Menu
Эл-Сөздүк

accomplish

[э‘комплиш]
v.
1. аткар-, жаса-; жетиш-; бүтүр-; чеберчиликке жетиш-

Examples of translations: accomplish

English Russian
To accomplish this, they have prepared this brochure for you. Чтобы достичь этого, они подготовили эту брошюру для вас.
The Treasury shall, likewise accomplish, closure of all hard currency accounts of budget institutions as well and merge these resources into the Consolidated Fund. Казначейство, также выполнить, закрытие всех валютных счетов бюджетных учреждений, а также и объединить эти ресурсы в Консолидированный фонд.
In their activities, they anticipate that activities on the part of other people will accomplish certain things in order to bring about the results they are aiming at with their own work. В своей деятельности они ожидают, что деятельность со стороны других людей будет выполнять определенные вещи, чтобы добиться результатов, которые они нацелены на своей работой.
The Recipient shall exercise its rights under the Subsidiary Agreement in such manner as to protect the interests of the Recipient and the Association and to accomplish the purposes of the Financing. Получатель должен осуществлять свои права в рамках Вспомогательного соглашения в таком порядке, чтобы защитить интересы Получателя и Ассоциации и для выполнения целей финансирования.
The Bank of Kyrgyzstan, in accordance with an agreement concluded with the audit firm, shall submit to it reports and information necessary to accomplish the audit according to the international auditing practices. Банк Кыргызстана в соответствии с соглашением, заключенным с аудиторской фирмой, должна представлять ей доклады и информацию, необходимую для выполнения аудита в соответствии с международной практикой аудита.
Within a period of six months after its establishment, the Treasury shall accomplish closure of all types of bank accounts of the Republican and Local Budget Institutions in National currency, maintained in commercial banks and in the National Bank of Kyr В течение шести месяцев после своего создания казначейства исполняет закрытие всех видов банковских счетах республиканского и местного бюджета учреждений в национальной валюте, эксплуатируемых в коммерческих банках и в Национальном банке Kyr

Examples of translations: accomplish

English Kyrghyz
To accomplish this, they have prepared this brochure for you. Ошону ишке ашыруу үчүн, алар ушул китепчени сизге даярдашты.
The Treasury shall, likewise accomplish, closure of all hard currency accounts of budget institutions as well and merge these resources into the Consolidated Fund. Казыналык бюджеттик уюмдардын валюталык бардык эсептерин да жабат жана ал ресурстар Топтолгон фондуга жөнөтүлөт.
In their activities, they anticipate that activities on the part of other people will accomplish certain things in order to bring about the results they are aiming at with their own work. Адамдар кандайдыр бир иш-аракеттерди аткарып жатышып, башка адамдардын иш-аракеттери аркылуу белгиленген натыйжаларга жетүүгө болот деп үмүттөнүшөт.
The Recipient shall exercise its rights under the Subsidiary Agreement in such manner as to protect the interests of the Recipient and the Association and to accomplish the purposes of the Financing. Алуучу өзүнүн Субсидиялык макулдашууда каралган укуктарын Алуучунун жана Ассоциациянын кызыкчылыктарынын корголушун камсыз кылгандай жана Каржылоонун максаттары жетишилгендей ыкмада ишке ашырат.
The Bank of Kyrgyzstan, in accordance with an agreement concluded with the audit firm, shall submit to it reports and information necessary to accomplish the audit according to the international auditing practices. Кыргыз банкы аудитордук фирма менен түзүлгөн келишимге жараша аудитордук текшерүүнү эл аралык аудитордук практикага ылайык жүргүзүү үчүн зарыл болгон баяндамаларды жана маалыматтарды берет.
Within a period of six months after its establishment, the Treasury shall accomplish closure of all types of bank accounts of the Republican and Local Budget Institutions in National currency, maintained in commercial banks and in the National Bank of Kyr Уюшулганынан кийинки алты ай бою, Казыналык коммерциялык банктарда жана Кыргызстандын улуттук банкында турган республикалык жана жергиликтүү бюджеттеги мекемелердин улуттук валютадагы банктык эсептеринин бардык түрүн жабууну аяктайт.

So following similar words is found:
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: