Меню
Эл-Сөздүк

accidental

[экси‘дентл]
abj. кокусунан болгон

Котормолордун мисалдары: accidental

Англисче Орусча
Nevertheless one thing remained unchanged: the advance of Islam in Turkey has been considered an accidental, even pathological, phenomenon. Тем не менее одно оставалось неизменным: продвижение ислама в Турции был рассмотрен случайное, даже патологическое, явление.
It is not accidental that the "Ar Namys" and "Ata Meken" parties were characterized by the lowest parameters of the criterion "experience of administrative work." Это не случайно, что "Ар-Намыс" и партии «Ата Мекен» характеризовались самыми низкими параметрами критерию «опыт административной работы."
Ecological risk - probability of negative for the environment and health of population consequences of any (intentional or accidental, gradual or catastrophic) anthropogenic changes of natural objects and factors. Экологический риск - вероятность отрицательного для окружающей среды и здоровья последствий населения любой (намеренное или случайное, постепенных или катастрофических) антропогенных изменений природных объектов и факторов.
The acquirer shall be held liable to the injured party for any, including accidental, shortage or deterioration of the unlawfully acquired or accumulated property, which occurred after he became aware or was to become aware of unjust enrichment. Покупатель должен нести ответственность перед потерпевшей стороне для любого, в том числе случайного, недостачу или ухудшение незаконно приобретенных или накопленных имущества, которое произошло после того, как ему стало известно или должно было стать изв

Котормолордун мисалдары: accidental

Англисче Кыргызча
Nevertheless one thing remained unchanged: the advance of Islam in Turkey has been considered an accidental, even pathological, phenomenon. Буга карабастан, бир гана нерсе эч өзгөрүүсүз калган: Түркиядагы ислам дининин болуп көрбөгөндөй ийгилиги кокустан келип чыккан, патологиялык көрүнүш деп эсептелген.
It is not accidental that the "Ar Namys" and "Ata Meken" parties were characterized by the lowest parameters of the criterion "experience of administrative work." Ата Мекен жана Ар Намыс партиялары «жетекчилик тажрыйбасынын болушу» деген ченөлчөм боюнча алда канча төмөн көрсөткүчтөрү менен бекеринен айырмаланган жок.
Ecological risk - probability of negative for the environment and health of population consequences of any (intentional or accidental, gradual or catastrophic) anthropogenic changes of natural objects and factors. Экологиялык тобокел - жаратылыш объекттеринин жана факторлорунун ар кандай (атайын же кокусунан, акырындык менен же апааттык) антропогендик өзгөрүүлөрдүн кесепетинен айлана-чөйрөгө жана калктын ден соолугуна жагымсыз таасир тийгизүүсүнүн ыктымалдыгы.
The acquirer shall be held liable to the injured party for any, including accidental, shortage or deterioration of the unlawfully acquired or accumulated property, which occurred after he became aware or was to become aware of unjust enrichment. Сатып алуучу негизсиз баюу жөнүндө билгенден же билүүгө тийиш болгондон кийин болгон негизсиз сатып алынган же жыйналган мүлктүн ар кандай кокустук менен жетишсиздиги же начарлашы үчүн жабыр тартуучунун алдында жооп берет.

Мындан бөлөк Английском тилинде табылган окшош сөздөр:
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: