Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: alternative text

Английский Кыргызский
Add text текст кошуу
Alert text Авариялык текст
[ Add text ] (текст кошуу)
Add icon/text белги/текст кошуу
Add/Edit text Текстти кошуу/өзгөртүү
Add text color тексттин түсүн кошуу
NEGOTIATED TEXT МАКУЛДАШЫЛГАН ТЕКСТ
Negotiated text Макулдашылган текст
Don't paste text: Текстти койбоңуз:
Add bookmark text Чөпкаттын текстин кошуу
Don't paste text:" Текст киргизбеңиз
Text file (*.txt);; Текст файлы (*.txt);;
Preliminary text of a document; документтин алдын алган эң алгачкы тексти;
Can not use in text phone mode . Текст абалында колдонууга болбойт .
But the central banks like neither alternative. Бирок борбордук банктар эки жолду тең жактырышпай.
Time limit for choosing the alternative possibility. Альтернативдүү мүмүкүндүктү тандап алуу үчүн мөөнөт.
reproduction of books (as a whole) and notation text. китептерди (жалпысынан) жана нота тексттерин репродукциялоо.
The hardest assignment is finding the main idea of the text. Тексттеги негизги ойду бөлүп көрсөтүү балдарга баарынан кыйын болду
Alternative Possibility for Limitation of the Right of Translation. Котормого карата укукту чектөө үчүн альтернативдик мүмкүндүк.
But differences still threatened to block any progress on the text. Бирок пикир келишпөөчүлүк текст боюнча жылыштарга мурдагыдай эле коркунуч жаратып турду.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: