Меню
Эл-Сөздүк

accounts

 • саноо
 • эсептөө
 • Примеры переводов: accounts

  Английский Русский
  Treasury accounts and reports Казначейские счета и отчеты
  Banking accounts and exchange control. Банковские счета и валютного контроля.
  to open accounts with banks and financial institutions; открывать счета в банках и финансовых учреждениях;
  Open and maintain settlement (deposit) accounts with commercial banks; Открыть и сохранить расчет (депозитные) счета в коммерческих банках;
  These accounts show that true worshippers are not immune to disagreements. Эти расчеты показывают, что истинные поклонники не защищены от разногласий.
  WinnerSport is unable to accept accounts or offer its services to customers from USA WinnerSport не может принять счета или предложить свои услуги для клиентов из США
  The balances in these accounts shall be transferred into the Treasury Current Account. Остатки средств на этих счетах должны быть переданы в казну расчетного счета.
  The Treasury shall ensure that such supplementary accounts are authorized only in exceptional cases. Казначейства должен обеспечить, чтобы такие дополнительные счета разрешается только в исключительных случаях.
  And the banks have money from the savings accounts of simple citizens who, therefore, are creditors. И банки имеют деньги от сберегательных счетов простых граждан, которые, следовательно, являющихся кредиторами.
  These accounts as well as other records of the Treasury shall be available for formal statutory audit Эти счета, а также другие документы казначейства должна быть доступна для официального обязательного аудита
  Neither the National Bank of Kyrgyzstan nor any other institution or person shall have the authority to operate these accounts Ни Национальный банк Кыргызстана, ни любое другое учреждение или лицо не имеют права работать с этими счетами

  Примеры переводов: accounts

  Английский Кыргызский
  Treasury accounts and reports Казыналыктагы эсепке алуу жана баяндама берүү
  Banking accounts and exchange control. Банк эсеп-кысаптары жана валюталык жөнгө салуу.
  to open accounts with banks and financial institutions; банктарда жана финансы мекемелеринде эсептерди ачуу;
  Open and maintain settlement (deposit) accounts with commercial banks; коммерциялык банктарда эсептешүү (аманаттык) эсептерин ачууга жана кармап турууга;
  These accounts show that true worshippers are not immune to disagreements. Бул билдирүүлөр кээде Кудайдын чыныгы кызматчыларынын ортосунда да пикир келишпестиктер болорун көрсөтүп турат
  WinnerSport is unable to accept accounts or offer its services to customers from USA WinnerSport АКШлык кардарлардан эсеп кабыл алууга же аларга кызматтарын сунуш кылууга укуксуз.
  The balances in these accounts shall be transferred into the Treasury Current Account. Ушул эсептердеги калдыктар Казыналыктын эсебине которулат.
  The Treasury shall ensure that such supplementary accounts are authorized only in exceptional cases. Казыналык ушундай кошумча эсептерди түзүүнү өзгөчө учурларда гана камсыз кылат.
  And the banks have money from the savings accounts of simple citizens who, therefore, are creditors. Ал эми банктар карапайым жарандардын аманат эсептеринен акча алып, аларга төлөмөр болушат.
  These accounts as well as other records of the Treasury shall be available for formal statutory audit Бул баяндамалар Казыналыктын башка документтери сыяктуу эле мыйзамда каралган расмий аудит үчүн да ачык болот.
  Neither the National Bank of Kyrgyzstan nor any other institution or person shall have the authority to operate these accounts Кыргызстандын Улуттук банкы, башка мекеме же жак Казыналыктын буйругусуз ушул эсептер боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө укуксуз.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: