Menu
Эл-Сөздүк

aggregate supply

жыйынды сунуш
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: aggregate supply

English Kyrghyz
Money Supply Formation Sources. Акча сунушун түптөө булактары.
Of course, they shouldn’t decrease the money supply either. Албетте алар жүгүртүмдөгү акчанын санын эч качан азайтышпашы керек.
Many famous professors of economics think that the supply of money is insufficient. Көп экономика илимдеринин профессорлору акча-каражаттарынын көлөмү ар дайым жетишсиз деп ойлошот.
Specifics of supply, placement and storage of material values of the state material reserve Материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык резервге тапшыруу, салуу жана сактоо өзгөчөлүктөрү
Many school facilities need capital repairs (roof, water supply system, heating, exterior). Мектептердин кепчүлүк жайлары капиталдык ремонтко муктаж (чатыры, суу менен жабдуу, жылытуу системасы, имараттын тышкы капталдары).
From the point of view of most people, of the masses, an increase in the money supply is bad. Көпчүлүк адамдар же карапайым калк акчаны көбөйтүүнүн аркасы жакшы бүтпөйт деп ойлошот.
-Improve the supply of modern textbooks and guidance reading for teachers in primary schools. -мектеп окуучулары үчүн заманбап окуу китептер менен жана башталгыч класстардын мугалимдери үчүн илимий-усулдук адабияттар менен мектептерди камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу;
- to supply departments and units with related legal reference materials and information resources. -бөлүмдөрдү жана секторлорду ченемдик-укуктук базага ылайык, тиешелүү адабияттар менен жабдуу.
State register of water structures is an aggregate of systematised data of water strucutres registration. Суу чарба курулуштарынын мамлекеттик реестри суу чарба курулуштарын паспорттоштуруунун системага салынган маалыматтарынын жыйындысы болуп саналат.
considerable increase in the expenditures of state budget, which act as one of the main sources of money supply growth. акча сунушунун негизги өсүш булагынын бири болгон мамлекеттик бюджеттин чыгашаларынын олуттуу артышы.
The procedure of supply of material values to the state material reserve and their issuance from the state material reserve Материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык резервге тапшыруу жана аны мамлекеттик материалдык резервден чыгаруу тартиби
The procedure of supply of material values to the state material reserve and their issuance from the state material reserve Материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык резервге тапшыруу жана аны мамлекеттик Материалдык резервден чыгаруу тартиби
System - aggregate expresses of one size, representing a full enumeration of option of expresses selected by the participant. Систем - Катышуучу тандап алган экспресстердин варианттарына толук көз жүгүртүү десе болгон бирдей өлчөмдөгү экспресстердин жыйындысы.
State water cadastre of the Kyrgyz Republic is an aggregate of organic official data on state, use and protection of water objects. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик суу кадастры суу объектилеринин абалы, аны пайдалануу жана коргоо жөнүндө системалаштырылган официалдуу маалыматтардын жыйындысы болуп саналат.
makes or authorizes sectoral bodies to make contracts (agreements) for the supply of material values to the state material reserve; мамлекеттик материалдык жана мобилизациялык резервге материалдык дөөлөттөрдү тапшырууга мамлекеттик контракттарды (келишимдерди) түзөт же бул ишти ведомствого караштуу аймактык органдарга тапшырат;
But it is to say that Islam as a creed is not the problem, and may even hold within it some of the resources that supply a solution. Биз айткыбыз келген нерсе, ишеним катарында Ислам көйгөй эмес, жада калса, анда турмуштук көйгөйлөргө жооп берген ресурстар камтылган.
a lessor violates the terms of supply of a leased asset - this issue is null and void when the supplier has been chosen by the lessee; эгерде жеткирүүчү лизинг алуучу тарабынан тандалган учурдан тышкары, лизинг берүүчү лизинг предметин жөнөтүү мөөнөттөрүн бузган болсо;
Changing the maximum size of the winning can happen for various reasons and it depends, for example, on supply and demand certain bets. Утуштун эң чоң өлчөмү ар кандай себептер менен өзгөртүлүшү мүмкүн жана ал, алсак, кайсы бир коюмдун суроо-талабына жана сунушуна жараша болот.
A supplier shall have rights and obligations pursuant to the legislation of the Kyrgyz Republic and the purchase contract and supply contract. Сатуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана соода-сатык же жөнөтүү келишимине ылайык укуктарга жана милдеттерге ээ болот.
the desired or required time for the supply of the goods or for the completion of the construction, or the timetable for the provision of the services; товарларды жеткирүүнүн же жумуштарды аткаруунун ойдогудай же талап кылынган мөөнөттөрү же кызмат көрсөтүүлөрдүн графиги;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: