Меню
Эл-Сөздүк

автор

 • author
 • authoress
 • treater
 • writer
 • автор

  author [‘оосэ];
  creator [крии‘эйтэ]
  Перевести через онлайн Переводчик

  Котормолордун мисалдары: автор

  Кыргызча Англисче
  патентте автор же алардын ээлери туура эмес көрсөтүлгөн болсо author or their owners have been incorrectly indicated in the patent
  Эгерде чыгарма элге белгилүү болсо, автор аны кайра алуу жөнүндө ачык жарыялоого милдеттүү. If the work was published the author shall be obligated to inform publicly about the withdrawal of it.
  Билдирмеде автор катары көрсөтүлгөн адам, башкача далилденгенге чейин автор болуп эсептелет. A person indicated in application as the author shall be considered the author until other is not proved.
  Эгерде автор менен келишимде башкача каралбаса, бул жобо кызматтык чыгармаларга да колдонулат. Provisions of this point shall be applied also to the business work, unless otherwise provided for by the agreement with the author.
  Автордук келишим даяр чыгармага же автор түзүүгө милдеттенген чыгармага карата (буюрма келишим) түзүлүшү мүмкүн. Author's contract may be signed for the ready work or for the work which the author is obligated to create (order contract).
  Бул жобо мындай чыгарманын автору өзүнүн инсандыгын ачыкка чыгарып жана өзүнүн автор экиндигин билдирмейинче колдонулат. This provision shall be effective until the author of such work discloses his personality and announces of his authorship.
  Өтүнмө кайсы баскычта каралып жатпасын, автор өнөр жай менчигинин объектисине өз ысымын же атайын аталышты ыйгарууга укуктуу. An author shall have the right to assign his name or a specific title to the object of industrial property at any stage of examination of the application.
  Жалдоочу сый акыны төлөө жөнүндө макулдашууну түзүүдөн баш тарткан кезде автор сый акыны төлөө жөнүндө доо менен сотко кайрылууга акылуу. In the event that employer deviates from conclusion of the agreement on payment of relevant remuneration, the author shall have a right to go to the law with claim on payment of remuneration.
  Ушул беренеге ылайык лицензия берилиши мүмкүн эмес, эгерде автор кайрылуудан өзүнүн чыгармаларынын бардык нускаларын бүт бойдон алып таштаса. No license shall be granted under this Article when the author has withdrawn from circulation all copies of his work.
  Бирок, эгерде автор кабыл алган ылакап ысым анын инсандыгына шектенүү жаратпаса, коргоо мөөнөтү болуп, (1) пункта караштырылган мөөнөт эсептелет. However, when the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity, the term of protection shall be that provided in paragraph (1).
  Эгерде ал патент ээси болбосо, селекциялык жетишкендиктин автору өтүнмө жөнүндө жарыяланган маалыматтарда автор катары аталуудан баш тарта алат. The author of a breeding achievement may refuse to be named as such in the publicized information on application, if he is not a patent owner.
  Эгерде аталган убакыттын ичинде аты белгисиз автор же тергеме ат билинсе, анда ушул берененин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттөр колдонулат. If during the indicated period the anonym or pseudonym are disclosed than the periods indicated in point one of this Article shall be applied.
  Автордук укук анын бүткүл өмүрүнүн ичинде жана автор өлгөндөн кийинки жылдын биринчи январынан тартып эсептегенде дагы элүү жыл бою күчүндө болот. Copyright shall be effective in the course of the whole life of the author and seventy years after his death counting from January one of the year following the year of death of the author.
  Патент алууга укугу жок автор жумуш берүүчүдөн, алардын ортосунда түзүлгөн макулдашууда белгиленген өлчөмдө жана шарттарда төлөнүүчү сый акыны алууга укуктуу. The author who has no right to obtain patent has the right to get remuneration from the employer paid in the amount and under conditions determined on the basis of the agreement between them.
  Эч кандай лицензия берилбейт, эгерде автор кайра чыгарууга жана жарыкка чыгарууга лицензия суралган басылманын бардык нускаларын кайрылуудан алып таштаган болсо. No license shall be granted if the author has withdrawn from circulation all copies of the edition for the reproduction and publication of which the license has been applied for.
  Өздөрү тарабынан түзүлгөн чыгармага автордук укук таандык болгон автордун (авторлоштордун) ушул эле чыгармасына башка адамдарды автор катары таанууну жокко чыгарат. Authorship right of author (coauthors) to created work shall exclude the recognition of authorship of other persons for the same work.

  Мындан бөлөк Кыргызском тилинде табылган окшош сөздөр:
  strtoupper(KG)


  Мындан бөлөк тилдерде табылган ушундай сөздөр:

  RU
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: