Меню
Эл-Сөздүк

amendment

[э‘мэндмэнт]
n.
1. оңдоо;
2. оңдоо киргизүү
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: amendment

Английский Кыргызский
Grounds for forest use terms amendment Токойду пайдалануу шарттарын өзгөртүү үчүн негиздер
Provisions susceptible of amendment by the Assembly. Ассамблея тарабынан өзгөртүлүүгө мүмкүн болгон жоболор.
(excluded in accordance with amendment #102, June 11, 2003). (2003-жылдын 11-июнундагы №102-оңдоо киргизүү тууралуу мыйзамга ылайык алынып салынган)
(12) amendment of restrictions for utilization of the common property; (12) жалпы мүлктү пайдаланууга чек коюуларды киргизүү;
(in accordance with the Law of Kyrgyz Republic on amendment #102, June 11, 2003) (Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 11-июнундагы N 102 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
The Law Of The Kyrgyz Republic on environmental review (with amendment #102 of June 11, 2003) Экологиялык экспертиза жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 11-июнундагы N 102 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
(According to the amendment of law of KR number eighty-three from Juy twenty-first nineteen ninety-nine). (КР бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылдын жыйырма биринчи июлундагы сексен үч сандуу Мыйзамынын редакциясына ылайык)
The procedure of formation, maintenance and amendment of the Registry of administrative service shall be established by the Council. Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартиби Кеңеш тарабынан белгиленет.
Any proposed change or amendment may be denied by the National Bank on the same basis as applied for denial of issuance of a license. Болжолдонгон өзгөртүүлөр жана толуктоолор лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн каралган негиздер сыяктуу эле Улуттук банк тарабынан четке кагылышы мүмкүн.
But he also voted against an amendment that would have required the Bush administration to seek further authorization before invading Iraq. Бирок ал Иракты басып алуунун алдында Буштун администрациясына зарыл болгон санкция берүүчү кошумча чечимге каршы добуш берген.
Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment of Article 22, and of the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast. Кабыл алуу үчүн берилген добуштардын төрттөн үчү талап кылынат, бирок 22-беренеге жана ушул пунктка кайсы гана оңдоо үчүн болбосун берилген добуштардын бештен төртү кабыл алынат.
Subject to the provisions of Article 26 which apply to the amendment of Articles 22 to 26, any revision of this Act, including the Appendix, shall require the unanimity of the votes cast. 22-26-беренелерге оңдоолорду киргизүүдө колдонулуучу 26-берененин жоболорун эске алып, Кошумча бөлүктү камтуу менен ушул Актыны кайра кароонун кайсынысы болбосун берилген добуштардын бир добуштан болуусун талап кылат.
Proposals for the amendment of Articles 22, 23, 24, 25, and the present Article, may be initiated by any country member of the Assembly, by the Executive Committee, or by the Director General. 22, 23, 24, 25-статьяларга жана ушул статьяга оңдоолорду киргизүү жөнүндө сунуштар Ассамблеянын кайсы болбосун мүчө-өлкөсү, Аткаруу комитети же Генералдык директор тарабынан жасалышы мүмкүн.
The testator shall be entitled at any time without giving any reasons to cancel his testament fully or to change it by cancellation, change or amendment of some orders contained in it, having made a new testament. Керээз калтыруучу жаңы керээз калтыруу менен өзү калтырган керээзди бүтүндөйүнөн жокко чыгарууга, же болбосо анда камтылган айрым тескмелелерди өзгөртүүгө же толуктоого укуктуу.
The ratios of both the compensatory product and the distributable profit-carrying product, which are set in the process of negotiating the terms of the Agreement between the Investor and the Government, will not be subject to amendment while the Agreement Инвестор менен Өкмөттүн ортосундагы макулдашууну түзүүнүн жүрүшүндө аныкталуучу компенсациялык продукциянын үлүшү жана ошондой эле бөлүштүрүлүүчү кирешелүү продукциянын үлүшү макулдашууну жүзөгө ашырууда өзгөрүшү мүмкүн эмес.
Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from t (1) пункта караштырылган беренелердин кайсынысына болбосун оңдоолор ар бир өлкөнүн конституциялык жол-жоболоруна ылайык жүзөгө ашырылган кабыл алынгандыгы жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлоону Генералдык директор ушул оңдоо кабыл алынып жаткан учурда Ассамблея
Except as the Association shall otherwise agree, the Project Implementing Entity shall not amend or waive any of the implementation arrangements referred to in paragraph 5 of this Section I.A, if, in the opinion of the Association, such amendment or waive Эгерде Ассоциация менен башкача макулдашылган болбосо, Долбоорду ишке ашыруучу агенттик ушул I.A Бөлүмүнүн 5-параграфында эскертилген ишке ашыруу тууралуу макулдашуулардын кайсы бирин өзгөртүү же жокко чыгаруу Ассоциациянын пикиринде Долбоорду ишке ашыруу
Except as the Association shall otherwise agree, the Project Implementing Entity shall not amend or waive any of the implementation arrangements referred to in paragraph 3 of this Section I.A, if, in the opinion of the Association, such amendment or waive Эгерде Ассоциация менен башкача макулдашылган болбосо, Долбоорду ишке ашыруучу агенттик ушул I.A Бөлүмүнүн 3-параграфында эскертилген ишке ашыруу тууралуу макулдашуулардын кайсы бирин өзгөртүү же жокко чыгаруу Ассоциациянын пикиринде Долбоорду ишке ашыруу
Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the countries which are members of the Assembly at the time the amendment enters into force, or which become members thereof at a subsequent date, provided that any amendment increasing the f Мындай жол менен кабыл алынган, көрсөтүлгөн беренеге кандай болбосун оңдоо, оңдоолор күчүнө кирген учурда Ассамблеянын мүчөсү болуп эсептелген же бул датадан кийин мүчө болуп калган бардык өлкөлөр үчүн милдеттүү, бирок Союздун өлкөлөрүнүн финансылык милде
Except as the Association shall otherwise agree, the Recipient shall not, and shall not cause the Project Implementing Entity to, amend or waive any provision of the Project Operational Manual, if, in the opinion of the Association, such amendment or waiv Эгерде Долбоордун Операциялык жетегинин жоболорунун кайсы бирин өзгөртүү же жокко чыгаруу Ассоциациянын пикиринде Долбоорду ишке ашырууга же Долбоордун максаттарына жетишүүгө байкаларлык же терс таасир тийгизе ала турган болсо, эгерде Ассоциация менен баш

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: