Меню
Эл-Сөздүк

adjust

[э‘жаст]
v.
1. ыңгайлаштыр-;
2. жөнгө сал-;
3. күүгө келтир-

Примеры переводов: adjust

Английский Русский
It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server. Это рекомендуется проверить настройки, чтобы настроить их по своему вкусу, прежде чем присоединиться к серверу.
Furthermore, the fragmentation of Islamic society in the modern world means that the basic principles of Islam have had to adjust to a variety of local circumstances. Кроме того, фрагментация исламском обществе в современном мире означает, что основные принципы ислама были вынуждены приспосабливаться к различным местным условиям.
Keep the mobile telephone and the bar code at the same level, click "Bar code capture", and adjust the distance between the mobile telephone and bar code to make the image in focus. Держите мобильный телефон и штрих-код на том же уровне, нажмите "Bar захват код", и отрегулировать расстояние между мобильным телефоном и штрих-кода, чтобы сделать изображение в фокусе.
Perhaps a decision has to be made regarding a move or a change of job or regarding everyday matters, such as where to take a vacation or how to adjust the family budget so as to cope with the rising cost of living. Возможно, решение должно быть сделано в отношении шаг или смена работы или в отношении повседневных вопросов, таких как, где взять отпуск или как отрегулировать семейный бюджет таким образом, чтобы справиться с ростом стоимости жизни.
This entrepreneur identified the combined problem of shortage and expensive cost of bee honeycombs. He purchased equipment to produce honeycombs from Ukraine and needed support to adjust infrastructure, properly install and run the production line. Это предприниматель определил в сочетании проблему дефицита и высокой стоимостью пчелиные соты. Он купил оборудование для производства соты из Украины и нуждается в поддержке, чтобы настроить инфраструктуру, правильно установить и запустить производственн

Примеры переводов: adjust

Английский Кыргызский
It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server. Cерверге кошулуу астында, каалооңуз боюнча тескөөнү жөнгө салып жана текшерүү иштерин сунуш кылабыз.
Furthermore, the fragmentation of Islamic society in the modern world means that the basic principles of Islam have had to adjust to a variety of local circumstances. Мындан тышкары, азыркы мезгилдеги ислам коомунун чачырашынан улам, ислам дининин негизги башкы себептери ар кандай жергиликтүү шарттарга ылайыкташууга аргасыз болууда.
Keep the mobile telephone and the bar code at the same level, click "Bar code capture", and adjust the distance between the mobile telephone and bar code to make the image in focus. шайма-шай телефонду жана баркодду ошол эле деңгээлде сактап, "баркодду тартууну" чакырыңыз, жана шайма-шай телефон менен баркоддун аралыгын сүрөт ортодо жайгашкандай кылып баптаңыз.
Perhaps a decision has to be made regarding a move or a change of job or regarding everyday matters, such as where to take a vacation or how to adjust the family budget so as to cope with the rising cost of living. Балким, башка жерге көчүүгө, жумуш алмаштырууга же башка күндөлүк иштерге, мисалы, өргүүнү каякта өткөрүүгө же кымбатчылык маалында үй-бүлөнүн чыгымдарын кантип азайтуу керектигине байланыштуу чечимдерди чыгарууга туура келеттир .
This entrepreneur identified the combined problem of shortage and expensive cost of bee honeycombs. He purchased equipment to produce honeycombs from Ukraine and needed support to adjust infrastructure, properly install and run the production line. Бул ишкер аары уяларынын жетишсиздигинин жана кымбаттыгынын кош көйгөйүн аныктап, аары уяларын өндүрүү үчүн зарыл жабдууну Украинадан сатып алган да, инфраструктураны тескөө, өндүрүү тизмегин туура орнотуу жана иштетүүдө колдоого муктаж болуп турган.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: