Menü
Эл-Сөздүк

accurate

 • дал
 • дал өзү
 • accurate

  [‘экйурит]
  abj.
  1. так; туура;
  2. кылдат; accurate to -га чейинки тактык менен
  Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: accurate

  İngilizce Kırgız
  it is accurate; так;
  Above all, headlines must be accurate and honest, not misleading. Кабардын аталышы калпыс болбостон, так жана жөнөкөй болуш керек.
  An accurate story also tells a complete story, not just one side or another. Так жазылган кабарда окуянын тигил же бул тарабы гана берилбестен, окуя толугу менен берилет.
  ♦ Are the quotes accurate, and do they capture what the person really meant? • Цитаталар так берилгенби жана алар авторлордун айтайын деген оюн так бере алабы?
  It's their job to ensure that the stories presented to the public are well written and presented, as well as accurate, complete, and fair. Алар элге сунуш кылынган кабарлардын жакшы жазылгандыгын же берилгендигин, ошондой эле так, толук жана калыс экенин текшерип чыгууга тийиш.
  An accurate story gets the basics right: grammar, spelling, punctuation, dates, addresses, and all the other details that go into a news story. Так жазылган кабарда бардыгы: грамматика, орфография, пунктуация, даталар, даректер жана кабарга кирүүчү бардык майда-чүйдө нерселер туура болот.
  Auditing accurate and uniform implementation of legislature is performed by the Procuracy of the Kyrgyz Republic within the bounds of its competency. Кыргыз Республикасынын Прокуратурасы мыйзам актыларынын так жана бирдей аткарылышына өз кызмат укугунун чегинде көзөмөл жүргүзөт.
  Due provision shall be made by national legislation to ensure a correct translation of the work, or an accurate reproduction of the particular edition, as the case may be. Туура которууну же белгилүү бир басылманы так кайра чыгарууну камсыз кылуу үчүн улуттук мыйзамдар тарабынан зарыл чаралар колдонулат.
  Damage inflicted as a result of failure to provide full and accurate information on goods (work, service) must be compensated by persons specified in points one and two of this Article. Буюм (иш, кызмат) жөнүндө толук же анык материалдарды бербей коюудан улам келтирилген зыяндын орду ушул берененин биринчи жана экинчи пункттарында көрсөтүлгөн жактар тарабынан толтурулат.
  A recent job listing for an editor at a small newspaper read, "This person should have strong writing, editing, and layout skills.... He should be accurate, responsible, able to work well within a team atmosphere, and possess supervisory skills." Чакан гезиттеги редакторлук жумуштун милдети жөнүндө мындай деп айтылат: "Бул адамдын жазуу, редакциялоо жана макет түзүү боюнча мыкты жөндөмү болууга тийиш... Ал так, жоопкерчиликтүү болуп, жамаат менен иштей билген жана жетектей ала турган адам болуш ке
  The most challenging task for pupils was to compose a monologue text in the form of a narrative based on a plotline picture (43.0%), which entails exactly reflecting events in sentences (45.6%) and selecting the most accurate words to express thoughts (31 Мектеп окуучулары үчүн сюжеттик сүрөт боюнча баяндоо формасында монологдуу текст түзүү боюнча тапшырма кыйла оор болуп чыкты (43,0%), мында сүйлөм менен окуяны чагылдыруу (45,6%), ойду туюнтуу үчүн кыйла так сөздөрдү тандоо (31,8%) керек болгон.
  The no doubt misleading public and political image of Islam, which is often of a fierce, uncompromising and highly illiberal doctrine with little tolerance for opposing views, has not been helpful; thought it might be more accurate to describe the regimes Исламдын, карама-каршы көз-караштарга аёосуз мамиле жасаган каардуу, башка көз-карашты кабыл албаган такыба жана чектелген дин катары, элди адаштырган коомдук жана саясий элеси кесепеттүү экендиги айтпаса деле түшүнүктүү.Түзүлүштөрдү исламдык эмес, мусулм
  The goal of tax consultative activity is to assist citizens, legal persons in accurate and legal assessment and payment of taxes, meeting their tax liabilities under the Tax code of the Kyrgyz Republic, render high quality, professional assistance and rep Салыктык консультация берүүнүн максаты - жарандарга жана юридикалык жактарга Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык салыктарды туура жана мыйзамдуу эсептөөдө жана төлөөдө, өзүнүн салыктык милдеттерин аткарууда жардам берүү, соттордо, укук коргоо ор

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: