Меню
Эл-Сөздүк

accumulator, storage battery

энергия топтогуч, аккумулятор
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accumulator, storage battery

Английский Кыргызский
storage кампа
The battery is dead Батарейим жарабай калды
I want to buy a battery Мага батарей берип койсоңуз
Can you replace the battery? Батарей алмаштырып бере аласыңарбы?
Transportation, storage and processing of mineral raw Material. Минералдык чийки затты ташуу, сактоо жана кайра иштетүү.
Specifics of supply, placement and storage of material values of the state material reserve Материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык резервге тапшыруу, салуу жана сактоо өзгөчөлүктөрү
Expenses connected with storage of the state material reserve are covered from the Republican budget. Мамлекеттик материалдык резервди сактоо менен байланышкан чыгымдар республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт.
Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased. Кредит карттарды же башка магниттик сактоо каражаттарды түзмөктүн жанына койбоңуз, анткени алардын ичинде сакталган маалымат өчүп калышы мүмкүн.
Observe restrictions in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Май куюучу станцияларда, жанармай сактоо жана таратуу жерлеринде, химиялык заводдордо же жарылуу иштери жүрүп жаткан жерлерде койгон чектөөлөргө баш ийиңиз.
agree to place material values of the state material reserve for storage on the premises of enterprises, institutions and agencies reporting to them; өздөрүнө караштуу аймактарда мамлекеттик материалдык резервдеги материалдык дөөлөттөрдү сактоо үчүн ишканаларды, мекемелерди жана уюмдарды жайгаштырууга макулдук берет;
It's essentially got a battery, a button and an infrared LED, and it turns on -- you guys can't see it -- but it turns on whenever I push the button. Батареясы, нукууру жана инфра-кызыл LED Жарык Чыгаруу Диоду бар. Cилерге азыр көрүнбөйт, бирок нукуурун басканда ал иштей баштайт. Анда азыр програмымды аракетке келтирcем, камерасы инфра-кызыл чекитти көрөт.
The procedure for accounting, storage, filing, and issuance of ticket and order forms shall be established by the Republican State forest management body. Билеттердин, ордерлердин бланктарын эсепке алуу, аларды сактоо, толтуруу жана берүү тартиби токой чарбачылыгын башкаруучу республикалык мамлекеттик орган тарабынан белгиленет.
Gathering, storage, use, and dissemination of confidential information about a person without his consent, except for cases specified by law, is prohibited. Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, адамдын макулдугу болмоюнча ал жөнүндө купуя маалыматты чогултууга, сактоого, пайдаланууга жана таркатууга жол берилбейт.
displacement is the transfer of material values from one point to another point of storage, executed on the basis of the order of the Fund of state material reserves; которуштуруу - Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун наряды боюнча бир пункттан экинчи сакталуучу пунктка которулат;
Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited. Nokia жазуу түрүндө алдын ала берилген уруксатысыз бул документтин үзүндүсүн же толук мазмунун кандайдыр бир түрдө кайра чыгарууга, колдон колго өткөрүүгө, таратууга жана сактоого тыюу салынат.
Stocks of material reserves of the state material reserve are placed in companies, institutions and agencies specially designed for storage of the state material reserve. Мамлекеттик материалдык резервдин материалдык дөөлөттөрүнүн запастары мамлекеттик материалдык резервди сактоо үчүн атайын арналган ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда жайгаштырылат.
The Investor will have the right of free use of transportation, storage and processing facilities, this use being administered on a contractual and non-discriminatory basis. Инвестор минералдык чийки затты ташуу транспортун, сактоо жана кайра иштетүү боюнча объекттерди эч кандай кодулоосуз келишимдин негизинде эркин пайдалануу укугуна ээ.
- which became a part of generally known level of knowledge in the result of its production, reproduction, sowing for multiplication, storage for the purposes mentioned above; көбөйтүү, сактоо максаттарында аны өндүрүүнүн, кайра өндүрүүнүн, себүү абалына жеткирүүнүн натыйжасында илим-билимдин жалпы белгилүү деңгээлинин бир бөлүгү болуп калган;
Kyrgyzpatent shall manage the National Patent Fund, provide its storage and complexion by the way of acquisition and exchange with international organizations and foreign patent agencies. Кыргызпатент Улуттук Патент фондуна жетекчиликти жүзөгө ашырат, аны сактоону жана сатып алуу жана эл аралык уюмдар жана чет өлкөлүк патент мекемелери менен алмашуу жолу аркылуу топтоону камсыз кылат.
ensure compliance with requirements of the existing legislation in the field of creation, storage and use of stocks of the state material reserve values in the premises reporting to them; өздөрүнө караштуу аймактарда мамлекеттик материалдык резервдин материалдык дөөлөттөрүнүн запастарын түзүү, сактоо жана пайдалануу жагынан колдонуудагы мыйзамдардын талаптарынын сакталышын камсыз кылат;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: