Меню
Эл-Сөздүк

acceptable

[эк‘сэптэбл]
abj. алгылыктуу
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: acceptable

Английский Кыргызский
43.3% of primary school pupils have acceptable grammar skills. Айрым тапшырмаларда пунктуациялык көндүмдөрдү көрсөтүү 44,5%дан 60,6%га чейин өзгөрөт.
It's generally acceptable not to use conjunctions and to drop linking verbs. Адатта байламталар колдонулбайт жана жардамчы этиштер түшүрүлбөйт.
For Marx, however, only the abolition of particularity was an acceptable solution. Бирок Маркс үчүн, өзгөчөлүктү жоюу аракети менен гана маселени чечүүгө болот.
Procuring entities shall use the appropriate standard bidding documents acceptable to the Association; Сатып алуучу уюмдар Ассоциациянын талаптарына жооп берген тиешелүү типтүү тендерлик документтерди колдонууга милдеттүү.
If the negotiations fail to result in an acceptable contract, paragraph six of article fifty three of this law shall be applied. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар келишим түзүү жөнүндө келише алышпаган учурда ушул Мыйзамдын элүү үчүнчү беренесинин алтынчы пункту колдонулат.
This is a compromise tariff that would be acceptable, to the population and to civil rights activists to a certain extent, says Vityazev. Бул калкты да, укук коргоочуларды да кандайдыр бир этапта канааттандыруучу компромисстүү тариф, дейт Витязев.
the Project Implementing Entity has appointed competent staff in adequate numbers and with such responsibilities and functions acceptable to the Association жетиштүү сандагы жана Ассоциация үчүн алгылыктуу милдеттери жана функциялары бар ишбилги кызматкерлер штатын өзү дайындайт
However, considering that none of the tests had assignments extending beyond government standards, comparing results and studying the dynamics is acceptable and well founded. Бирок мамлекеттик стандарттын алкагынан чыгуучу тапшырмалар тесттердин биринде да жок болгондуктан натыйжаларды салыштыруу жана динамиканы аныктоо толук жол берилүүчү жана негиздүү болуп эсептелет.
A competent body of the other country shall register the presented denomination of the breeding achievement, unless it decides that such a denomination is not acceptable in its territory. Башка өлкөнүн компетенттүү органы селекциялык жетишкендиктин сунушталган аталышын, эгерде мындай аталыш анын аймагында кабыл алынбайт деп эсептебегенде гана каттайт.
The first is in the suggestion that we look to nature to discover what it is that can properly be the object of value, and can form the foundation of a universally acceptable understanding of good conduct. Биринчиси, табият баалуу деп эсептелген нерсени өзү ачып көрсөтүп, үлгүлүү жүрүм-турумдун бардык жерде кабыл алына турган ченемдерин белгилеп берет деп ишенүү.
This is one kind of liberal view which asserts that religious faith and practice is acceptable provided it is not inconsistent with more fundamentally important commitments a good society should have to upholding individual autonomy. Бул диний ишеним менен тажрыйбаны, коомдун жеке адамдын көзкарандысыздыгын коргоо үчүн талап кылынган башкы ынанымдарына каршы келбесе гана кабыл алууга болот деген либералдык көз-караштын түрү болгон.
The Project Implementing Entity shall have its financial statements referred to above, audited by independent auditors acceptable to the Association, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Association. Долбоорду ишке ашыруучу агенттик өзүнүн каржылык документтерине Ассоциациянын талаптарына жооп берген тиешелүү түрдө колдонулган жана Ассоциациянын талаптарына жооп берген эсеп-кысап стандарттарына ылайык көз карандысыз аудиторлор аудитордук текшерүү жүрг
ensure that it has appointed competent staff in adequate numbers and with such responsibilities and functions acceptable to the Association as shall enable it to manage, coordinate and monitor the implementation of the Environmental Management Plan(s). жетиштүү сандагы жана Ассоциация үчүн алгылыктуу милдеттери жана функциялары бар ишбилги кызматкерлер штатын өзү дайындашын камсыз кылуу; бул ага Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча чаралардын план(дар)ынын аткарылышын башкарууга, координациялоого жана көзөмөлдө
The Recipient shall, and shall cause the Project Implementing Entity to: ensure that the Resettlement Policy Framework is implemented in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse impac Алуучу, өз алдынча иш алып баруу менен, ошондой эле Долбоорду ишке ашыруучу агенттик аркылуу: Долбоордун Биринчи жана Экинчи Бөлүктөрүн ишке ашыруу тиешеси бар кишилерге карата Көчүрүү саясатынын жадыбалы, анын ичинде кандай болбосун терс кесепеттерин аза
Carrying out small-scale investments, in accordance with criteria and procedures acceptable to the Association and set forth in the Project Operational Manual, in the city of Osh and in the novostroiki of the city of Bishkek, as well as in all small towns Долбоордун Операциялык жетегинде айтылган Ассоциация үчүн алгылыктуу критерийлерге жана жол-жоболорго ылайык Ош шаарында жана Бишкек шаарынын жаңы конуштарында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бардык кичи шаарларында чакан инвестицияларды жүргүзүү.
Where the need for land acquisition or resettlement arises, a Resettlement Action Plan acceptable to the Association, will be prepared, disclosed to the public and implemented, to the extent required by the Resettlement Policy Framework, not later than th Жер бөлүп берүү же көчүрүү зарыл болгон учурда Көчүрүү боюнча иш-аракеттердин Ассоциация үчүн алгылыктуу планы Көчүрүү саясатынын жадыбалы боюнча талап кылынган ченемде иштер башталарына жок дегенде 30 (отуз) күн калганда даярдалат, жарыяланат жана аткары
The 18-member commission, led by Eleanor Roosevelt, encompassed a broad range of ideological perspectives; in this the commission reflected political reality, but the diversity of views complicated greatly the task of formulating a document acceptable to 18 мүчөдөн турган Комиссия Элеонор Рузвельттин жетекчилиги менен идеологиялык көз караштардын кенен спектрин чагылдырды: бул жагдайда комиссия мүчөлөрү саясый реалдуулукту чагылдырган, бирок ар түрдүү көз караштар баарына туура келе тургандай кабыл алууга
If the negotiations fail to result in an acceptable contract, the procuring entity upon coordination with the state body shall terminate the negotiations and invite the next ranked consultant for negotiations, or a repeated consultant selection shall be c Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар келишим түзүү жөнүндө келише алышпаган учурда, сатып алуучу уюм мамлекеттик орган менен макулдашып, мындай сүйлөшүүлөрдү токтотот жана сүйлөшүүгө рейтингдин чоңдугу боюнча андан кийинки консультантты сүйлөшүүгө чакырат же
The Project Implementing Entity shall ensure that the Resettlement Policy Framework is implemented in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse impacts caused to affected people by imp Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Долбоордун 1 жана 2-Бөлүктөрүн ишке ашыруу тиешеси бар кишилерге карата Көчүрүү саясатынын жадыбалы, анын ичинде кандай болбосун терс кесепеттерин азайтуу жана жумшартуу үчүн зарыл чаралардын баары Ассоциация үчүн алгылыкт
ensure the complete implementation of the Environmental Management Plan(s) in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse environmental impacts caused by the implementation of Parts 1 an Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча чаралардын план(дар)ынын, анын ичинде Долбоордун Биринчи жана Экинчи Бөлүктөрүн ишке ашыруу менен шартталган кандай болбосун экологиялык терс кесепеттерин азайтуу жана жумшартуу үчүн зарыл чаралардын баарынын Ассоциация үчүн а

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: