Меню
Эл-Сөздүк

achieve

[э‘чиив]
v.
1. жет-, жетиш-;
2. жаса-; аткар-
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: achieve

Английский Кыргызский
He also opposed busing to achieve racial integration of schools while underlining his commitment to civil rights. Ал ошондой эле жарандык укуктарга берилгенин баса белгилөө менен бирге мектептерде расалык интеграцияга жетишүү үчүн окуучуларды автобус менен ташууга каршы болгон.
So, as researchers, something that we often do is use immense resources to achieve certain capabilities, or achieve certain goals. Изилдөөчүлөр болуп биз белгилүү бир мүмкүнчүлүктөрүбүздү жана максаттарыбызды аткарыш үчүн көп учурда чексиз каражаттарды пайдаланабыз.
We have to reduce prices up to minimal level, covering real technical costs of administrator to achieve a growth of sites numbers in the national zone. Биз улуттук аймакта сайттардын санындагы секирикке жетүү максатында администратордун накта техникалык чыгымдарын жабуучу менен аны минималдуу деңгээлге төмөндөтүүгө умтулушубуз зарыл.
Incubator managers should be convinced of the need to achieve an agreed level of financial sustainability over a given period, and strive to meet this commitment. Инкубаторлордун менеджерлери белгиленген жылда каржылык туруктуулуктун кандайдыр бир деңгээлине жетишүү зарылдыгына ишенүүгө жана ошол милдеттенмени аткарууга умтулушу керек.
To achieve the objectives established by this Law, the Bank of Kyrgyzstan shall exercise, on terms determined by itself, the right carry out the following operations: Ушул Мыйзам тарабынан белгиленген максаттарга жетишүү үчүн Кыргыз банкы өзү аныктаган шарттарда төмөнкү келтирилген операцияларды жүзөгө ашырууга укуктуу:
The use of partners' common property shall be exercised by their mutual consent, and in case of failure to achieve consent, in accordance with the procedure, established by the court. Шериктердин жалпы мүлкүн пайдалануу алардын жалпы макулдашуусу боюнча, ал эми макулдашууга жетишилбеген учурда - сот менен белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
And what I took back when I returned to the United States was a belief in the power of unity and teamwork: That when we work together for a common goal, we can achieve magnificent things. Мен ошондо Кошмо Штаттарга биримдик менен командалык иштин күчүнө ынанып кайтканмын: эгер биз жалпы максат үчүн биргелешип иштесек, таң калаарлык нерселерге жетишебиз.
The purpose of the activity of the Bank of Kyrgyzstan is to achieve and maintain the stability of prices through implementation of appropriate monetary and credit policy according to this Law. Ушул Мыйзамга ылайык тиешелүү акча-кредиттик саясатты жүргүзүү менен баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны кармап туруу Кыргыз банкынын ишинин максаты болуп саналат.
Through this program, the center is helping Rwanda experienced IT specialists to grow up and achieve the program called Vision 2020, which transform Rwanda into the African Informational Center. Бул иш- аракет аркылуу Борбор Руанданын тажрыйбалуу МТ адистерин өстүрүүгө жана Руанданы Африканын маалымат борборуна айлантууга багытталган «2020- жылдын элеси» аттуу программасын ишке ашырууга жардамдашууда.
This policy assumes that it is difficult to achieve equal opportunities if some groups enter the labor market having unequal starting opportunities due to the previous, historical discrimination. Бул саясат, эгерде кээ бир топтор мурдагы тарыхый кодулоонун бирдей эмес старттык мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, эмгек рыногуна кирсе бирдейлик мүмкүнчүлүктөргө жетишүүгө кыйын экендигин божомолдойт.
Micro-credit agencies cannot allocate profit among their founders or participants and must allocate their profit to achieve the goals outlined in its charter in compliance with legislation of Kyrgyz Republic. Микронасыялык агенттиктер түшкөн пайданы өздөрүнүн катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрө алышпайт жана аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаргылык максаттарды чечүүгө пайдаланат.
To achieve the United Nations' Millennium Development Goals, by 2015 it is necessary to half the number of people living on less than one dollar a day, and half the number of people suffering from malnutrition. 2015-жылга карата Бириккен Улуттар Уюмунун миң жылдыктын өнүктүрүү максаттарына ылайык, күнүне бир долларга жетпеген каражат менен жашаган адамдардын, ошондой эле жетиштүү тамак жебегенден жабыр тарткан адамдардын санын кеминде жарымына чейин азайтуу үчүн
While the project beneficiary expects certain specific tasks from the consultant, the consultant should also carry out other tasks that in its professional judgment may be required to achieve the project objectives. Долбоордун бенефициар компаниясы кеңеш берүүчүдөн белгиленген аракеттерди күтүп жатса, ал өз учурунда дагы башка өзүнүн адистик көз карашы боюнча керектүү болгон иш чараларды аткаруусу керек.
Social activity of the State shall not lead to the substitution of state guardianship over a citizen's own economic freedom, activity and the opportunity of the citizen to achieve economic welfare for himself and his own family. Мамлекеттин социалдык ишаракети жарандын экономикалык эркиндиги менен жигерин, өзүнүн жана үйбүлөсүнүн экономикалык бакубаттыгына өзү жетишүү мүмкүнчүлүгүн мамлекеттин камкордугу менен алмаштырылышына алып келбөөгө тийиш.
This Law was passed to develop a new form of investments, namely financial leasing (hereafter - leasing), the law protects the right of ownership, the rights of parties to the lease, and the right to achieve investment efficiency. Ушул Мыйзамдын максаты финансылык ижара - (мындан ары - лизинг) негизинде инвестициялардын формаларын өнүктүрүү, менчик укугун, инвестиция процессине катышуучулардын укуктарын коргоо, инвестициялоонун натыйжалуулугун камсыз кылуу болуп саналат.
In particular, it is recommended to try to achieve a balanced candidate list for competitions and to introduce positive special treatment for the under represented sex (not only for recruitment but for refresher courses and other training as well). Атап айтканда, сынак өткөрүүдө талапкерлердин балансташкан тизмесин түзүүгө жетишүү, ошондой эле, бардык башка шарттарда аз санда сунушталган топтордон талапкерлерди тандоого артыкчылык берүүгө көңүл буруу зарыл.
For instance, lots offoundations were set up in the course ofcenturies by people who wanted to make it possible for poor boys to study at the university and to achieve what they had achieved from the good education they had gotten at these universities. Мисалы, колунда жок жөндөмдүү жаштарга жогорку окуу жайларда билим алуу жана алынган билимдин аркасы менен, көздөгөн максаттарына жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн, көптөгөн фонддор түзүлгөн болчу.
A proposal shall be considered unsuitable and shall be rejected at this stage if it does not respond to qualification requirements and important aspects of the terms of reference or it fails to achieve a minimum technical score specified in the request fo эгерде квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырманын негизги талаптарына жооп бербесе же сунуштарды берүүгө чакыруу кагазында көрсөтүлгөн төмөнкү өтүүчү баллды ала албаса, сунуш ушул этапта четке кагылат.
According to the results of quality evaluation the procuring entity shall return unopened the financial proposals of those consultants which proposals failed to achieve the minimum technical score or whose proposals do not meet qualification requirements Сапатка баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча сатып алуучу уюм сунуштары төмөнкү өтүүчү баллды ала албаган же квалификациялык талаптарга, ошондой эле сунуш берүүгө чакыруу кагазында көрсөтүлгөн техникалык тапшырманын негизги талаптарына жооп бербеген консультантт

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: