Menu
Эл-Сөздүк

abstract space

элес мейкиндик
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: abstract space

English Kyrghyz
Is there a space for a tent? Чатыр тиккенге орун барбы?
Here too, no education “in abstract” is possible. Бул жерде “абстракттуу” дин дегендей эле, “абстракттуу билим” деген түшүнүктүн болушу мүмкүн эмес.
Filling empty space or airtime is not a sufficient reason for using a graphic. Бош орунду же бош эфир убактысын толтуруу графикалык материалдарды колдонуу үчүн жөндүү себеп эмес.
Pure real estate projects that provide only space are not considered business incubators. Кыймылсыз мүлк боюнча долбоорлор боюнча аянттар берилсе, бул бизнес-инкубатор болуп эсептелбейт.
We travel beyond the limitations of space as we know it, and beyond the limitations of time as we know it. Биз билген мейкиндик чектеринен ашкан, биз билген убакыт чектеринен ашкан саякаттарды кылабыз.
Newspaper reporters sometimes resent the use of graphics because they take up space, forcing stories to be shorter. Гезит кабарчылары кээде графикалык материалдарды колдонууга нааразы болушат, анткени алар орунду көбүрөөк ээлеп, кабарды кыскартууга мажбурлайт.
This is a necessity to develop competitive enterprises and to realise revenues from rent of office / workshop space. Бул ишкананын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү жана иш үчүн жайларды орундарды берүүгө ижара акысынан киреше алуу үчүн зарыл.
Will the steeple, the minaret, the synagogue, the temple, and the sanga learn to share space in a new city on a hill? Коңгуроо мунарасы, минарет, синагога, храм жана санга дөңсөөдөгү шаардын аянтын бөлүшө алабы?
They will choose and change the stories of the day based on importance, interest, new developments, and the time or space available. Алар маанилүүлүгүнө, кызыктуулугуна, жаңы жагдайларга жана убакыт менен орунга жараша кабарларды иргешет жана алардын курамын өзгөртүшөт.
Particularly in developing countries, rental income through the provision of space is not sufficient to cover all the costs of the incubator. Өзгөче енүгүп бараткан өлкөлөрдө ижарага берилген орундан түшкөн кирешелер инкубатордун бардык чыгымдарын жабууга жетишпейт.
Because headlines have to fit in a restricted amount of space, the newspaper editor creates headlines the way you would build a jigsaw puzzle. Кабар аттарына чектелүү орун берилгендиктен, гезит редактору кабар аттарын курама сүрөт-табышмак түрүндө бериши мүмкүн.
It has provided greater space for free expression in both democratic settings and countries where traditional broadcast and print media are restricted. Өз пикирин эркин чагылдыруу, демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле, ММЛ салттуу түрдө катуу текшерилген өлкелөрдө да колдонолуп калды.
It has provided greater space for free expression in both democratic settings and countries where traditional broadcast and print media are restricted. Өз пикирин эркин чагылдыруу демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле массалык маалы- мат каражаттары салттуу түрде катаал көземелденген өлкелөрде да колдонолуп калды.
One reason for the popularity of this structure is that editors can cut from the bottom to save space and time without worrying about cutting vital information. Бул түзүмдүн өтүмдүүлүгүнүн бир себеби редактор орун менен убакытты үнөмдөө үчүн маанилүү маалыматты алып саламбы деп коркпой эле кабардын аяк жагын кыскарта беришинде жатат.
Another aspect of Islamic movements, to which Binnaz Toprak (among others) refers, is that they try to get space for themselves in the status hierarchy of society. Бинназ Топрак белгилеп өткөндөй, ислам кыймылдарынын дагы бир аспектиси – мусулмандар иерархиялык тартиптеги коомдо өзүлөрүнө орун издешет.
Filmmaker George Lucas’s company, Industrial Light and Magic, pioneered astonishing visual effects that made the most fantastic space stories look stunningly realistic. Кинорежиссёр Жорж Лукастын компаниясы «Индастриал лайт энд мэжик» эң сонун визуалдык эффекттерди алгачкы жолу жаратып, мунун натыйжасында космостогу фантастикалык окуялар таң калтырарлык, чындыктагыдай чагылдырылган.
A business incubator is a managed work space with areas of services and resources for the incubation and graduation of new or young companies, with the main focus now on services. Бизнес-инкубатор - жаңы же туунду компанияларды инкубациялоо жана чыгаруу учун кызмат көрсөтүүлөрду берүү менен уюшкан жумуш орду, мындай учурда кызмат көрсөтүүлөр жүргүзүлөт.
But stories that get to the point are more likely to appeal to busy news consumers, and a news organization that lets stories run on won't have much space or time left to cover other news. Бирок окуянын ток этер жери баяндалган материалдар убактысы чак окурмандарды көбүрөөк кызыктырат, анан калса материалды жарыялоочу кабар мекемеси башка нерселерге орун же убакыт берүүнү каалай беришпейт.
“Anytime you share a space with someone of another culture, you are bound to grow as an individual and learn to see things from another perspective,” said Kareema Daoud, a doctoral student in Arabic language and literature at Georgetown «Маданияты башка бирөө менен бирге жашаган ар кандай учурда жеке адам катары сөзсүз өсөсүң, көп нерселерди башкача караганга үйрөнөсүң», - дейт Жоржтаун университетинин араб тили жана адабияты боюнча аспиранты Карима Дауд.
Especially since our opponents, who prefer to have our national Internet space remained under control of the private monopolist company as it was before, keep on submitting regular horror stories about great and terrible Mr. Ulan Melisbek to media. Анын үстүнө ата мекендик Интернеттин мурдагыдай эле жеке компаниянын кол алдында болуусуна артыкчылык берген биздин айрым бир оппоненттер калдайган түрү суук Улан Мелисбек жөнүндөгү кезектеги мокочону маалымат мейкиндигине улам ыргытып коюп жатышпайбы.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: