Меню
Эл-Сөздүк

admission fee

кириш төгүм

Примеры переводов: admission fee

Английский Русский
A time limit for registration (one year after starting operations at the incubator) must be set as an admission criterion. Предельный срок для регистрации (один год после начала операции в инкубаторе) должен быть установлен в качестве критерия допуска.
Admission: Although there are some exceptions, notably the Bishkek incubator, the selection of clients lacks clearly defined and transparent criteria. Плата за вход: Хотя есть некоторые исключения, в частности инкубатор Бишкек, выбор клиентов недостатков четко определены и прозрачные критерии.
General criteria for admission and exit of tenants as well as minimum standards of services provided to internai tenants (and external clients) should be developed. Общие критерии приема и выхода арендаторов, а также минимальные стандарты услуг, предоставляемых internai жильцов (и внешним клиентам) должны быть разработаны.
- Issue conclusions on admission to use the breeding Achievement in production and carry out other functions Pursuant to Regulations on them approved by the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Kyrgyz Republic. #ИМЯ?
Subject to the exceptions permitted by paragraph (2) of this Article, by Article 28(1)(b), by Article 33(2), and by the Appendix, ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the provisions and admission to all the advantages of С учетом исключений, разрешенных в соответствии с пунктом (2) настоящей статьи, по статье 28 (1) (б), статьей 33 (2), а в Приложении, ратификации или присоединении автоматически влекут за собой признание всех положений и получение все преимущества
Beside creation and management (the specification of realistic incubator goals, organisation and governance) the incubation process itself (admission criteria, the range of services, graduation and exit procedures) is an important factor to consider when Кроме создания и управления (спецификации реалистичных целей инкубатора, организация и управление) самого процесса инкубации (критерии приема, спектр предоставляемых услуг, выпускных и выхода процедур) является важным фактором при

Примеры переводов: admission fee

Английский Кыргызский
A time limit for registration (one year after starting operations at the incubator) must be set as an admission criterion. Каттоо мөөнөтү (инкубатордо иш башталгандан кийин бир жыл) кабыл алуу үчүн шарт катарында белгиленүүгө тийиш.
Admission: Although there are some exceptions, notably the Bishkek incubator, the selection of clients lacks clearly defined and transparent criteria. Кабыл алуу: айрыкча Бишкектеги инкубаторлордо көптөгөн жакшы мисалдар болсо дагы, бизнес-инкубаторлордун көпчүлүгүндө кардарларды тандоо процесси так аныкталган жана ачык-айкын критерийлерге муктаж.
General criteria for admission and exit of tenants as well as minimum standards of services provided to internai tenants (and external clients) should be developed. Ижарачыларды кабыл алуу жана чыгаруунун жалпы критерийлери, ошондой эле ички ижарачыларга (жана тышкы кардарларга) көрсөтүлүүчү кызматтардын минималдуу стандарттары иштелип чыгышы керек.
- Issue conclusions on admission to use the breeding Achievement in production and carry out other functions Pursuant to Regulations on them approved by the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Kyrgyz Republic. селекциялык жетишкендикти өндүрүштө пайдаланууга жол берүү боюнча корутунду берилет жана КЫргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлиги бекиткен алар жөнүндөгү Жоболорго ылайык башка милдеттерди аткарышат.
Subject to the exceptions permitted by paragraph (2) of this Article, by Article 28(1)(b), by Article 33(2), and by the Appendix, ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the provisions and admission to all the advantages of Ушул берененин (2) пункту, 28 (1) b беренеси, 33 (2) берене жана Кошумча бөлүк тарабынан жол берилүүчү алып коюулардан тышкары, ратификация же кошулуу автоматтык түрдө өз артынан бардык жоболорду таанууга жана ушул Конвенция тарабынан белгиленген бардык а
Beside creation and management (the specification of realistic incubator goals, organisation and governance) the incubation process itself (admission criteria, the range of services, graduation and exit procedures) is an important factor to consider when Түзүү жана башкаруу менен катар (инкубатордун реалдуу максаттарын кеңири көрсөтүү, уюштуруу жана башкаруу) бизнес-инкубаторлорго баа берүүдөгү маанилүү фактор - инкубациялоо процесси (кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү, жана ага чыгуу процедурасы, критерийлери).

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: