Меню
Эл-Сөздүк

ар тараптуу

all-round [‘оол’раунд];
comprehensive [компри’хэнсив];
multilateral [‘малти’лэтэрэл]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ар тараптуу

Кыргызский Английский
тараптуу; unilateral;
эки тараптуу; two-sided;
бир тараптуу; unilateral;
Бир тараптуу аракеттерден келип чыгуучу милдеттенмелер Obligations Arising out of Unilateral Actions
концессиялык келишимдин объектисин ар тараптуу пайдалануу. comprehensive use of a concession agreement object.
Ал эми башка кабарлар ар тараптуу толуктоону талап кылат жана бүгүн аяктабайт. Others news will require more reporting and won't be completed today.
Салыктан бошотулган товарларды жана көрсөтүлгөн кызматтарды сатып алуу боюнча Кыргызстандын АКШ менен эки тараптуу келишими Government of Kyrgyzstan’s Bilateral Agreement on Duty-Free Acquisition of Articles and Services with the US
ЭВФ, Дүйнөлүк банк, ошондой эле башка өнүктүрүү банктары сыяктуу көп тараптуу уюмдар мына ушундай кредиторлордон болуп саналат.
ПРООН жана ЕБ инкубаторлорго баа берүү үчүн ар тараптуу куралдарды иштеп чыгышкан (изилдөөнүн негизги бөлүгүндө кеңири берилген). UNDP and the EU have developed comprehensive tools for the evaluation of incubators (details can be found later in the study).
Мамлекеттик токой фондусунда токой күтүүнү жүргүзүүдө токой чарбасын алып барууга ар тараптуу баа берилген токой күтүү долбоорлору түзүлөт. When making the State Forest Fund inventory, there shall be made forest inventory projects containing comprehensive evaluation of forest management.
Концессиялык келишим бир тараптуу бузулган учурда күнөөлү тарап кемчил алынган пайданы кошкондо экинчи тарапка чыгашанын ордун өндүрүп берет. Upon cancellation of a concession agreement in unilateral order, a party at fault shall compensate all damages including lost profit to the other party.
Эки тараптуу негиздеги, карыз алуучу өлкөнүн кредитор өлкөдөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуусуна байланыштуу келип чыккан насыялар (займдар).
Бирок, ошол эле учурда, жаңы ар тараптуу көрсөткүчтү киргизүү да мүмкүн (мисалы, «жалпы уюштуруу маданияты» же алда-канча өзгөчөлүгү бар «көп маданияттуу компетенттүүлүк»), Вut at the same time, it is also possible to introduce the new complex parameter (for example, «the common organizational culture» or more specific «poly-cultural competence» ).
Финансы-кредит мекемелери эки тараптуу келишимдердин негизинде бири-биринде ачкан эсептер боюнча төлөмдөрдү, анын ичинде чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөрдү өткөрүүгө мүмкүндүк берген система.
Концессияны бир тараптуу берүү жараксыз деп табылат, үчүнчү жактарга кандайдыр бир укук бере албайт жана концессионер менен түзүлгөн концессиялык келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууга алып келет. An unilateral transfer of a concession is invalid, does not give any rights to third parties and entails termination of the concession agreement with the concessioner ahead of term.
Согуштан кийинки мындан бөлок бир топ эки тараптуу келишимдер Жалпы декларацияга сөзмө-сөз шилтеме берген, ошондой эле бир өкмөттөн башка өкмөткө адам укуктары бузулганы тууралуу расмий дооматтар да. A number of other postwar bilateral treaties explicitly made reference to the Universal Declaration, as did official complaints from one government to another about human rights violations.
Концессиялык келишимдердин долбоору мамлекеттик каттоодон өткөнгө чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тийиштүү адистерди тартуу менен дайындай турган ар тараптуу экспертизадан милдеттүү түрдө өтөт. Draft concession agreements, prior to the state registration, are subject to an obligatory comprehensive expertise appointed by the Kyrgyz Republic Government, with involvement of appropriate specialists.
■ Үч тараптуу өнөктөштөр (өкмөт, МБО профсоюз, жумуш берүүчүлөр) үй-бүлө жана эмгек милдеттерин айкалыштыруу мүмкунчүлүгүн жеңилдетүүчү укуктарды жүзөгө ашыруунун конкреттүү механизмдерин иштеп чыксын. ■ Tripartite partners (Government, РАО, trade unions, employers) should develop specific tools to exercise the rights facilitating the possibility to combine house-hold and employment duties.
Бир тараптуу аракеттерден келип чыгуучу милдеттенмелерге (сыйлык берүү жөнүндө жарыя убада, башканын кызыкчылыгын көздөгөн тапшырмасыз иш жана башкалар) карата ушул бөлүмдүн төртүнчү & эрежелери колдонулат. Obligations out of unilateral actions (public promise of award, activity in someone's interest without agency and others) shall be governed by rules of Article threefour of this section.
- эки жана андан ашык мамлекет пайдаланган транс чек ара жана чек ара суу объектилеринде сууларды кайтаруу, агымын жөнгө салуу жана башка суу чарба иш-чаралары менен байланышкан мамлекеттердин биринин бир тараптуу чыгымдарынын ордун толтурууну; - recovery of unilateral costs incurred by one country related to protection, regulation of flow and other hydroeconomic activities in case water resources are regulated by means of water structures of the other countries;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: