Menü
Эл-Сөздүк

alienation

ажыратуу
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: alienation

İngilizce Kırgız
1) alienation of the right to land plot to another person; 1) жер тилкесине укук башка жакка ээликтен ажыратылганда;
alienation of the property to the state ownership, to the ownership of other municipal formations, legal or natural persons; мүлктү мамлекеттин менчигине, башка муниципалдык түзүлүштөрдүн, юридикалык жактардын жана жарандардын менчигине ажыратуу;
privatization of municipal property means alienation of the municipal property (privatization objects) to the ownership of individuals and legal entities; муниципалдык менчикти менчиктештирүү - муниципалдык менчикти (менчиктештирүү объекттери) жеке жана юридикалык жактарга ажыратып берүү;
Alienation or assignment of the right to firm name shall not be allowed except cases of restructuring of the legal entity and alienation of the enterprise as a going concern. Уюмдун фирмалык аталышына болгон укукка ээ болуусунан ажыратууга жана укуктун башкаларга өтүшүнө уюмду кайра уюштурган жана бүтүндөйүнөн ишканага ээ болуудан ажыратылган учурларда гана жол берилет.
17) Assignment of the right to land - alienation of the right to land plot by a land owner/user, or transfer thereof to another person for temporary use through legal transactions. 17) жер тилкесине болгон укугун өткөрүп берүү - жарандык-укуктук бүтүмдөргө ылайык менчик ээсинин же жерди пайдалануучунун жерге ээлик кылуудан ажыратышы же аны жарандык-укуктук бүтүмдөр аркылуу башка адамга убактылуу пайдаланууга бериши;
The partnership membership terminates from the moment of the ownership right of the partnership member to premise is terminated in connection with death of individual, alienation of property or by any other reasons. Анын өлгөндүгүнө, мүлктүн ажыратылгандыгына же дагы башка негиздерге байланыштуу шериктикке мүчө болуу токтотулганда кондоминиумдагы турак жайга карата шериктикке мүчөлүк токтотулат.
Where the foreign person failed to alienate the right to the land plot which had been inherited within the period indicated in point 2 of this Article, the alienation shall be produced in the procedure provided by Art. Эгерде чет өлкөлүк жак тарабынан мураска өткөн жер тилкесине укук ушул Берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө ажыратылбаса, ал Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 283-беренесинде каралган тартипте жүргүзүлөт.
A state or a communal land user may not alienate or mortgage its use right to a land plot, except in the event of alienation or pledge of the buildings and structures located on the land plot in accordance with the established procedure. Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучу ушул жер тилкесинде белгиленген тартипте жайгашкан имараттын же курулуштун ээликтен ажыратылышы же күрөөгө коюлушу менен байланышкандан башка учурларда, өзүнө таандык жер тилкесине болгон укугун ээликтен аж
The irony is that the philosophy which decried man’s alienation and isolation in civil society failed completely to appreciate that it was precisely these particular attachments in civil society that people were made human; it was here that they were “civ Эң күлкүмүштүүсү, жарандык коомдогу адамдын обочолонуп, өзүнчө турган абалын ачыктан-ачык сындаган философиянын акыры бырын-чырыны чыгып, жарандык коомдогу так ошол бүткүл дити менен берилгендик сезими адамды адам бойдон сактап, “цивилизацияга” жеткирген.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: