Меню
Эл-Сөздүк

adequate

[‘эдиквит]
abj.
1. ылайыктуу; адекваттуу;
2. жетиштүү; жарактуу;
3. талапка жооп бере турган
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: adequate

Английский Кыргызский
Check for adequate signal strength. Сигналдын жетиштүүлүгүн текшериңиз.
Many schools do not have adequate security facilities or lack them altogether. Көптөгөн мектептерде коопсуздукту камсыз кылуу каражаттары начар же алар таптакыр жок.
- refusal to submit timely and adequate information or submission of distorted information on the state and use of water resources; - суу ресурстарынын абалы жана пайдаланылышы жөнүндө өз учурунда жана так маалыматтарды берүүдөн баш тартканда же бурмаланган маалыматтарды бергенде;
The Project Implementing Entity shall at all times maintain adequate functions, staffing and resources satisfactory to the Association. Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Ассоциациянын талаптарына жооп берген жетиштүү функцияларды, кадрларды жана ресурстарды ар дайым колдоп турат.
the Project Implementing Entity has appointed competent staff in adequate numbers and with such responsibilities and functions acceptable to the Association жетиштүү сандагы жана Ассоциация үчүн алгылыктуу милдеттери жана функциялары бар ишбилги кызматкерлер штатын өзү дайындайт
The Recipient shall at all times ensure that the Project Implementing Entity has adequate functions, staffing and resources satisfactory to the Association. Алуучу Долбоорду ишке ашыруучу агенттик ушул долбоордун күчүндө болуу мөөнөтүндө Ассоциациянын талаптарына жооп берген жетиштүү функциялар, кадрлар жана ресурстар менен камсыз кылынарына кепилдик берет.
BAS assisted both the consultant and the entrepreneur in developing adequate terms of reference for this consulting service and provided a subsidy to the entrepreneur of 75 per cent of the consultant’s fee. БАС бул кеңеш берүү кызматы үчүн шайкеш милдеттер өлчөмүн иштеп чыгуу менен кеңешчиге да, ишкерге да жардам көрсөтүп, ишкерге кеңешчинин сыйакысынын 75 пайызына барабар субсидия берди.
60% of pupils expressed an adequate level of life skills, among them: 47.3% of pupils from schools being taught in Kyrgyz, 76.9% pupils from schools being taught in Russian and 87.0% of oupils from schools being taught in Uzbek. Турмуштук көндүмдөрдү жетишерлик деңгээлде 60,0% окуучу көрсөттү:алардын ичинде 47% окуучу кыргыз тилинде окугандар, 76,9% - орус тилинде окугандар жана 87,0% - өзбек тилин окугандар.
ensure that it has appointed competent staff in adequate numbers and with such responsibilities and functions acceptable to the Association as shall enable it to manage, coordinate and monitor the implementation of the Environmental Management Plan(s). жетиштүү сандагы жана Ассоциация үчүн алгылыктуу милдеттери жана функциялары бар ишбилги кызматкерлер штатын өзү дайындашын камсыз кылуу; бул ага Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча чаралардын план(дар)ынын аткарылышын башкарууга, координациялоого жана көзөмөлдө
The Project Implementing Entity shall cause the executive body of Osh Municipality to maintain the Osh Municipal Project Unit with adequate functions, staffing and resources, satisfactory to the Association, for the purposes of carrying out the Project. Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Долбоорду ишке ашыруу максатында Ош шаарынын Муниципалитетинин аткаруучу органынын Ош муниципалдык долбоорлоо бөлүмүнө Ассоциациянын талаптарына жооп берген, тиешелүү функцияларды, кадрларды жана ресурстарды камсыз кылууну
It is clear that the literacy level of primary school pupils has fallen considerably over the past five years due to the fact that primary schools are not paying adequate attention to the development of individual pupil's work and are not practicing creat Акыркы беш жылда башталгыч мектептердин окуучуларынын сабаттуулук деңгээли олуттуу төмөндөп кетти деп айтууга болот. Бул башталгыч мектепте өз алдынча иштөөнүн көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жетишерлик көңүл бурулбаганы, чыгармачыл тапшырмалар сейрек тажрыйбалан
In many respects this is because of the lack of information in promoting adequate images of women-politicians, because of the low level of professionalism of the information campaigns organized by individual women-politicians generally during election cam Бул көбүнчө, саясатчы аялдардын адекваттуу образын көтөрүүчү маалыматтык саясаттын жоктугу, айрым саясатчы-аялдар, эреже катары, шайлоо өнөктүгү учурунда өз алдынча маалымат кампаниясын төмөн деңгээлде өткөрүшүнүн айынан болот.
The Project Implementing Entity shall cause the executive body of Bishkek Municipality to maintain the Bishkek Municipal Project Unit with adequate functions, staffing and resources, satisfactory to the Association, for the purposes of carrying out the Pr Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Долбоорду ишке ашыруу максатында Бишкек шаарынын Муниципалитетинин аткаруучу органынын Бишкек муниципалдык долбоорлоо бөлүмүнө Ассоциациянын талаптарына жооп берген, тиешелүү функцияларды, кадрларды жана ресурстарды камсыз
The Project Implementing Entity shall maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with indicators satisfactory to the Association, the carrying out of the Project and the achievement of Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Ассоциациянын талаптарына жооп берген индикаторлорго ылайык Долбоордун ишке ашырылышына жана анын максаттарынын жетишилишине күнүмдүк байкоо жана баалоо жүргүзүүгө өзүнө мүмкүндүк берүүгө жетиштүү эрежелерди жана жол-жобол
It further declared that everyone has certain economic and social rights: the right to marry and found a family, the right to own property alone as well as in association with others, the right to social security and an adequate standard of living, the ri Ал андан ары ар бир адам белгилүү айрым экономикалык жана социалдык укуктарга ээ: үйлөнүүгө жана үй бүло күтүүгө укук, өзү жеке же бөлөктөр менен бирге мүлк күтүүго укук, социалдык коопсуздукка жана татыктуу жашоо денгээлине болгон укук, иштөөгө укук, тең
To create adequate legal conditions for improvement of the quality of administration of justice and to increase the level of judicial professional responsibility in the Kyrgyz Republic, as well as to secure the additional guarantees of social protection a Кыргыз Республикасында сот адилеттигин жүргүзүүнүн сапатын жогорулатуу жана судьялардын жоопкерчилигин күчөтүү үчүн тийиштүү укуктук шарттарды түзүү, ошондой эле жүргүзүлүп жаткан сот-укуктук реформанын чегинде Кыргыз Республикасынын судьяларын социалдык
The Investor will have the right to transfer, in full or in part, his contractual rights and duties to any legal or physical entity subject to mandatory approval from the KR Government, provided that such entities have the adequate financial and technical Инвестор макулдашуу боюнча өзүнүн укуктары менен милдеттерин ар кандай юридикалык жакка же ар кандай жаранга, эгерде ал адам жетиштүү финансылык жана техникалык ресурстарга жана макулдашуу боюнча ишти аткарууга керек болгон башкаруу ишинин тажрыйбасына ээ
A civil servant may be transferred at any time to work in another location, in another public body or institution to the same or adequate equivalent position before the rotation time comes, if the circumstances require such a measure in order to prevent c Мамлекеттик кызматчы, эгерде жагдай ушундай түрдөгү чараны кабыл алууну талап кылса, мамлекеттик кызматка олуттуу зыян келтирүүнү болтурбоо үчүн ротация мөөнөтү келгенге чейин башка жердеги, башка мамлекеттик органдагы же мекемедеги ушундай же ага туура к
If any country outside the Union fails to protect in an adequate manner the works of authors who are nationals of one of the countries of the Union, the latter country may restrict the protection given to the works of authors who are, at the date of the f Эгерде Союзга кирбеген кайсы гана өлкө болбосун Союздун өлкөлөрүнүн биринин жарандары болуп эсептелүүчү авторлордун чыгармаларына жетишээрлик коргоону камсыз кылбаса, бул акыркы өлкө ушул чыгармалардын биринчи жарыкка чыккан күндөн башка өлкөнүн жараны бо
In order for the Investor to be able to perform the contractual work, the Investor will need to have at his disposal the adequate funds deposited on banking accounts in local and foreign currency, primarily in the banks located in the Kyrgyz Republic, or инвестор макулдашуу боюнча ишти аткаруу абалында болуу үчүн, инвестордо көбүнчө Кыргыз Республикасынын аймагындагы же Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын макулдугу менен чет мамлекеттердин аймагындагы банктарда Кыргыз Республикасынын валютасы менен жа

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: