Меню
Эл-Сөздүк

accounting unit

эсепке алуу бирдиги

Примеры переводов: accounting unit

Английский Русский
Monetary unit Денежная единица
Accounting Plan План счетов
■ Head of Unit - 1, | Начальник отдела - 1,
Accounting and reporting. Учет и отчетность.
Accounting for a leased asset Учет предмета лизинга
Control, accounting and reporting Контроль, учет и отчетность
State management and accounting of water use Государственное управление и учет использования воды
State management and accounting of water use Государственное управление и учет использования воды
identification number of the unit of real estate идентификационный номер единицы недвижимости
The unit of currency of the Kyrgyz Republic is the Som. Единицей Кыргызской Республики является сом.
Accounting and reporting in a micro-finance organization Учет и отчетность в микрофинансовой организации
Management of the common property in multi unit building Управление общим имуществом в многоквартирных единицу здания
Objectives of state management and accounting of water use Цели государственного управления и учета использования вод
Bodies responsible for state control and accounting of water Органы, ответственные за государственного контроля и учета воды
- Regulations on state accounting and management of water use; - Положение о государственной учета и управления водопользованием;
algorithms for accounting machines and computer programs as such; алгоритмы учета машин и компьютерных программ как таковых;
Maintenance and operation of real estate property in multi unit building Техническое обслуживание и эксплуатация объекта недвижимости в мульти единицу здания
The monetary unit (the currency) of the Kyrgyz Republic shall be the som. Денежная единица (валюта) Кыргызской Республики должны быть сомов.
The total amount of government taxes is one million units of the monetary unit. Общая сумма государственных налогов составляет один миллион единиц денежной единицы.
Financing of the state material reserve system, control, accounting and reporting Финансирование государственного материального резерва, система контроля, учета и отчетности

Примеры переводов: accounting unit

Английский Кыргызский
Monetary unit Акча бирдиги
Accounting Plan Эсеп-кысап планы
■ Head of Unit - 1, • сектор башчысы - 1,
Accounting and reporting. Эсеп жана отчеттуулук
Accounting for a leased asset Лизинг предметин эсепке алуу
Control, accounting and reporting Көзөмөл, эсеп жана баяндама берүү
State management and accounting of water use Суулардын пайдаланылышын мамлекеттик контролдоо жана эсепке алуу
State management and accounting of water use Суулардын пайдаланылышын мамлекеттик көзөмөлдөө жана эсепке алуу
identification number of the unit of real estate кыймылсыз мүлк бирдигинин идентификациялоо номуру
The unit of currency of the Kyrgyz Republic is the Som. Кыргыз Республикасынын акча бирдиги - сом.
Accounting and reporting in a micro-finance organization Микрокаржы уюмунун эсепке алуусу жана баяндама берүүсү
Management of the common property in multi unit building Көп квартиралуу үйдүн жалпы мүлкүн башкаруу
Objectives of state management and accounting of water use Сууларды мамлекеттик көзөмөлдүн жана эсепке алуунун милдеттери
Bodies responsible for state control and accounting of water Сууларды мамлекеттик көзөмөлдөн жана эсепке алуудан өткөрүүнү ишке ашыруучу органдар
- Regulations on state accounting and management of water use; - сууларды пайдаланууну мамлекеттик эсепке алуу жана контролдоо жөнүндөгү жобо;
algorithms for accounting machines and computer programs as such; эсептөөчү машинелер үчүн алгоритмдер жана программалар турган турпатында;
Maintenance and operation of real estate property in multi unit building Турак үйдөгү кыймылсыз мүлктү тейлөө жана пайдалануу
The monetary unit (the currency) of the Kyrgyz Republic shall be the som. Сом Кыргыз Республикасынын акча бирдиги (валютасы) болуп саналат.
The total amount of government taxes is one million units of the monetary unit. Мамлекеттик салыктардын жалпы көлөмү – бир миллион акча бирдигине туура келет.
Financing of the state material reserve system, control, accounting and reporting Мамлекеттик материалдык резерв тутумун каржылоо, көзөмөл, эсеп жана баяндама берүү

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: