Меню
Эл-Сөздүк

absolute motion

шексиз кыймыл
Перевести через онлайн Переводчик

Котормолордун мисалдары: absolute motion

Англисче Кыргызча
Absolute. нукура
Motion Picture Association of America . Америкалык кино ассоциациясы.
Absolute Grounds for Refusal in Registration Каттоодон баш тартуу үчүн талашсыз негиздер
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-баркы ыйык жана колтийгис.
In the history of motion pictures there have been decisive moments when a new technology changed everything. Кинематографиянын тарыхында жаңы технология бардык нерсени өзгөрткөн чечүүчү мезгилдер болуп келген.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Кудайдын келбети бул абсолюттук маңыз, чекчиз билүү, билим жана акылмандык, чексиз мээримдүүлүк жана сүйүү.
And it's mostly advertised for its motion sensor capabilities: so you can swing a tennis racket, or hit a baseball bat. Негизинен аракет сенсор мүмкүнчүлүгү жарнамаланат. Аны теннис ракеткадай же бейсбол калтектей колдонсоңор болот.
Since then, increasingly sophisticated tools have made it possible to produce, market, and distribute motion pictures digitally. Ошондон баштап, татаалдашып бараткан куралдар фильмдерди цифралык жол менен жаратууга сатууга жана таратууга мүмкүнчүлүк бере баштады.
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Гендердик теңдештиктин таптакыр жоктугу Агенттиктин эң жогорку жетекчилигинин деңгээлинде байкалат, анда эркектер гана иштейт.
These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person. Алар талашсыз, ажыратылгыс чындык катары таанылат жана кимдир-бирөөлөрдүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик систем.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик система.
There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular. Жалгыз гана бир абсолюттук чындык бар, аныктоосу менен алсак, бир гана абсолюттук зат бар, аныктоосу менен алсак, себеби абсолют, анын маанисине карасак, жалгыз дегенди билдирет, чексиз жана бир.
There are many values which are even considered to be absolute in such a civil society, such as the inviolability of property or the abiding of contracts. Мындай жарандык коомдо жеке менчиктин кол тийгистиги же келишимдердеги шарттардын сакталышы сыяктуу көптөгөн абсолюттук баалуулуктар бар.
Published since 1970, Film and History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies is concerned with the impact of motion pictures on our society. «Кино жана тарых» - 1970-жылдан бери чыгып келаткан кинематография жана телекөрсөтүү боюнча журнал, мында негизинен киноискусствосунун коомго тийгизген таасири каралат.
sound and video works (motion picture, television and video films, slide films, transparency films and other motion picture, and television and video works), radio works; үнвизуалдык чыгармалар (кино, теле, жана көргөзмө фильмдер, слайд-фильмдери жана башка кино, теле жана көргөзмө чыгармалар,) радио чыгармалар;
For the absolute majority of men - the Agency's employees the marital status is not an obstacle to career development, on the contrary, it is an attribute of man's wellbeing and success. Агенттиктин абсолюттук көпчүлүк эркек кызматкерлери үчүн - үй-бүлөлүк статус карьерага тоскоолдук кылбайт, тескерисинче, бакубаттулуктун жана эркектин ийгилигинин көрүнүшү.
There's this absolute concentration of being, the absolute concentration of consciousness, awareness, an absolute locus of compassion and love that defines the primary attributes of divinity. Тиричиликтин абсолюттук топтолушу, сезимдин абсолюттук топтолушу, түшүнүүнүн; мээримдүүлүктүн жана сүйүүнүн чексиз орундалышы Кудайдын эң маанилүү касиеттерин аныктайт.
God, Bokh, whatever name you want to call him with, Allah, Ram, Om, whatever the name might be through which you name or access the presence of divinity, it is the locus of absolute being, absolute love and mercy and compassion, and absolute knowledge and Кудай, Бог, Аны биз эмне дебейли, Аллах, Рам, Ом, Аны эмне деп атабайлы, Ага жетүүнү, Ал абсолюттук заттын орун алган жери, Ал чексиз сүйүү, боорукердик жана мээримдүүлүк, чекчиз билим жана акылмандуулук, индустар аны "сатчидананда" дешет.
Appropriately, during the Academy Awards ceremony in February 2007, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences announced that the ceremony itself was a green production and directed viewers to www.oscar.comfor further information and links to the Nat Ушул жагдайга ылайык, 2007-жылы февралда болгон «Оскар» сыйлыгын тапшыруу аземинде Кинематография искусствосу жана илими академиясы бул салтанаттуу аземдин өзү экология программасы экенин белгилөө менен көрүүчүлөрдү кеңири маалымат алуу үчүн www.oscar.com

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: