Menü
Эл-Сөздүк

accelerating points

ылдамдатуучу чекиттер
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accelerating points

İngilizce Kırgız
Access points жетки түйүндөрү
You can look at these coins from various points of view. Ал тыйындарды ар кандай өңүттөн алып карап көрсөңүз болот.
Each completed assignment was marked out of a certain number of points. Ар бир аткарылган тапшырма белгилүү сандагы балл менен бааланды.
The lack of these abilities points to the basic illiteracy of primary school pupils. Бул билгичтиктин жоктугу башталгыч мектептин окуучуларынын элементардык сабатсыздыгы жөнүндө айтат.
Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Аппаратыңызды оңдоо станцияларда же газ соркыскычтар менен иштеген май куюучу жайларында өчүрүп койгонуңуз туура болот.
It these two points are correct, that religion has an important place in civil society. Демек, дин жарандык коомдо маанилүү орунду ээлейт деген эки көз-караш туура.
The bisque and total for these types of sport are set in points, unless otherwise stated. Спорттун бул түрлөрүнө фора жана тотал, эгер линияда башкача айтылбаса, упайларда көрсөтүлөт.
We try to understand each other's points of view and learn more about each other's histories. Бири-бирибиздин көз карашыбызды түшүнүп, бири-бирибиздин тарыхыбызды таанууга да аракет кылабыз.
The bisque and total for the volleyball match is stated in points, unless otherwise stated in the line. Волейбол матчына фора жана тотал, эгер линияда башкача айтылбаса, упайларда көрсөтүлөт.
Godly parents in Bible times made sure that their children learned basic points of courtesy in the home. Байыркы учурда Кудайдан корккон ата-энелер балдарынын сылык-сыпаа болууга байланыштуу негизги нерселерди үйдөн үйрөнүшүнө кам көрүшчү.
Handicap is an advantage or disadvantage of the competition participant expressed by the goals, points, aces or sets. Фора – мелдештин катышуучусунун атаандашынан голдордо упайларда сеттерде ачык билинген артыкчылыгы же артта калышы.
Such work can be carried out both by the gender local points, gender NGOs and central staff of public servant's trade unions. Бул иштерди гендер фокал пойнттор, гендердик бейөкмөт уюмдар сыяктуу эле, мамлекеттик кызматчылардын профсоюздарынын борбордук аппаратынын кызматкерлери дагы жүргүзө алат.
We do not try to generate moral judgements or solutions out of nothing, but begin with starting points given by our own contexts-by our traditions. Биз көз-каранды болгон нерсе мына ушул салттуу көз-караштар.Жок жерден эле жүрүм-турум ченемдерин же маселенин жообун таба койгондон алыспыз, бирок талкуулана турган сөз учугун өзүбүзгө жакын чөйрөдөн – салттуу көз-караштарыбыздан таба алдык.
The reverse side of the ticket indicates characteristics of the common type and variants of the winning, the points, order and terms of distribution of the wins. Билеттин арткы бетинде оюндун жана утуштун жалпы түрүнүн жана варианттарынын мүнөздөмөсү, утуштарды берүүчү жайлар, тартиби жана мөөнөтү көрсөтүлөт.
Termination of the right of ownership of the land plot on the ground provided in point 10 of Art. 62 shall be produced in the procedure defined in points 2,3 of Art. 37 of this Code. 62-берененин 10-пунктчасында каралаган негиз боюнча жер тилкесине менчик укугун токтотуу ушул Кодекстин 37-беренесинин 2,3-пунктунда аныкталган тартипте жүргүзүлөт.
Damage inflicted as a result of failure to provide full and accurate information on goods (work, service) must be compensated by persons specified in points one and two of this Article. Буюм (иш, кызмат) жөнүндө толук же анык материалдарды бербей коюудан улам келтирилген зыяндын орду ушул берененин биринчи жана экинчи пункттарында көрсөтүлгөн жактар тарабынан толтурулат.
The second is the empty promise offered by postmodernism, which, as Larmore points out, ‘ends up confusing the rejection of philosophical rationalism with the abandonment of reason itself. Экинчиси, постмодернизм берген курулай убада, Лармор айткандай: “натыйжада, философиялык рационализмди четке кагуу менен акыл-эстен баш тартууну айырмалоо кыйын болуп калат.
An objection against the grant of a patent on the grounds provided in points 1) and 2) of this Article must be examined by the Appellate Council within the term of six months after the date of its receipt Ушул берененин 1) жана 2) пункттарында каралган негиздер боюнча патенттин берилишине байланыштуу билдирилген каршылык, ал алынган күндөн тартып алты айдын ичинде Аппеляциялык кеңеш тарабынан аралып чыгышы керек.
If a trade name does not conform to the requirements of points five-fifteen, Article five of the present Law, Kyrgyzpatent shall take a decision to refuse its registration and send the decision to the applicant. Фирмалык аталыш ушул Мыйзамдын бешинчи беренесинин беш-он бешинчи пункттарынын талаптарына жооп бербеген учурда Кыргызпатент аны каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат жана аны арыздануучуга жөнөтөт.
Provisions specified in points one and two of this Article shall be respectively applied to the contract of life insurance, if the contingency is the death of the insured person or infliction of harm to his health. Эгерде камсыздандырылган адамдын өлүмгө учурашы же анын ден соолугуна зыян келтирүү камсыздандыруу болуп саналса, бул берененин биринчи жана экинчи пункттарында каралган эрежелер тиешелүү түрдө жеке камсыздандыруу келишимине карата колдонулат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: