Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: acceptable use policy

Английский Русский
Fiscal Policy. Фискальная политика.
Government policy Правительственная политика
Insurance by General Policy Страховая Общим Политика
Basic Monetary Policy Trends Базовая валютный Тенденции Политика
2.4. Monetary Policy Objective 2.4. Цель денежно-кредитной политики
MAIN MONETRY POLICY GUIDELINES FOR 2011-2013 Основные направления MONETRY ПОЛИТИКИ 2011-2013
As you already know, by using inflation policy Как вы уже знаете, с помощью политики инфляции
Monetary policy is the center of economic policy. Денежно-кредитная политика является центром экономической политики.
Monetary policy is the center of economic policy. Денежно-кредитная политика является центром экономической политики.
Nokia operates a policy of continuous development. Nokia придерживается политики непрерывного развития.
directs the foreign policy of the Kyrgyz Republic; направляет внешнюю политику КР;
Monetary Policy Report for the first quarter of 2010 Отчет по денежной политике за первый квартал 2010 года
1.1. Expected Monetary Policy Implementation Outcomes 1.1. Ожидаемые результаты реализации денежно-кредитной политики
1.2. Expected Monetary Policy Implementation Outcomes 1.2. Ожидаемые результаты реализации денежно-кредитной политики
pursuance of internal and foreign policy of the state; исполнение внутренней и внешней политики государства;
I'm studying foreign languages and international policy. Я изучения иностранных языков и международной политики.
2.6. Conditions of Monetary Policy Objective Achievement 2.6. Условия денежно-кредитной политики, достижении цели
change in tariff policy for electric and heating energy; изменить в тарифной политике на электрическую и тепловую энергию;
Information on the policy followed by the Bank of Kyrgyzstan Сведения о политике с последующим Банка Кыргызстана
- determination of state policy in water use and protection; - Определение государственной политики в использования и охраны вод;

Примеры переводов: acceptable use policy

Английский Кыргызский
Fiscal Policy. Бюджет-салык саясаты.
Government policy Мамлекеттик саясат
Insurance by General Policy Башкы полис боюнча камсыздандыруу
Basic Monetary Policy Trends Акча-насыя саясатындагы негизги тенденциялар
2.4. Monetary Policy Objective 2.4. Акча - насыя саясатынын максаты
MAIN MONETRY POLICY GUIDELINES FOR 2011-2013 АКЧА-НАСЫЯ САЯСАТЫНЫН 2011-2013-ЖЫЛДАРГА НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ
As you already know, by using inflation policy Өзүңөр билгендей, инфляция саясатын колдонуп.
Monetary policy is the center of economic policy. Каржы саясаты экономикалык саясаттын борбору.
Monetary policy is the center of economic policy. Каржы саясаты - экономикалык саясаттын борбору.
Nokia operates a policy of continuous development. Nokia тынымсыз өнүгүү саясатын жүргүзөт.
directs the foreign policy of the Kyrgyz Republic; Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына жетекчилик кылат;
Monetary Policy Report for the first quarter of 2010 2010-жылдын I-чейрегиндеги акча-насыя саясаты жөнүндө эсепберме
1.1. Expected Monetary Policy Implementation Outcomes 1.1. Акча-насыя саясатын жүзөгө ашыруудан күгүлүп жаткан натыйжалар
1.2. Expected Monetary Policy Implementation Outcomes 1.2. Акча- насыя саясатын жүзөгө ашыруудан күтүлүп жаткан натыйжалар
pursuance of internal and foreign policy of the state; мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын турмушка ашырылышы
I'm studying foreign languages and international policy. Мен чет тилдерди жана эл аралык саясатты окуп жатам.
2.6. Conditions of Monetary Policy Objective Achievement 2.6. Акча - насыя саясатынын максаттарына жетиштүү шарттары
change in tariff policy for electric and heating energy; электр жана жылуулук энергиясына тариф саясатынын өзгөртүлүшү;
Information on the policy followed by the Bank of Kyrgyzstan Кыргыз банкы жүргүзгөн саясат жөнүндөгү маалымат
- determination of state policy in water use and protection; - сууларды пайдалануу жана коргоо жагынан мамлекеттик саясатты аныктоо;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: