Меню
Эл-Сөздүк

accessible

[эк‘сэсэбл]
abj. жолу ачык

Примеры переводов: accessible

Английский Русский
Reporters covering business and economics have to make their stories accessible to a general audience. Репортеров, освещающих бизнес и экономика должны сделать их истории доступными для широкой аудитории.
In some countries, for example, the Scandinavian countries, all the results of testing and minutes of the hiring process are the public documents accessible to any citizen. В некоторых странах, например, в скандинавских странах, все результаты тестирования и протоколы процесса найма являются публичными документами, доступные для любого гражданина.
A verbal or other work not expressed on a material carrier shall be considered as having objective form if it became accessible for perception of third parties (public speech, public performance etc.). Устное или иное произведение, не выраженное на материальном носителе считается как имеющий объективную форму, если оно стало доступным для восприятия третьими лицами (публичное выступление, публичное исполнение и т.д.).
For example, to make results of tests and reports accessible for any citizen or to provide audio or video-recording of process of interview with candidates, that further can be used for proving that interview is lead properly. Например, чтобы сделать результаты тестов и отчетов доступны для любого гражданина или предоставить аудио или видеозапись процесса собеседования с кандидатами, которые далее могут быть использованы для доказательства того, что интервью является правильно
With this audio book translation of this classic American novel, literature in Kyrgyz is now even more accessible to people throughout the country, including those whose visual impairments prevent them from fully enjoying books in print. С этой аудио книги перевода этой классической американского романа, литература на кыргызском стал еще более доступным для людей по всей стране, в том числе тех, чьи нарушениями зрения предотвращения их в полной мере пользоваться книги в печатном виде.
And something that motivates me, and what gets me really excited about my research, is when I see simple opportunities to drastically change that distribution and make the technology accessible to a much wider percentage of the population. И то, что мотивирует меня, и то, что заставляет меня действительно взволнован моим исследованиям, когда я вижу простые возможности кардинально изменить что распределение и сделать технологию доступной для более широкой процент населения.
The goal of micro-finance organizations activities is to provide accessible micro finance services to alleviate poverty, increase employment, assist in development of entrepreneurship and social mobilization of population in the Kyrgyz Republic. Цель организации деятельности микрофинансовых является предоставление доступных микро финансовые услуги для борьбы с нищетой, увеличения занятости, содействие развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения в Кыргызской Республике.

Примеры переводов: accessible

Английский Кыргызский
Reporters covering business and economics have to make their stories accessible to a general audience. Бизнес жана экономикага адистешкен кабарчылар өз материалдарын жалпы аудиторияга жетик болгондой жазууга тийиш.
In some countries, for example, the Scandinavian countries, all the results of testing and minutes of the hiring process are the public documents accessible to any citizen. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы, скандинавиялык өлкөлөрдө тесттердин жыйынтыктары жана процесстин протоколдору ачык документтер болуп саналат, аларга каалаган жаран жетүүгө укугу бар.
A verbal or other work not expressed on a material carrier shall be considered as having objective form if it became accessible for perception of third parties (public speech, public performance etc.). Эгерде оозеки же материалдык алып жүрүүчүдө көрсөтүлбөгөн башка чыгарма үчүнчү жактарга түшүнүктүү болсо (калк алдында сүйлөө, калк алдында аткаруу жана башкалар) ал объективдүү түргө ээ болгон деп эсептелет.
For example, to make results of tests and reports accessible for any citizen or to provide audio or video-recording of process of interview with candidates, that further can be used for proving that interview is lead properly. Мисалы, ар бир жаран үчүн тесттердин жана протоколдордун натыйжаларын жеткиликтүү кылуу же талапкерлер менен аңгемелешүү процессинин аудио же видео жазуусун камсыз кылуу. Бул болсо андан ары аңгемелешүүнү деңгээлинде жүргүзүү үчүн пайдаланууга көмөк берет
With this audio book translation of this classic American novel, literature in Kyrgyz is now even more accessible to people throughout the country, including those whose visual impairments prevent them from fully enjoying books in print. Американын бул классикалык новелласынын которулушу менен кыргыз тилиндеги адабий китептерди окуу мүмкүнчүлүгү катардагы окурмандар үчүн гана эмес, басылма китептерди окууда кыйынчылык көргөн көзү азиздер үчүн да жакшырды.
And something that motivates me, and what gets me really excited about my research, is when I see simple opportunities to drastically change that distribution and make the technology accessible to a much wider percentage of the population. Ушуну таптакыр өзгөртүү жана элдин бир далай көбүрөөк пайызына технологиянын эшигин ачууга жөнөкөй мүмкүнчүлүктү көрүү менин изилдөөмө дем берет.
The goal of micro-finance organizations activities is to provide accessible micro finance services to alleviate poverty, increase employment, assist in development of entrepreneurship and social mobilization of population in the Kyrgyz Republic. Жакырчылыкты жоюу, калкты иш менен камсыз кылуу деңгээлин көтөрүү, ишкердикти өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын калкынын социалдык жактан жапырт тартылышына көмөк көрсөтүү үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу микрок

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: