Menu
Эл-Сөздүк

affect

[э‘фэкт]
v.
1. таасир эт-;
2. козго-
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: affect

English Kyrghyz
The provisions of subparagraphs (a) to (c) do not affect the application of Article VI of the Appendix. а жана с пунктчаларынын жоболору Кошумча бөлүктүн VI статьясын колдонууга таасир этпейт.
For the moment, however, will ignore this complication to the description of society since it does not affect the argument to be presented here. Мына ушул жерден, коом түшүнүгүн чечмелөөнү токтотом, себеби ал карала турган маселеде анчейин деле чоң мааниге ээ эмес.
Any improvements or alterations that affect the common property or the structural integrity of the building must be approved by the partnership. Жалпы мүлккө жана имараттын бүтүндүгүнө таасир тийгизген өркүндөтүү жана кайра пландаштыруу боюнча ар кандай жумуштар шериктик тарабынан жактырылууга тийиш.
One way a husband can honor his wife is by carefully considering her point of view and her feelings before he makes decisions that affect the family. Күйөөсү үй-бүлөгө таасир эте турган чечимдерди чыгарардын алдында аялынын көз карашын, сезимдерин эске алуу менен ага урмат көрсөткөн болот.
Stories about government funding may seem dry, but taxes and spending affect the audience directly and people need to know where their money is going. Бийлик тууралуу баяндаган кабарлар супсак сыяктуу сезилиши мүмкүн, бирок салыктар менен чыгымдар бардык адамдарга тикелей таасир тийгизгендиктен, алар акчанын кайда жумшалып жатканын билиши керек.
Limitations which affect the physical and moral inviolability of an individual are allowed only on the basis of law by the decision of a court as punishment for the commission of a crime. Инсандын денебоюнун, арнамысынын колтийгистигин чектөөгө жасалган кылмыш үчүн мыйзам негизинде жаза катарында сот өкүмү боюнча гана жол берилет.
9) it shall be prohibited for him to use his/her official position to resolve issues that directly affect the personal interests of a civil servant or that of members of his/her family and close relatives. 9) өзүнүн кызматтык абалын мамлекеттик кызматчынын жеке өзүнүн, ошондой эле анын адамын туугандары болуп саналган анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн жеке таламдарын түздөн-түз козгогон маселелерди чечүү максатында пайдаланууга.
A premise owner may improve or re-plan a premise without the consent of the partnership as long as such improvement or replanning do not affect the common property or the structural integrity of the building. Эгерде бул жумуштар жалпы мүлккө же имараттын структуралык бүтүндүгүнө таасир тийгизбесе, имарат жайдын менчик ээси шериктиктин макулдугусуз эле имарат жайды өркүндөтүү же кайра пландаштыруу боюнча жумуштарды жүргүзө алат.
Such denunciation shall constitute also denunciation of all earlier Acts and shall affect only the country making it, the Convention remaining in full force and effect as regards the other countries of the Union. Мындай жокко чыгаруу ошондой эле бардык мурдагы актыларды жокко чыгаруу болуп эсептелет жана аны жасаган өлкөгө гана жайылтылат, ошол учурда Союздун калган башка өлкөлөрүнө карата Конвенция күчүндө боюнча калат жана аткарылууга тийиш.
RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection, electronic antilock braking, electronic speed control, and air bag systems. Радио жыштык сигналдары мотор унааларында туура эмес орнотулган же тиешелүү түрдө корголбогон электрондук май инжектордук, блоктоого каршы тормоздук, электрондук ылдамдыкты контролдоо, аба баштыктар системалары сыяктуу электрондук системалардын иштөөсүнө
No restrictions introduced by virtue of the preceding paragraph shall affect the rights which an author may have acquired in respect of a work published in a country of the Union before such restrictions were put into force. Мурунку пункттун негизинде белгиленген эч кандай чектөөлөр, мындай чектөөлөрдүн аракетке кирүүсүнө чейин Союздун кандайдыр бир өлкөсүндө жарыкка чыккан чыгармага авторго берилген укуктарга зыян келтирбейт.
If types or kinds are deleted from the List, such Deletion should not affect the rights of applicants Submitted an application for protection of varieties of Plants of these types or kinds prior to the date the Deletion is enforced. Эгерде Тизмеден уруулар же түрлөр чыгарылса, анда мындай чыгаруу, бул уруулардын же түрлөрдүн сортторун коргоого, чыгаруу күчүнө кирген датадан мурда өтүнмө берген арыз берүүчүнүн укуктарын козгобоого тийиш.
When the Continental government inflated in 1781, the man who had a small farm and who worked with his family on this farm and had a few dollars, he lost these few dollars because of the inflation, but that didn’t affect him very much. 1781-жылы Европа континентинин өкмөтү инфляция иш-чарасын колдонгондо, чакан дыйкан чарбасын үй-бүлөсү менен биргелешип иштеткен адам анча-мынча акчасынан кол жууп калган, бирок анын жашоосунда олуттуу өзгөрүү болгон эмес.
Succession right belonging to a spouse by virtue of testament or at law shall not affect his other property rights connected with marrying the testator including the ownership rights to part of the property commonly acquired during marriage. Керээздин же мыйзамдын күчү аркасында жубайга тийиштүү болгон мурастоо укугу мурас калтыруучу менен никеде тургандыгына байланышкан анын башка мүлктүк укуктарына, анын ичинде никеде турганда чогуу тапкан мүлктүн бир бөлүгүнө карата менчик укуктарына тийиш
Except as the Association shall otherwise agree, the Project Implementing Entity shall not amend or waive any provision of the Project Operational Manual, if, in the opinion of the Association, such amendment or waiver may materially or adversely affect t Ассоциация башкача караган болбосо, Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Долбоордун Операциялык жетегинин жоболорунун кайсы бирин өзгөртүү же жокко чыгаруу Ассоциациянын пикиринде Долбоорду ишке ашырууга же Долбоордун максаттарына жетишүүгө байкаларлык же тер
The provisions of this Convention cannot in any way affect the right of the Government of each country of the Union to permit, to control, or to prohibit, by legislation or regulation, the circulation, presentation, or exhibition of any work or production Бул Конвенциянын жоболору компетенттүү орган бул укукту жүзөгө ашыруу зарыл деп тааныган чыгармаларга карата, кайсы гана болбосун чыгарманы мыйзамдык же административдик тартипте жайылтууга, аткарууга же көргөзүүгө уруксат берүүгө, контролдук кылууга же т
The Additional Events of Suspension consist of the following: Project Implementing Entity’s Legislation has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely the ability of the Project Implementing Entity to p Ишмердүүлүктү токтото турууга алып келүүчү кошумча окуялар булар: Долбоорду ишке ашыруучу агенттиктин Долбоор тууралуу макулдашууда каралган өзүнүн милдеттенмелеринин кайсы бирин аткаруу мүмкүнчүлүгүнө байкаларлык же жана терс таасир тийгизген Долбоорду и

So following similar words is found:
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: