Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: absence

Английский Кыргызский
Civil servant leave of absence Мамлекеттик кызматчынын өргүүсү
In most cases absence from classes is due to illness. Башталгыч мектептин окуучулары сабакты көбүнчө ооруганда гана калтырышат.
5) receive salary; have a leave of absence and related benefits; 5) эмгек акыны, өргүүнү жана тиешелүү жеңилдиктерди алууга;
In absence of such confirmation, the state of emergency is canceled. Көрсөтүлгөн мөөнөттө андай ырастоо алынбаса, өзгөчө абал токтотулат.
Organizer in the absence of a ticket has the right to refuse to pay winnings on this ticket. Уюштуруучу билет жок болгондо бул билет боюнча утушту төлөп берүүдөн баш тартууга укуктуу.
- absence (absence from work without reasonable excuses for more than three hours during a working day); - ишке келбей коюу (бир жумушчу күндө жүйөлүү себепсиз үч сааттан ашык жумуш ордунда болбой калуу);
In absence of the fault of the parties in inflicting harm neither of them shall be entitled to indemnification of harm. Зыян келтирүүдө тараптардын күнөөсү жок болгон учурда эч ким зыянынын ордун толтурууну талап кылууга укуксуз.
absence of a domestic Russian language environment for pupils of Kyrgyz, Dungan, and Uzbek nationality who study in Russian; орус тилинде окуган кыргыз, дунган, өзбек окуучуларында көп учурда тилдик чөйрөнүн жоктугу;
In the absence of such agreement (written or verbal) the rights and responsibilities of each shall be equal and indivisible. Мындай макулдашуу (оозеки же кат жүзүндө) жок болгон учурда, ар бир менчик ээси бирдей жана бөлүнгүс укуктарга жана милдеттерге ээ болот.
In the absence of such provisions, the respective countries shall determine, each in so far as it is concerned, the conditions of application of this principle. Мындай жоболор жок болгон учурда ылайыктуу өлкөлөр ар бири өзү үчүн ушул принциптин колдонуу шарттарын аныкташат.
Services of additional education and advanced training are provided by the various organizations, thus any coordination in absence of strategy and plans is not seen. Кошумча билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу кызматтары ар түрдүү уюмдар тарабынан көрсөтүлөт, анда эч кандай стратегия жана пландар байкалбайт.
Intestate succession shall be effected in absence of testamentary disposition or where the whole estate is not covered therein, and in other cases stipulated in this Code. Мыйзам боюнча мурастоо керээз жок болгондо же болбосо мурастын бүткүл тагдырын аныктаса, ошондой эле ушул Кодекс тарабынан белгиленген башка учурларда орун алат.
The effect of these great gold discoveries was that the purchasing power of each individual piece of gold was now lower than it would have been in the absence of the gold discoveries. Ушул ири алтын ачылыштарынын натыйжасында, ар бир алтын уюткусунун сатып алуу жөндөмү мурункуга салыштырмалуу кыйла төмөндөп кеткен.
A civil servant shall be entitled to an annual paid leave of absence for thirty calendar days with payment of a health rehabilitation benefit in the legally established amount of salary. Мамлекеттик кызматчыга ден соолугун чыңдоо үчүн мыйзамда белгиленген эмгек акы өлчөмүндө жөлөкпул төлөп берүү менен узактыгы отуз календардык күнгө ар жылдык акы төлөнүүчү өргүү белгиленет,
In case of death of the individual - the premise owner and absence of successors by the law and by the will the fate of the mentioned premise is determined by norms of the succession law. Имарат жайдын ээси - жаран өлгөндө анын керези жана мыйзам боюнча мураскору жок болсо, көрсөтүлгөн турак жайдын тагдыры мураскордук укуктун ченемдери аркылуу чечилет.
The person or body corporate whose name appears on a cinematographic work in the usual manner shall, in the absence of proof to the contrary, be presumed to be the maker of the said work. (2) Кинематографиялык чыгармаларды даярдоочу болуп, тескерисинин далилдери жок болгон учурда, автордун аты-жөнү же аталышы чыгармада демейдегидей түрдө белгиленген болсо, жеке же юридикалык жак эсептелет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: