Menu
Эл-Сөздүк

absolute stability

толук туруктуулук
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: absolute stability

English Kyrghyz
Absolute. нукура
Stability. туруктуулук.
municipal service stability; муниципалдык кызматтын турукташтыгы;
3) stability of civil service; 3) мамлекеттик кызматтын турукташтыгына;
Stability of the terms of an Agreement. Макулдашуунун шарттарынын туруктуулугу.
Absolute Grounds for Refusal in Registration Каттоодон баш тартуу үчүн талашсыз негиздер
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-баркы ыйык жана колтийгис.
The central banks today still want to preserve the stability of exchange rates. Борбордук банктар азыр деле валюта курсунун туруктуулугун камсыз кылууга аракет кылып келишет.
Nevertheless, in the second quarter, the internal shocks caused imbalance in emerging stability. Буга карабастан экинчи чейрек ичинде орун алган ички таасирлер түптөлүп калган тур уктуулукта дисбаланстын келип чыгышын шарттаган.
The financial condition of the acquiring parties may threaten stability of the micro-finance company; эгерде сатып алуучу тараптардын каржылык абалы микрокаржы компаниясынын туруктуу абалын коркунучка дуушар кылса;
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Кудайдын келбети бул абсолюттук маңыз, чекчиз билүү, билим жана акылмандык, чексиз мээримдүүлүк жана сүйүү.
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Гендердик теңдештиктин таптакыр жоктугу Агенттиктин эң жогорку жетекчилигинин деңгээлинде байкалат, анда эркектер гана иштейт.
These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person. Алар талашсыз, ажыратылгыс чындык катары таанылат жана кимдир-бирөөлөрдүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик систем.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик система.
- Conduct the state test of selection achievements for novelty, distinctiveness, similarity and stability on Contractual basis with Kyrgyzpatent; Кыргызпатент менен келишимдик негизде инспекциялык жетишкендиктердин жаңылыктуулугун, айырмалуулугун, бир түрдүүлүгүн жана туруктуулугун мамлекеттик сыноодон өткөрүшөт;
There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular. Жалгыз гана бир абсолюттук чындык бар, аныктоосу менен алсак, бир гана абсолюттук зат бар, аныктоосу менен алсак, себеби абсолют, анын маанисине карасак, жалгыз дегенди билдирет, чексиз жана бир.
There are many values which are even considered to be absolute in such a civil society, such as the inviolability of property or the abiding of contracts. Мындай жарандык коомдо жеке менчиктин кол тийгистиги же келишимдердеги шарттардын сакталышы сыяктуу көптөгөн абсолюттук баалуулуктар бар.
In the course of assessment of the selection achievement on distinctiveness, similarity and stability, the State Commission and the State Pedigree Inspectorate may base on: Селекциялык жетишкендикти айырмалуулук, бир түрдүүлүк жана туруктуулук жагынан баалоодо Мамлекеттик комиссия, Мамлекттик асыл тукум инспекциясы төмөндөгүлөргө негиздене алышат:
For the absolute majority of men - the Agency's employees the marital status is not an obstacle to career development, on the contrary, it is an attribute of man's wellbeing and success. Агенттиктин абсолюттук көпчүлүк эркек кызматкерлери үчүн - үй-бүлөлүк статус карьерага тоскоолдук кылбайт, тескерисинче, бакубаттулуктун жана эркектин ийгилигинин көрүнүшү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: