Menu
Эл-Сөздүк

Examples of translations: agrees

English Russian
This rule is not applied if the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic agrees with the President's objections. Это правило не применяется, если Жогорку Кенеш Кыргызской Республики согласуется с возражениями Президента.
If the Jogorku Kenesh agrees with the version proposed by the President of the Kyrgyz Republic, the law is to be signed by the President of the Kyrgyz Republic within the period of time set forth in point two of this article. Если Жогорку Кенеш соглашается с версией, предложенной Президентом Кыргызской Республики, закон должен быть подписан Президентом Кыргызской Республики в течение периода времени, изложенной в пункте второй части этой статьи.
If the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic agrees with the version proposed by the President of the Kyrgyz Republic the law is to be signed by the President of the Kyrgyz Republic within the period of time set forth in point two of this article. Если Жогорку Кенеш Кыргызской Республики соглашается с версией, предложенной Президентом Кыргызской Республики закон должен быть подписан Президентом Кыргызской Республики в течение периода времени, изложенной в пункте второй части этой статьи.
At the expiration of ten years period from the moment of presenting the work and earlier if the employer agrees, the author shall acquire in full length the right to make use of the work and to receive author's compensation regardless of the contract sign По истечении десяти лет период с момента предоставления свою работу и раньше, если работодатель согласен, автор приобретает в полной длины за собой право вносить использование произведения и на получение компенсации автора независимо от знака контракта
while making state contracts (agreements) for the supply of material values to the state material reserve identifies specific beneficiaries, considers and agrees on with the supplier the nomenclature, volume, quality, price and time of supply of material делая государственные контракты (договоры) на поставку материальных ценностей в резерв государственного материального определяет конкретные бенефициаров, рассматривает и согласовывает с поставщиком номенклатуры, объема, качества, цены и времени поставок м
The Association agrees to extend to the Recipient, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, a grant and a credit (collectively, “Financing”) in the following amounts to assist in financing the project described in Schedule 1 Ассоциация согласен направить Получателю, в порядке и на условиях, изложенных или указанных в настоящем Соглашении, грант и кредит (в совокупности, "Финансирование") в следующих размерах, чтобы помочь в финансировании проекта, описанного в Приложении 1

Examples of translations: agrees

English Kyrghyz
This rule is not applied if the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic agrees with the President's objections. Эгерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикирлерине макул болсо, бул жобо колдонулбайт.
If the Jogorku Kenesh agrees with the version proposed by the President of the Kyrgyz Republic, the law is to be signed by the President of the Kyrgyz Republic within the period of time set forth in point two of this article. Кыргыз Республикасынын Президенти сунуш кылган редакцияга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши макул болгон учурда мыйзамга Кыргыз Республикасынын Президенти ушул берененин экинчи пунктунда каралган мөөнөттө кол коет.
If the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic agrees with the version proposed by the President of the Kyrgyz Republic the law is to be signed by the President of the Kyrgyz Republic within the period of time set forth in point two of this article. Кыргыз Республикасынын Президенти сунуш кылган редакцияга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши макул болгон учурда мыйзамга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши макул болгон учурда мыйзамга Кыргыз Республикасынын Президенти ушул берененин экинчи пунктун
At the expiration of ten years period from the moment of presenting the work and earlier if the employer agrees, the author shall acquire in full length the right to make use of the work and to receive author's compensation regardless of the contract sign Чыгарма берилген учурдан тартып он жыл аяктагандан кийин, ал эми жумуш берүүчүнүн макулдугу менен жана андан мурда автор чыгарманы пайдаланууга жана жумуш берүүчү менен түзүлгөн келишимге карабастан автордук акчалай сыйлык алууга толук көлөмдө укуктуу бол
while making state contracts (agreements) for the supply of material values to the state material reserve identifies specific beneficiaries, considers and agrees on with the supplier the nomenclature, volume, quality, price and time of supply of material материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык жана мобилизациялык резервге тапшырууга мамлекеттик контрактыларды (келишимдерди) түзүүдө конктреттүү алуучуларды аныктайт, тапшыруучулар менен номенклатураны, материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык
The Association agrees to extend to the Recipient, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, a grant and a credit (collectively, “Financing”) in the following amounts to assist in financing the project described in Schedule 1 Ассоциация ушул Макулдашуунун алкагында айтылган же эскертилген мөөнөттөргө жана шарттарда Алуучуга ушул Макулдашууга 1-Тиркемеде сүрөттөлгөн долбоорду (“Долбоор”) каржылоого көмөк көрсөтүү үчүн төмөндөгү өлчөмдөрдөгү грант жана насыя (биргелешип “Каржыло

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: