Меню
Эл-Сөздүк

alloyed structural steel

маңыздалган курулуш болоту
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: alloyed structural steel

Английский Кыргызский
Steel болот
Structural and institutional areas. Түзүмдүк жана институтташтыруу жагынан.
In the shadow of an empty steel plant, there were just a lot of folks who were struggling. Каңгыраган болот чыгарган ишкананын көлөкөсүндө күрөшүп жаткан бир топ киши гана бар эле.
However, the men and women are not equally presented in different structural units of the Ministry. Бирок аялдар менен эркектер ар кандай түзүмдүк бөлүмдөрдө бирдей эмес өкүлчүлүк кылат.
Industrial designs shall be artistic and structural embodiments of an article, which determine its exterior. Буюмдун тышкы көрүнүшүн аныктоочу, анын көркөмдүк - конструктордук жактан чечилиши өнөр жай үлгүсүнө кирет.
Industrial designs shall be artistic and structural embodiments of an article, which determine its exterior. Буюмдун тышкы көрүнүшүн аныктаган өнөр жай үлгүлөрү, анын көркөмдүк жана курулуштук жүзөгө ашырылышы болот.
This methodological manual elaborates on the main ideas of global education in a school setting and describes its structural dimensions. Бул методикалык колдонмодо мектеп шарттарында глобалдуу билим берүүнүн негизги идеялары ачылып көрсөтүлүп, анын структуралык компоненттери баяндалган.
Concerning institutional process: - to appoint those responsible for gender policy implementation in structural units all over the country Институтташтыруу боюнча: - республика масштабындагы бардык структуралык бөлүмдөрдө гендер саясатын жүзөгө ашыруу үчүн жоопкер кызматкерлерди аныктоо;
Any improvements or alterations that affect the common property or the structural integrity of the building must be approved by the partnership. Жалпы мүлккө жана имараттын бүтүндүгүнө таасир тийгизген өркүндөтүү жана кайра пландаштыруу боюнча ар кандай жумуштар шериктик тарабынан жактырылууга тийиш.
TAM focuses on substantial managerial and structural changes within companies, providing the advisory services of experienced senior executives from economically developed countries. TAM экономикалык жактан жогору өнүккөн өлкөлөрдүн жогорку даражадагы тажрыйбалуу жетекчилеринин кеңештери менен камсыз кылып, компаниялардын ичиндеги административдик жана түзүмдүк өзгөртүүлөргө көбүрөөк көңүл бурат.
And one day, a small group of churches on the South Side of Chicago offered me a job to come work as a community organizer in neighbourhoods that had been devastated by steel plant closings. Жана бир күнү Чикагонун Түштүк Жагындагы чиркөөлөрдүн тобу мага болот чыгарган ишкалардын жабылышынан жапа чеккен жамааттарда коомчулукту уюштуруучу болуп иштеп турууга жумуш сунуш кылышты.
Only in two out of fourteen structural departments of the MLSD the number of men exceeds the number of women: in the Information Technologies Department and Internal Control and Audit Department. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин он төрт түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ичинен экөөндө: маалыматтык технологиялар башкармасында жана ички көзөмөл жана аудит башкармасында эркектердин саны аялдар санынан ашат.
Both men, and women in our society are learned to behave according to the gender expectations and norms, and the majority needs help to see and understand these norms and existing structural barriers. Биздин коомдо аялдар деле, эркектер деле өздөрүн гендердик талаптарга жана нормаларга ылайык алып жүрүүгө көнүп калышкан. Ошондуктан ушул нормаларды жана орун алган структуралык бөгөттөрдү көрүү жана түшүнүү үчүн алардын көпчүлүгү жардамга муктаж.
A premise owner may improve or re-plan a premise without the consent of the partnership as long as such improvement or replanning do not affect the common property or the structural integrity of the building. Эгерде бул жумуштар жалпы мүлккө же имараттын структуралык бүтүндүгүнө таасир тийгизбесе, имарат жайдын менчик ээси шериктиктин макулдугусуз эле имарат жайды өркүндөтүү же кайра пландаштыруу боюнча жумуштарды жүргүзө алат.
As the examples presented in this report and the lessons learned from other similar surveys have shown, the problems related to establishment of gender equality in the РАО have a systemic (structural) character. Ушул отчетто келтирилген мисалдар, ошондой эле, буга окшогон башка изилдөөлөрдүн сабактары көрсөткөндөй МБОдо гендердик теңчиликти байыр алдыруу пмаселелери тутумдук (түзүмдүк) мүнөзгө ээ.
As the point is the system changes (changing priorities, procedures, rules, culture and etc.), it is obvious that this process should be secured at all levels - employees, structural units and a civil service system as a whole. Сөз тутумдук өзгөртүүлөр (артыкчылыктардын, жол-жоболордун, эрежелердин, маданияттын ж.б. өзгөрүшү) жөнүндө болуп жаткандыктан, бул процесс бардык деңгээлдерде - айрым кызматкерлердин, структуралык (түзүмдүк) бөлүкчөлөрдүн жана бүтүндөй мамлекеттик кызмат
As the point is the system changes (changing priorities, procedures, rules, culture and etc.), it is obvious that this process should be secured at all levels - employees, structural units and a civil service system as a whole. Сөз тутумдук өзгөртүүлөр (артыкчылыктардын, жол-жоболордун, эрежелердин, маданияттын ж.б. өзгөрүшү) жөнүндө болуп жаткандыктан, бул процесс бардык деңгээлдерде - айрым кызматкерлердин, түзүмдүк бөлүкчөлөрдүн жана бүтүндөй мамлекеттик кызмат деңгээлинде ка
The alteration of boundaries between adjoining premises may be made based on the mutual agreement of the owners of these premises and only requires the consent of the partnership if it affects the common property or the structural integrity of the buildin Жанаша турган имарат жайлардын ортосундагы чек араны өзгөртүү ушул имарат жайлардын менчик ээлеринин өз ара макулдашуусу боюнча жүргүзүлөт, мындай өзгөртүү жалпы мүлккө же имараттын бүтүндүгүнө таасир тийгизгенде гана шериктиктин макулдугу талап кылынат.
Chapter One 'Review of previous experience in gender analysis' contains a general description of the main goals and results of the previous gender analysis experience in public management bodies as well as an assessment of the structural and institutional «Мамлекеттик башкаруу органдарында гендердик анализ боюнча мурдагы тажрыйбаларга баяндама» деп аталган биринчи бөлүктө, мурдагы тажрыйбанын негизги максаттарынын жана натыйжаларынын жалпыланган баяндалышын, ошондой эле, пилоттук министрликтер менен ведомс
In case of termination of operations of a subordinate or another detached structural subdivision of the public body located in another area, civil servants of these structural subdivisions shall be dismissed according to the rules envisaged for the cases Мамлекеттик органдын башка жерде жайгашкан ведомстволук же башка өзүнчө түзүмдүк бөлүмүнүн иши токтотулган учурда ал түзүмдүк бөлүмдөрдөн мамлекеттик кызматчыларды бошотуу мамлекеттик органды жоюу учурунда колдонулган эрежелер боюнча жүргүзүлөт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: