Меню
Эл-Сөздүк

actuating mechanism

аткаруучу механизм
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: actuating mechanism

Английский Кыргызский
Economic mechanism of Water use Сууларды пайдалануунун экономикалык механизми
Legal and economic mechanism of water relationships with other countries Башка мамлекеттер менен суу мамилелеринин экономикалык укуктук механизми
With this approach due mechanism of legal (judicial) protection will be ensured. Мындай мамиле кылууда укуктук (юрисдикциялык) коргоонун тийиштүү механизми камсыздалат.
The economic mechanism for protection of water objects and structures shall provide for: Суу объектилерине жана суу чарба курулуштарын коргоону камсыз кылуунун экономикалык механизми төмөндөгүлөрдү карайт:
It is also needed to envisage the mechanism of ensuring equality, first of all within the civil service system. Теңчиликти, баарынан мурда мамлекеттик кызмат тутумунун өзүнүн ичиндеги теңчиликти камсыз кылуунун механизмин да алдын ала кароо керек.
As a result, the gender disbalance at the level of seniors and leading positions are supported by the mechanism of attestation. Натыйжада, башкы жана улук кызматтардын деңгээлиндеги гендердик теңсалмаксыздык аттестация механизми менен кармалып турат.
The economic mechanism of water relationships between the Kyrgyz Republic and other countries established on the basis of international law and intergovernmental agreements shall provide for: Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттер менен суу жагындагы мамилелеринин эл аралык укуктун нормаларынын жана мамлекеттер аралык макулдашуулардын негизинде белгиленген экономикалык укуктук механизми төмөндөгүлөрдү карайт:
Using a small-grants mechanism, the project supports transparent and collaborative high-impact, short-term activities that encourage democratic behaviors and build trust between citizens, civil society organizations and government. Бул долбоор чакан гранттардын механизми аркылуу демократия жолуна, жарандар, жарандык коомдук уюмдар жана Өкмөт аралык ишеним жаратууга көмөк көрсөтө турган коомчулукту тартууну, кыска мөөнөттүү иш-чараларды өткөрүүдөгү ачыктыкты жана кызматташтыкты колдо
Using its small-grants mechanism, the project supports transparent and collaborative high-impact, short-term activities that encourage democratic behaviors and build trust between citizens, civil society organizations and government. Алар, өз учурунда, жарандардын демократиялык жүрүм-турумуна түрткү берет жана жарандардын, жарандык коом уюмдардын жана өкмөттүн ортосунда ишеничти жогорулатат.
At the same time it is necessary to keep in mind that the real changes related to the removal of the system barriers depend first of all on the decisions made at the central level of power, which legitimates the tasks and defines the mechanism of providin Ошону менен бирге, тутумдук бөгөттөрдү алып салуу менен байланышкан иш жүзүндөгү өзгөртүүлөр биринчи кезекте ресурстарды (мазмундук - түшүнүктөр, чечмелөө; укуктук-ченемдер, жол-жоболор: маалыматтык - өнүктүруү, окутуп- үйрөтүү; каржылык; көзөмөлдөө тутум
At the same time it is necessary to keep in mind that the real changes related to the removal of the system barriers depend first of all on the decisions made at the central lev el of power, which legitimates the tasks and defines the mechanism of providi Ошону менен бирге, тутумдук бөгөттөрдү алып салуу менен байланышкан иш жүзүндөгү өзгөртүүлөр биринчи кезекте ресурстарды (мазмундук - түшүнүктөр, чечмелөө; укуктук-ченемдер, жол-жоболор: маалыматтык - өнүктүруү, окутуп-үйрөтүү; каржылык; кезөмөлдөө тутумд
It is expedient that the Government of the KR jointly with the Council for Civil Services, CSAKR. and Council for Women, Family affairs and Gender Development develops a mechanism of putting orders for conducting surveys of the public administration enabl Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Мамлекеттик кызмат боюнча кеңеш, Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттик, Аялдар үй-бүлө жана гендердик өнүгүү маселелери боюнча кеңеш менен биргелешип мамлекеттик башкаруу чөйрөсүн, анын ичинде аялдар менен эркектердин м
It is expedient that the Government of the KR jointly with the Council for Civil Services, CSAKR. and Council for Women, Family affairs and Gender Development develops a mechanism of putting orders for conducting surveys of the public administration enabl Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Мамлекеттик кызмат боюнча кеңеш, Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттик, Аялдар үй-бүлө жана гендердик өнүгүү маселелери боюнча кенеш менен биргелешип мамлекеттик башкаруу чөйрөсүн анын ичинде аялдар менен эркектердин мү
The General Concept (view) defining the key priorities, principles and tasks of the gender sensitive (family friendly) public administration and the mechanism of building in this concept in the main country development strategies should be formed at this Мамлекеттик башкаруунун негизги артыкчылыктарын, принциптерин жана гендердик - сезимталдык (үй-бүлөгө жагымдуу) милдеттерди жана өлкөнүн өнүгүшүнүн негизги стратегияларына бул концепцияны кошо киргизүүнүн милдеттерин аныктоочу жалпы концепция (көз караш)
The General Concept (view) defining the key priorities, principles and tasks of the gender sensitive (family friendly) public administration and the mechanism of building in this concept in the main country development strategies should be formed at this Мамлекеттик башкаруунун негизги артыкчылыктарын, принциптерин жана гендердик-сезимталдык (үй-бүлөгө карата мээримдүү) милдеттерди жана өлкөнүн өнугүшүнүн негизги стратегияларына бул концепцияны кошо киргизүүнүн милдеттерин аныктоочу жалпы концепция (көз к
Using its small-grants mechanism, the project supports community engagement, transparency and collaborative efforts to promote short-term activities that will encourage democratic behaviors and build trust among citizens, civil society organizations and g Кичине грант механизмдери аркылуу бул долбоор коомчулуктун катышуусун, ачык-айкындуулукту жана кыска мөөнөт иш-чараларды илгерлеткен биргелешкен аракеттерди колдойт. Алар, өз учурунда, жарандардын демократиялык жүрүм-турумуна түрткү берет жана жарандардын

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: