөдөгү баяндама берүү стандарттар, сынамак талаптар жана тармактын тилкеси өзүнүн салымын кошот. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band.
Ушул берененин 1-пунктунун 1, 3, 4, 5, 6-пунктчаларында каралган негиздер боюнча алынган жер тилкеси сатуу үчүн соодага коюлушу мүмкүн. Land plots withdrawn on the grounds provided by subparagraphs 1, 3, 4, 5, 6 of point 1 of this Article may be traded at sale.
Эгерде мыйзамдарга ылайык жер тилкеси бөлүнбөс деп таанылса, аны бөлүүгө жана андан натуралай жер үлүшүн бөлүп чыгууга жол берилбейт. In the event if a land plot has been acknowledged indivisible in accordance with legislation, division of the land plot and apportionment of a land share in-kind shall be prohibited.
Турак үйдү тейлөө жана жеке менчик көмөк чарба үчүн арналган жер тилкеси мамлекеттик, муниципалдык жана коомдук муктаждыктар үчүн алынбайт. A land plot for maintenance of a residential house and private ancillary household is not subject to withdrawal for the state, municipal and social purposes.
3) жер үлүшү - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте Кыргыз Республикасынын жарандарына берилүүчү айыл чарба багытындагы жер тилкеси; 3) Land share - a parcel of agricultural land allocated to a citizen of the Kyrgyz Republic in accordance with the procedure established by the Government of the Kyrgyz Republic.
Жеке менчик же пайдалануу укугунда бекитилип берилген жер тилкеси үлүшүн аныктоо менен же үлүшүн аныктабастан жалпы менчикте же пайдаланууда болушу мүмкүн. A land plot attached on the right of private ownership or use, may be in common ownership or in use with or without defining the share.
28) кызматтык жер үлүшү - мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулар тарабынан өз кызматкерлерине ушул Кодексте белгиленген тартипте берилүүчү жер тилкеси; 28) Official land plot for use - is a land plot provided by the state and communal land users to their employees in the procedure established by this Code.
Менчик ээси же жерди пайдалануучу тарабынан жер тилкесин башка бирөөгө өткөрүп берүүдө жер тилкеси үчүн төлөнүүчү акынын өлчөмү тараптардын макулдашуусу боюнча аныкталат. Upon transfer of a right to land plot by the owner or land user to other individual or legal entity the amount of payment for land plot shall be determined by the agreement of parties.
Эки жана андан ашык адамга жеке менчикке же пайдалануу укугунда бекитилген жер тилкеси, аларга жалпы менчик (биргелешип, үлүштүк) же жалпы (биргелешип, үлүштүк) пайдалануу укугунда таандык болот. The land plot allocated to two and more persons on the right of private ownership or on the right of use shall belong to them on the right of common ownership (joint, shared) or common (joint or shared) use.
Кыргыз Республикасынын жер тилкесин акысыз алууга муктаж жарандары ушул Кодекстин 32-беренесинде каралган учурларда, ушул тууралуу жер тилкеси жайгашкан жердеги ыйгарым укуктуу органга арыз берет. Citizens of the Kyrgyz Republic in need of gratuitous allocation of a land plot, in cases provided by Art. 32 of this Code shall apply to the authorized body of the area where the land plot is situated.
2.Көп квартиралуу үйдөгү турак жай жана (же) турак жайлык эмес жайлардын менчик ээлеринин жалпы үлүштүк менчигинде турган жер тилкеси мамлекеттик, муниципалдык жана коомдук муктаждыктар үчүн алынбайт. 2. A land plot in the common shared ownership of the owners of the residential and/or non-residential premises in the apartment house is not subject to withdrawal for the state, municipal and social purposes.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: