Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: addition operator

Английский Русский
addition; добавление;
Please select the operator: Выберите оператора:
There is no commission for the operator. Там нет комиссии для оператора.
Phone does not belong to the operator %2. Телефон не принадлежит к оператору% 2.
Phone does not belong to the russian operator. Телефон не принадлежит российскому оператору.
Contains vegetable fats in addition to cocoa butter. Содержит растительные жиры в дополнение к какао-масла.
Contains vegetable fats in addition to cocoa butter. Содержит растительные жиры в дополнение к какао-масла.
In addition, we rely in this matter to parents and guardians. Кроме того, мы рассчитываем в этом вопросе на родителей и опекунов.
In addition, continuous skills development (e.g. by training) should be carried out. Кроме того, развитие непрерывное навыки (например, путем обучения) должны быть выполнены.
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations. Кроме того, военные издал приказ, запрещающий западные индейцы покидать резервации.
In addition, civil and municipal servants are also ineligible to be registered as patent attorneys. Кроме того, гражданские и муниципальные служащие также неподходящими для регистрации в качестве патентных поверенных.
In addition, small and medium business is the sector of the economy which can create the most workplaces. Кроме того, малый и средний бизнес является сектором экономики, который может создавать самые рабочие места.
The Investor will be accountable to the State for the project operator's actions as if these were his own. Инвестор будет нести ответственность перед государством за действия оператора проекта, как будто они были его собственными.
In addition, the structure and size of projects in rural areas greatly differ from what we have in Bishkek. Кроме того, структура и размер проектов в сельских районах существенно отличаются от того, что мы имеем в Бишкеке.
These losses shall be reimbursed in addition to reimbursement of losses provided by Article one hundred of this Code. Эти потери должны быть возмещены в дополнение к компенсации потерь, предусмотренных статьей сто настоящего Кодекса.
The Registration system shall have the following powers in addition to those established in other sections of this Law: Система регистрации должна иметь следующие полномочия в дополнение к тем, созданы и в других разделах настоящего Закона:
In addition, the program paid special attention to gender-related harm reduction services (29% of the clients were women). Кроме того, программа особое внимание было уделено гендерным вопросам услуг снижения вреда (29% клиентов составляли женщины).
The addition of new money to that already in circulation brought about an up-trend in prices which the government did not like. Добавление новых денег, чтобы что уже в обращении привело к восходящей тенденции в ценах, которые правительство не нравится.
In addition, donor policy seems neither very consistent nor very well co-ordinated, and usually the duration of intervention is very short. Кроме того, политика доноров кажется не очень последователен ни очень хорошо скоординированы, и обычно длительность вмешательства очень короткая.
Every change and addition in registration data as well as changes and additions in the entity statutes shall be published in the Official Bulletin. Каждое изменение и дополнение в регистрационных данных, а также изменений и дополнений в уставы сущностей должны быть опубликованы в Официальном бюллетене.

Примеры переводов: addition operator

Английский Кыргызский
addition; толуктооч;
Please select the operator: Операторду тандаңыз:
There is no commission for the operator. Оператор үчүн комиссия жок.
Phone does not belong to the operator %2. телефону %2 операторуна тиешелүү эмес.
Phone does not belong to the russian operator. номур россиялык операторлордуку эмес.
Contains vegetable fats in addition to cocoa butter. Курамында какао майынан тышкары өсүмдүк майлары да бар.
Contains vegetable fats in addition to cocoa butter. Курамында какао майынан тышкары өсүмдүк тоң майлары да бар.
In addition, we rely in this matter to parents and guardians. Биз мындан тышкары берилген маселеде ата-энелерге жана камкорчуларга да кайрылабыз.
In addition, continuous skills development (e.g. by training) should be carried out. Мындан тышкары квалификацияны үзгүлтүксүз жогорулатуу процесси уюштурулушу керек (мисалы, окутуу).
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations. Буга кошумча атайын аскердик буйрук чыгарылып, батыштагы түпкүлүктүү калк резервациялардан тышка чыкпоого тыйуу салынат.
In addition, civil and municipal servants are also ineligible to be registered as patent attorneys. Ошондой эле, аталган кызматка мамлекеттик жана муниципиалдык кызматкерлер каттала алышпайт.
In addition, small and medium business is the sector of the economy which can create the most workplaces. Мындан тышкары, чакан жана орто бизнес - бул экономиканын көбүрөөк жумуш орундарын түзүүчү сектору.
The Investor will be accountable to the State for the project operator's actions as if these were his own. инвестор макулдашуунун операторунун иш-аракеттери үчүн мамлекет алдында өзүнүн иш-аракеттериндей эле жооп берет.
In addition, the structure and size of projects in rural areas greatly differ from what we have in Bishkek. Мындан тышкары, элет жерлериндеги долбоорлордун түзүлүшү жана өлчөмү Бишкектегиден катуу айырмаланат.
These losses shall be reimbursed in addition to reimbursement of losses provided by Article one hundred of this Code. Бул жоготуулар ушул Кодекстин жүзүнчү беренесинде каралган чыгашалардын ордун толтуруудан тышкары компенсацияланат.
The Registration system shall have the following powers in addition to those established in other sections of this Law: Каттоо тутуму ушул Мыйзамдын башка бөлүктөрүндө айтылгандан башка дагы төмөнкүдөй укуктарга ээ:
In addition, the program paid special attention to gender-related harm reduction services (29% of the clients were women). Мындан сырткары, программа тарабынан зыянды азайтуу кызмат көрсөтүүсүндө гендердик курамга негизги көңүл бөлүндү (кардарлардын 29%ын аялдар түзүштү).
The addition of new money to that already in circulation brought about an up-trend in prices which the government did not like. Өкмөткө көп жага бербеген баалардын өсүшү, жүгүртүмдөгү акчаларга жаңы акчаларды кошуу иш-аракети менен шартталган.
In addition, donor policy seems neither very consistent nor very well co-ordinated, and usually the duration of intervention is very short. Донордук уюмдардын саясаты да анча ырааттуу эмес, ал координацияланбайт, ал эми кийлигишүү узактыгы өтө кыска.
Every change and addition in registration data as well as changes and additions in the entity statutes shall be published in the Official Bulletin. Каттоого тиешелүү бардык өзгөртүүлөр менен толуктоолор жөнүндө маалыматтар, ошондой эле юридикалык жактын жаргындагы өзгөртүүлөр менен толуктоолор расмий бюллетенде жарыяланат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: