Меню
Эл-Сөздүк

absolute pressure

шексиз басым

Примеры переводов: absolute pressure

Английский Русский
pressure Нажмите
pressure давление
Pressure давление
Absolute. Абсолютное.
Do you have a high blood pressure? У вас высокое кровяное давление?
Absolute Grounds for Refusal in Registration Абсолютные основания для отказа в регистрации
There is no such thing as “an inflationary pressure.” Там нет такого понятия, как "инфляционного давления."
And the government says this is “an inflationary pressure.” И правительство говорит, что это "инфляционного давления."
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Достоинство лиц в Кыргызской Республике абсолютно и неприкосновенно.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Образность Бог есть абсолютная существо, абсолютное понимание и знание и мудрость и абсолютную любовь и сострадание.
The more public subsidies in the establishment and support of an incubator, the higher the pressure to create jobs. Более государственные субсидии в создании и поддержке инкубаторе, тем выше давление, чтобы создать рабочие места.
I see this word a hundred times everyday in the newspapers, but I don’t know what “an inflationary pressure” is. Я вижу это слово сто раз ежедневно в газетах, но я не знаю, что "инфляционного давления" есть.
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Абсолютное отсутствие гендерного баланса наблюдается на уровне топ-менеджмента (исполнительный) Агентства, которая представлена ​​только мужчины.
These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person. Эти права должны быть признаны в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны любого другого лица.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Одним из них является модель единовластию одной линейке только социалистическая модель-все организовано под руководством лидера, дер фюрера.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Одним из них является модель единовластию одной линейке только социалистическая модель-все организовано под руководством лидера, дер фюрера.
Following this, the pressure on the Islamist groups increased, with some secular leaders hoping for a "settling of accounts" with political Islam. После этого, давление на исламистских групп увеличилось, с некоторыми светскими лидерами, надеясь на "сведение счетов" с политическим исламом.
Instead the government tries to talk with the cigarette manufacturers and with the representatives of a thousand other firms so as to pressure them. Вместо этого правительство пытается говорить с производителями сигарет и с представителями тысячи других фирм, с тем чтобы их давление.
There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular. Там только одна абсолютная реальность по определению, один абсолютное бытие по определению, потому что абсолютное есть, по определению, один, и абсолютная и единственном числе.
There are many values which are even considered to be absolute in such a civil society, such as the inviolability of property or the abiding of contracts. Есть много значений, которые даже считаются абсолютным таким гражданского общества, такие как неприкосновенность собственности или неизменную контрактов.

Примеры переводов: absolute pressure

Английский Кыргызский
pressure басуу
pressure басуу
Pressure Басым
Absolute. нукура
Do you have a high blood pressure? Сиздин кан басымыңыз жогорубу?
Absolute Grounds for Refusal in Registration Каттоодон баш тартуу үчүн талашсыз негиздер
There is no such thing as “an inflationary pressure.” Негизи, “инфляциялык кысым” деген нерсе жок.
And the government says this is “an inflationary pressure.” Мындай кырдаалды өкмөт “инфляциялык кысым” деп атайт.
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-баркы ыйык жана колтийгис.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Кудайдын келбети бул абсолюттук маңыз, чекчиз билүү, билим жана акылмандык, чексиз мээримдүүлүк жана сүйүү.
The more public subsidies in the establishment and support of an incubator, the higher the pressure to create jobs. Инкубаторду түзүү жана колдоо көрсөтүү үчүн мамлекеттик субсидиялар канчалык көп тартылса, жумушчу орундарын түзүү натыйжалуулугу жана талабы ошончолук жогору болот.
I see this word a hundred times everyday in the newspapers, but I don’t know what “an inflationary pressure” is. Мен ушул сөз айкашын күн сайын ар кандай гезиттерден көрөм, бирок “инфляциялык кысымдын” түпкү маанисин түшүнө албайм.
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Гендердик теңдештиктин таптакыр жоктугу Агенттиктин эң жогорку жетекчилигинин деңгээлинде байкалат, анда эркектер гана иштейт.
These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person. Алар талашсыз, ажыратылгыс чындык катары таанылат жана кимдир-бирөөлөрдүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик систем.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик система.
Following this, the pressure on the Islamist groups increased, with some secular leaders hoping for a "settling of accounts" with political Islam. Ушундан көп өтпөй, исламдык топторго көрсөтүлгөн кысым күчөп, динден тышкаркы өкмөттүн айрым жетекчилери саясий исламдын “түбүнө жетебиз” деп үмүттөнүшкөн.
Instead the government tries to talk with the cigarette manufacturers and with the representatives of a thousand other firms so as to pressure them. Тескерисинче, өкмөт чылым өндүрүүчүлөрүнө жана башка миңдеген ишканалардын өкүлдөрүнө кысым көрсөтүү максатында, алар менен сүйлөшүүлөргө барууга аракет кылат.
There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular. Жалгыз гана бир абсолюттук чындык бар, аныктоосу менен алсак, бир гана абсолюттук зат бар, аныктоосу менен алсак, себеби абсолют, анын маанисине карасак, жалгыз дегенди билдирет, чексиз жана бир.
There are many values which are even considered to be absolute in such a civil society, such as the inviolability of property or the abiding of contracts. Мындай жарандык коомдо жеке менчиктин кол тийгистиги же келишимдердеги шарттардын сакталышы сыяктуу көптөгөн абсолюттук баалуулуктар бар.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: