Menu
Эл-Сөздүк

aggregate costss

жалпы чыгымдар

Examples of translations: aggregate costss

English Russian
State register of water structures is an aggregate of systematised data of water strucutres registration. Государственный реестр водохозяйственных сооружений является совокупностью систематизированы данные регистрации водные strucutres.
System - aggregate expresses of one size, representing a full enumeration of option of expresses selected by the participant. Система - совокупные выражает одного размера, представляющие полный перечень возможностью экспрессов, выбранных участником.
State water cadastre of the Kyrgyz Republic is an aggregate of organic official data on state, use and protection of water objects. Государственный водный кадастр КР представляет собой совокупность органических официальных данных по состоянию, использованию и охране водных объектов.
The aggregate of all water objects, the lands occupied by such objects including land alloted for water protection and their waters shall constitute State Water Fund of the Kyrgyz Republic. Совокупность всех водных объектов, земли занимают такие объекты, включая землю отведенное для защиты воды и их водах составляющего государственного водного фонда Кыргызской Республики.
Land cadastre information shall form the aggregate of land registration, land appraisal information and shall be designated for use by the bodies of state power and governance of all levels, as well as by all interested individuals and legal entities. земельно-кадастровой информации составляют совокупность регистрация земельных участков, сведения оценки земли и должны быть предназначено для использования органами государственной власти и управления всех уровней, а также всех заинтересованных физических
Thus, despite the aggregate formal compliance of the men and women ratio among the Ministry's personnel with the Decree of the President of the KR "On measures of improving the gender policy" of March 20, 2006 .# 136 (which states that not less than 30 pe Таким образом, несмотря на совокупной формального соответствия соотношения мужчин и женщин среди персонала министерства с Указом Президента КР «О ​​мерах по совершенствованию гендерной политики» от ​​20 марта 2006 года. # 136 (в котором говорится, что не

Examples of translations: aggregate costss

English Kyrghyz
State register of water structures is an aggregate of systematised data of water strucutres registration. Суу чарба курулуштарынын мамлекеттик реестри суу чарба курулуштарын паспорттоштуруунун системага салынган маалыматтарынын жыйындысы болуп саналат.
System - aggregate expresses of one size, representing a full enumeration of option of expresses selected by the participant. Систем - Катышуучу тандап алган экспресстердин варианттарына толук көз жүгүртүү десе болгон бирдей өлчөмдөгү экспресстердин жыйындысы.
State water cadastre of the Kyrgyz Republic is an aggregate of organic official data on state, use and protection of water objects. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик суу кадастры суу объектилеринин абалы, аны пайдалануу жана коргоо жөнүндө системалаштырылган официалдуу маалыматтардын жыйындысы болуп саналат.
The aggregate of all water objects, the lands occupied by such objects including land alloted for water protection and their waters shall constitute State Water Fund of the Kyrgyz Republic. Бардык суу объектилеринин, алар жайгашкан жерлердин, анын ичинде сууну коргоо аймактарына жана тилкелерине бөлүнгөн жерлердин, андагы топтолгон суу ресурстарынын жыйындысы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суу фондусун түзөт.
Land cadastre information shall form the aggregate of land registration, land appraisal information and shall be designated for use by the bodies of state power and governance of all levels, as well as by all interested individuals and legal entities. Жер кадастр маалыматы жерди каттоону, жерди эсепке алууну, жерге баа берүүнүн маалыматтарынын жыйындысын түзөт жана мамлекеттик бийлик жана башкаруунун бардык деңгээлдердеги органдарынын, ошондой эле ишке тиешеси бар жеке жана юридикалык жактардын пайдала
Thus, despite the aggregate formal compliance of the men and women ratio among the Ministry's personnel with the Decree of the President of the KR "On measures of improving the gender policy" of March 20, 2006 .# 136 (which states that not less than 30 pe Ошентип, министрликтин кызматчыларынын арасында аялдар менен эркектердин катышы Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 20- мартындагы “Гендер саясатын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө" 136 жарлыгына (анда кызматкерлердин санынын 30% кем эмесин

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: