Меню
Эл-Сөздүк

adaptation

 • адаптация
 • байырлоо
 • көнүү
 • ыңгайлашуу
 • adaptation

  [эдеп‘тэйшн]
  n. 1.ыңгайлашуу, адаптация;
  2. ыңгайлаштыруу (адабий чыгарма)

  Котормолордун мисалдары: adaptation

  Англисче Орусча
  Cinematographic adaptation and reproduction. Кинематографическая переделка и воспроизведение.
  the cinematographic adaptation and reproduction of these works, and the distribution of the works thus adapted or reproduced. кинематографическую переделку и воспроизведение своих произведений и распространение таким образом произведений адаптирована или воспроизведена.
  (2) The adaptation into any other artistic form of a cinematographic production derived from literary or artistic works shall, without prejudice to the authorization of the author of the cinematographic production, remain subject to the authorization of t (2) Переделка в любую другую художественную форму кинематографической продукции, полученной из литературных и художественных произведений, без ущерба для разрешения автора кинематографического производства, остаются предметом разрешения т
  The chief thesis of Botkin's pattern is the necessity for every individual's transition from unconscious adaptation for the world realities to the standpoint of sensible and active socializing, conscious anticipation and personal participation in public l Главный тезис рисунком Боткина является необходимость перехода каждого индивидуума от бессознательного приспособления для мировых реальностей на точку зрения явного и активного общения, сознательного предвосхищения и личного участия в общественной л
  The availability of drugs and the growth in injecting drug use, lack of training programs for pre-release and post-prison adaptation and the weak interaction between the services in correctional institutions and organizations working with former prisoners Наличие лекарственных средств и рост потребления инъекционных наркотиков, отсутствие обучающих программ для пре-релиз и адаптации после выхода из тюрьмы и слабого взаимодействия между службами в исправительных учреждениях и организациях, работающих с бывш

  Котормолордун мисалдары: adaptation

  Англисче Кыргызча
  Cinematographic adaptation and reproduction. Кинематографиялык кайрадан башкача жасоо жана кайра чыгаруу.
  the cinematographic adaptation and reproduction of these works, and the distribution of the works thus adapted or reproduced. өздөрүнүн чыгармаларын кинематографиялык кайра жасоо жана кайра чыгаруу жана мындай жол менен кайра жасалган же кайра чыгарылган чыгармаларды жайылтуу.
  (2) The adaptation into any other artistic form of a cinematographic production derived from literary or artistic works shall, without prejudice to the authorization of the author of the cinematographic production, remain subject to the authorization of t (2) Адабий же көркөм чыгармадан алынганды кинематографиялык коюунун кайсы гана болбосун башка көркөм формасына кайра жасоо, анын авторунун уруксатына көз карандысыз, ошондой эле, оригиналдуу чыгарманын авторунун уруксатын талап кылат.
  The chief thesis of Botkin's pattern is the necessity for every individual's transition from unconscious adaptation for the world realities to the standpoint of sensible and active socializing, conscious anticipation and personal participation in public l Боткиндин моделинин башкы тезиси - ар бир жеке адамдын дүйнөгө аңдоосуз эле ыңгайланышуусунан, ойлонуштурулган жана активдүү социалдашуу, аң-сезимдүү түрдө алдын ала даяр болуу жана өзүнүн башкалар менен тең жоопкерчилигин сезүү позициясына өтүүсүнүн зары
  The availability of drugs and the growth in injecting drug use, lack of training programs for pre-release and post-prison adaptation and the weak interaction between the services in correctional institutions and organizations working with former prisoners Баңгизаттын жетиштүү болушу жана ийне сайынуучу баңгизатты колдонуучулардын санынын өсүшү, түрмөдөн чыгууга, түрмөдөн кийин көндүм программаларынын жоктугу, ички түзөтүү мекемелеринин ортосундагы, мурда соттолгондор менен иштөөчү уюмдардын да өз ара араке

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: