Меню
Эл-Сөздүк

accuracy of reading

саноо тактыгы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accuracy of reading

Английский Кыргызский
Accuracy Кылдаттык
Depth of Reading Ченөөнүн тереңдиги
Reading Comprehension Section. «Окуу жана түшүнүү» блогу.
Accuracy is critically important in news writing. Тактык - кабар жазуудагы эң маанилүү нерсе.
An accuracy' check is the first level of copy- editing. Тактыкты текшерүү редакциялоонун биринчи баскычы болуп эсептелет.
Reading accuracy and reading comprehension are at a low level. Окуу сабаттуулугу жана окулгандарды түшүнүү окуучуларда төмөнкү деңгээлде.
-Include tasks aimed at developing a reading culture and thinking by pupils. -окуу маданиятын жана окуучулардын ойломун калыптандырууга багытталган тапшырмаларды киргизүүгө;
We'll talk at greater length about accuracy in Chapter 4, "Editing the Story." Биз тактык жөнүндө «Материалды редакциялоо» деген 4- бапта кененирээк сөз кылабыз.
-Provide modern methodological reading to teachers and modern textbooks to pupils. -иштеп жаткан педагогдорду заманбап усулдук адабияттар, ал эми окуучуларды заманбап окуу китептери менен камсыздоо;
If a technical term must be used for accuracy, must be includied a definition as well. Эгер тактык үчүн атайын терминди колдонуу керек болсо, ага өзүнчө аныктама берип койгон оң.
So when they read a reporter's story, they are looking for much more than basic accuracy. Ошентип, алар кабарчынын материалын окуп жатканда жөнөкөй эле тактыкты эмес, андан олуттуураак нерселерди карашат.
Spelling accuracy varies from 49.0% to 97.8% depending on the difficulty of the assignments. Сөздөрдү туура жазуу тапшырманын татаалдыгына жараша 49,0%дан 97,8%га чей езгөрөт.
-Improve the supply of modern textbooks and guidance reading for teachers in primary schools. -мектеп окуучулары үчүн заманбап окуу китептер менен жана башталгыч класстардын мугалимдери үчүн илимий-усулдук адабияттар менен мектептерди камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу;
-inability to embrace information in general, i.e. superficial or inattentive reading of the text; -жалпысынан маалыматты камтый албоо, демек текстти үстүрт же көңүл койбой окуу;
This in turn leads to basic illiteracy: a person can read but does not understand what he/she is reading. Бул өз кезегинде элементардык сабатсыздыкка алып келет: адам окуй алат, бирок окуганын түшүнбөйт.
The amount of methodological reading for teachers with tests developed by methodologists is quite limited. Педагогдор үчүн республиканын методисттери иштеп чыккан тесттик тапшырманын материалдары бар усулдук адабияттар өтө аз.
The nut graph needs to be early enough in the story to make clear to the reader when he should bother to keep reading. «Өзөк» абзацы башында окурманга материалды бекер окубагандыгын түшүндүрүш үчүн зарыл.
The concentration of teachers only on reading technique lowers the quality of other parameters of the insight of reading. Педагогдордун окуу техникасына кызыгып кетиши аң сезимдүү окуунун башка параметрлеринин сапатын төмөндөтөт.
At the testator's request the testament is certified by the notary without reading the content of the testament (secret testament). Керээз калтыруучунун каалоосу боюнча керээз анын мазмуну менен таанышуусуз нотариус тарабынан ырасталат (жашыруун керээз).
It gives the audience an explanation of what the story is about, and tells why they should be interested in reading the entire piece. Ал кабардын эмне тууралуу экенин аудиторияга билдирүү менен аны баштан-аяк окуп чыгууга кызыктырат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: