Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аныктоочу тейлегич

Кыргызский Английский
Буюмдун тышкы көрүнүшүн аныктоочу, анын көркөмдүк - конструктордук жактан чечилиши өнөр жай үлгүсүнө кирет. Industrial designs shall be artistic and structural embodiments of an article, which determine its exterior.
Биринчи блокко эсептөө көндүмдөрү жаатындагы жетишкендиктерди аныктоочу тапшырмалар кирди (тапшырмалардын номерлери: 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 29). The first section comprised assignments testing achievements in the field of calculation (assignments 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 29).
АУЖДнын жолун жолдоп, бул декларациялардын көбү стандарт аныктоочу маанилүү эл аралык келишимдердин пайда болушу үчүн негиз түзүүгө колдонулуп келүүдө. Inspired by the Universal Declaration, most of these declarations went on to set the stage for the emergence of critical standard-setting international treaties.
Төлөм системасында төлөм документтерин иштеп чыгуу кезегин аныктоочу код. Артыкчылык берилген код төлөм документине төлөмдү жөнөтүүчү тарабынан ыйгарылат.
ЧОИ үчүн ыңгайлуу инвестициялык- кредиттик чөйрө түзүү менен катар ишкердикти колдоо үчүн атайын инфраструктураны өнүктүрүүнү аныктоочу фискалдык саясат керек. Along with the creation of an SME-friendly fiscal policy and investment and credit environment, the development of an infrastructure to support entrepreneurship is crucial.
Номиналдык эффективдүү алмашуу курсунун (НЭОК) төмөндөөсүнө карабастан, өнөктөш өлкөлөрдө инфляция деңгээлинин алда канча төмөндүгү РЭОКту түптөөдө аныктоочу факторлордон болгон. Despite a decrease in the nominal effective exchange rate (NEER), the lower inflation level in partner countries became a dominant factor for REER formation.
АКИ - кинематография боюнча билим берүүнү жетектеп, киноискусствосундагы, телекөрсөтүүдөгү жана цифралык маалымат каражаттарындагы жетишкендиктерди аныктоочу жана белгилөөчү мамлекеттик институт. AFI is a national institute providing leadership in screen education and the recognition and celebration of excellence in the art of film, television, and digital media.
Мамкаттоо кыймылсыз мүлк базарын өнүктүрүү тармагындагы саясатты аныктоочу жана багыттоочу жана катталган кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик коргоону камсыз кылуучу мамлекеттик органы болуп эсептелет. The State Registry shall be the body of state governance defining and regulating the policy in the field of development of real estate market and providing governmental protection of the registered rights to immovable property.
Ушул изилдөөдө мурункуга салыштырганда окуучулардын жетишкендиктерин баалоо үчүн сабаттуулук жаатында жетишкендиктердин деңгээлин аныктоочу бир нече башка чектер киргизилди.Маалыматар 4.1-таблицада берилди. Some new parameters for evaluating literacy achievements have been introduced in this study, as shown in Table 4.1.
Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине буюмдун сырткы көрүнүшүнүн эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрүн, анын формасын жана конфигурациясын, оймо-чиймесин жана түс айкалышын аныктоочу белгилер кирет. Features that determine aesthetic and (or) ergonomic peculiarities of the exterior of an article, its form and configuration, ornament and combination of colors are considered to be the essential features of an industrial design.
Укукту аныктоочу документ - кыймылсыз мүлктү бирдигине менчик укугун жана башка укуктарды аныктоочу, өткөрүп берүүчү, чектөөчү же токтотуучу документ (мыйзам, тиешелүү укуктуу органдын чечими, келишим, соттун чечими ж.б.) Right establishing document is the document which establishes, transfers, restricts or terminates the right of ownership and other rights to the unit of immovable property (law, decision of the relevant competent body, contract, court ruling and others).
(3) ушул беренеге ылайык автордук укук берүүнү чектөөчү Союздун өлкөлөрү бул жөнүндө коргоо чектелген өлкөнү, ошондой эле чектөөлөргө автор-жарандардын укуктары дуушар болгон өлкөлөрдү аныктоочу жазуу жүзүндөгү арыз аркылуу Интеллектуалдык менчиктин бүткү (3) The countries of the Union which restrict the grant of copyright in accordance with this Article shall give notice thereof to the Director General of the World Intellectual Property Organization (hereinafter designated as “the Director General”) by a
Мамлекеттик башкаруунун негизги артыкчылыктарын, принциптерин жана гендердик - сезимталдык (үй-бүлөгө жагымдуу) милдеттерди жана өлкөнүн өнүгүшүнүн негизги стратегияларына бул концепцияны кошо киргизүүнүн милдеттерин аныктоочу жалпы концепция (көз караш) The General Concept (view) defining the key priorities, principles and tasks of the gender sensitive (family friendly) public administration and the mechanism of building in this concept in the main country development strategies should be formed at this
Мамлекеттик башкаруунун негизги артыкчылыктарын, принциптерин жана гендердик-сезимталдык (үй-бүлөгө карата мээримдүү) милдеттерди жана өлкөнүн өнугүшүнүн негизги стратегияларына бул концепцияны кошо киргизүүнүн милдеттерин аныктоочу жалпы концепция (көз к The General Concept (view) defining the key priorities, principles and tasks of the gender sensitive (family friendly) public administration and the mechanism of building in this concept in the main country development strategies should be formed at this
муниципалдык менчик объекттерине укук берүү тартибин кароочу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик-укуктук актыларынын, Менчиктештирүү программаларынын жана муниципалдык менчикти башкаруу жана тескөө тартибин аныктоочу дагы башка ченемдик- develop and submit for consideration of the local kenesh drafts of normative legal acts of the local-self government bodies, that stipulate procedures for granting rights on municipal property, the Privatization program and other normative legal acts, tha

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: