Меню
Эл-Сөздүк

acting

[‘эктиң]
abj. убактылуу милдет аткаруучу;
n. оюн
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: acting

Английский Кыргызский
We demonstrate that we love God by acting in accord with his righteous ways. Аны сүйөрүбүздү анын адил нормаларына ылайык иш кылуу менен көрсөтөбүз
acting a the lender of last resort to banks in accordance with the present Law; ушул Мыйзамга ылайык банктар үчүн акыркы инстанциядагы кредитор болуп саналат;
prohibit the procuring entity from acting or deciding unlawfully or from following an unlawful procedure; сатып алуучу уюм тарабынан мыйзамсыз аракеттерди жасоого же мыйзамсыз чечимдерди кабыл алууга же мыйзамсыз жол-жоболорду колдонууга тыюу салат;
Independency of expert bodies and experts while acting by their authority in the field of ecological expertise; экологиялык экспертиза тармагында өздөрүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда эксперттик органдардын жана эксперттердин көз карандысыздыгынын;
10) Foreign person - foreign legal entities, foreign individuals and stateless persons acting as a party in land law relationships. 10) чет өлкөлүк жак - жер-укуктук мамилелердин бир тарабы катары чыккан чет өлкөлүк юридикалык жактар, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар;
comply with the norms of service ethics, job routine, job description, refrain from acting in the way that undermines the municipal service authority. кызматтык этиканын ченемдерин, иш тартибин, кызматтык нускамаларды сактоо, муниципалдык кызматтын кадыр-баркына шек келтирген иш-аракетти жасабоо.
If a premise owner or any other person acting on behalf of such owner damages the common property or any premise, he shall reimburse the losses he caused. Эгерде имарат жайдын менчик ээси же ушул менчик ээсинин атынан чыгып жаткан башка адам жалпы мүлккө же башка ээликтеги имарат жайга зыян келтирсе, ал аларга келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттүү.
representation of the interests and acting in the name of the Kyrgyz Republic at international meetings, conferences and organizations relating to monetary credit and banking policy; акча-кредиттик жана банк саясатына тиешелүү маселелер боюнча эл аралык кеңешмелерде, конференцияларда жана уюмдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына өкүлчүлүк кылат жана анын атынан чыгат;
Thus, assets of commercial banks increased by 4.7 percent, capital - by 1.1 percent, deposit base of the acting commercial banks - by 9.9 percent and credit portfolio - by 3.2 percent. Алсак, иштеп жаткан коммерциялык банктардын активдери 4,7 пайызга, капиталы 1,1 пайызга, алардын депозиттик базасы 9,9 пайызга, ал эми кредит портфели 3,2 пайызга көбөйгөн.
Registration body - the state registration body acting in accordance with this Law which is responsible for registration of all rights to immovable property and transactions therewith. Катточу орган - ушул Мыйзамга ылайык аракеттенген кыймылсыз мүлккө бардык укуктарды жана алар менен бүтүмдөрдү каттоо милдети жүктөлгөн мамлекеттик каттоо органы.
concession bodies - the Kyrgyz Republic Government, its authorized or specially set up agencies, and also local state administration and local Councils of People's Deputies acting within the prescribed terms of reference; концессиялык органдар - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, алар укук берген же атайын түзүлгөн органдар, ошондой эле өздөрүнө берилген укуктун чегинде аракеттене турган жергиликтүү мамлекеттик администрация жана эл депутаттарынын жергиликтүү Кеңештери;
Consultations were carried out with several members of Public Supervisory Council including lecturers of Kyrgyz State University and Kyrgyz-Russian Slavic University, acting and former staff members of the State Commission on religious affairs. Коомдук байкоо кеңешинин бир нече мүчөсү кеңеш беришти алардын арасында Кыргыз улуттук университетинин, Кыргызстан-Россия Славян университетинин окутуучулары, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын иштеп жаткан жана мурунку кызматкерлери.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: