Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - Банк тутуму
  • банк тутуму
 

Банк тутуму

 
Совокупность банков и других кредитных учреждений, взаимодействующих друг с другом и внешней средой и регулируемых соответствующим законодательством.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) Банк тутуму

КыргызскийРусский
Банк тутумуБанковская система.
Мындай туруксуз жагдайдын түптөлүшү, банк тутумунан депозиттердин агылып чыгуусун шарттаган.Нестабильное положение предусмотрено отток вкладов из банковской системы..
банк тутуму үчүн банк операцияларын, бухгалтердик эсепти жана баяндама берүүнү жүргүзүүнүн эрежелерин белгилейт;установить правил для проведения банковской операции, бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе;.
Кароого алынып жаткан жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгы боюнча банк тутумунун негизги көрсөткүчтөрүнүн алгылыктуу өсүш тенденциясы катталган.Положительная тенденция роста основных показателей банковской системы было отмечено, по результатам первого квартала текущего года..
Алсак, 2010-жылдын 7- апрелинде банк тутумунан депозиттердин агылып чыгуусу 9,5 млрд. сомду, ал эми 8-апрелден 14-майга чейинки мезгил аралыгында 2,5 млрд. сомду түзгөн.Таким образом, по состоянию на 7 апреля, отток депозитов 2010 из банковской системы составил 9,5 млрд сомов, а за период с 8 апреля по 14 мая - 2,5 млрд сомов..
Акча-кредит саясатынын инструменти, ал Улуттук банктын макулдашылган шарттарда мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу аркылуу банк тутумуна ликвиддүүлүктү сунуштоо максатында колдонулат.Инструмент денежно-кредитной политики, используемый с целью предоставления ликвидности банковской системе путем покупки Национальным банком государственных ценных бумаг на оговоренных условиях..
Кыргыз банкы жылдык баяндамаында камтылган негизги талдоо маалыматтарын жана республиканын каржы жана банк тутумунун абалына тиешелүү маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялап турат.Банк Кыргызстана ежегодно публикует в средствах массовой информации основные аналитические данные, включенные в годовой отчет и о ситуации на финансовых и банковских систем Республики..
Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу аркылуу банк тутумунун ликвиддүүлүгүн жөнгө салуу үчүн колдонулган акча-кредит саясатынын инструменти. Борбордук банктын демилгеси боюнча ишке ашырылат.Инструмент денежно-кредитной политики, используемый для регулирования ликвидности банковской системы путем покупки-продажи государственных ценных бумаг. Проводятся по инициативе центрального банка..
Борбордук банктын акча сунушун, банк тутумунан экономикага келип түшкөн кредиттик агымдарды жана акча рыногундагы пайыздык чендерди жөнгө салуу аркылуу анын негизги максатына жетишүү үчүн багытталган саясат.Политика центрального банка, направленная на достижение своей основной цели посредством регулирования предложения денег, кредитных потоков, поступающих из банковской системы в экономику и ставки процента денежного рынка..
Банк тутумунун таза чет өлкө активдери 2010-жылдын январь-ноябрь айлары ичинде ( + ) 16,2 пайыз чегинде салым кошуу менен М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын көбөйүүсүнө таасирин тийгизген, 2009-жылдын ушул эле мезгилинде анын салымы (+) 41,2 пайызды Чистые иностранные активы банковской системы за январь-ноябрь 2010 года повлияли на увеличение денежной массы М2Х с вкладом (+) 16,2 процента, тогда как в аналогичном периоде 2009 года вклад (+) 41,2 процента..
Банк тутумунун таза ички активдери 2010-жылдын 11 айы ичинде кеңири мааниде колдонулуучу акчаны кыскарткан жана анын М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын өзгөрүүсүнө кошкон салымы (-) 5,3 пайыз чегинде бааланган (2009-жылдын ушул эле мезгилинде 33,6 паЧистые внутренние активы банковской системы за 11 месяцев 2010 года снизилась на широкую деньги, и его вклад в изменение широкой денежной М2Х оценивается в (-) 5.3percent (33,6 процента в аналогичном периоде 2009 года)..
Банк тутуму кандайча иштелип чыккандыгын жана банктардын эсеп китепчелеринде бир адамдын активдерин экинчи адамга өткөрүп берип, алтындын негизинде көрсөтүлүүчү кызматтарды кандайча өркүндөтө ала тургандыгын жакшы эле билесиңер го деп ойлойм.Я полагаю, что вы знаете, как банковская система, разработанная и как банки могли повысить качество услуг, оказываемых золота путем переноса as¬sets от одного человека к другому человеку в книгах банков..
Алсак, банк тутумунун чогуу алгандагы активдеринин өсүшү кароого алынып жаткан жылдын биринчи чейрегинде 4,7 пайыз чегинде катталса, ушул эле жылдын апрель айында алардын төмөндөөсү 20,8 пайызды түзгөн; ал эми жыл башынан тартып активдер 56 356 млн. сомдуТаким образом, увеличение общих активов банковской системы за первый квартал 2010 года составил 4,7 процента, в апреле текущего года снижение активов производится 20,8 процента; и с начала года активы уменьшились на 17,1 процента и составил 56,356.
Банк тутумунун өнүгүүсүнүн жалпы тенденциясын 2010-жылдын 7-8- апрелиндеги окуяларга чейинки жана андан кийинки эки мезгилге бөлүү менен банк тутумунун белгилүү бир мүмкүнчүлүктү топтоо тенденциясы жана кесепеттүү жагдайлардан чыгуу мүмкүнчүлүгүнүн натыйжОбщие тенденции развития банковской системы делятся на периоды до событий 7-8 апреля 2010 года и после тех, и может рассматриваться как тенденции накопления определенного потенциала по банковской системе и результатов преодоления.
Банк тутумунда системалуу кризистин келип чыгышы ыктымалдыгы тобокелдиги жана апрель айынан кийинки алгачкы айларда инфляциянын акырындап арымдоосу алкагында кыйла терең стогнация коркунучу шартында, Улуттук банктын көргөн аракеттери биринчи кезекте, банкВ условиях системного кризиса, потенциальные риски в банковской системы и угроза глубокого застоя на фоне умеренных темпов инфляции в течение первых месяцев после апреля, действия Национального банка были ориентированы чопорная.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайтарымдуулук, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана мөөнөтүндө төлөө шарттарында улуттук валютадагы акча каражаттарын убактылуу алып салуу. Аталган операциялар банк тутумунан үстөк ликвиддүүлүктү алып салуу максатында ишке ашырылат.Операции по временному изъятию Национальным банком Кыргызской Республики денежных средств в национальной валюте на условиях возвратности, платности и срочности.
Данные операции проводятся с целью изъятия избыточной ликвидности из банковской системы..
Акча-кредит саясатынын каражаты (инструменти), ал Улуттук банктын мөөнөттүү депозит эсебине кайтарымдуулук, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана мөөнөтүндө төлөө шарттарында улуттук валютада акча каражаттарын тартуу аркылуу, банк тутумунан үстөк ликвиддүүлүктү алып салуу максатында колдонулат.Инструмент денежно-кредитной политики, используемый с целью изъятия избыточной ликвидности из банковской системы путем привлечения денежных средств в национальной валюте на срочные депозитные счета в Национальном банке на условиях возвратности, платности и срочности..
Төлөм системасы, анда:
1) операциялык жана техникалык себептерден улам үзгүлтүктөр орун алган учурда, банк тутумунда жана (же) финансы системасында олуттуу тобокелдиктер келип чыгышы ыктымал;
2) катышуучулардын биринин төлөөгө жөндөмсүздүгү башка катышуучуларда да ликвиддүүлүк тобокелдигинин келип чыгышына жана
«домино эффектисинин» түптөлүшүнө алып келиши мүмкүн, бул да улуттук финансы системасын олуттуу тобокелдиктерге дуушар кылышы ыктымал.
Платежная система, в которой:
1) при сбоях в функционировании по операционным и техническим причинам возможно возникновение существенных рисков в национальной банковской системе и(или) в национальной финансовой системе;
2) неплатежеспособность одного из участников может привести к возникновению риска ликвидности у других участников, созданию
«эффекта домино», что также может привести к серьезным потрясениям в национальной финансовой системе..
Банк тутумунун бүтүндүгүн коргоо жана анын туруктуулугун камсыз кылуу, система тобокелдигин алдын алуу, банктын ликвиддүүлүгүн колдоо жана аманатчылардын таламдарын коргоо максатында коммерциялык банкка сунушталган кредит. Кредит улуттук валютада, төмөнкүдөй жалпы кредиттөө принциптерин сактоо менен сунушталат: мөөнөттүүлүк, төлөөгө жөндөмдүүлүк, кайтарымдуулук жана күрөөлүк камсыздоо алдында. Коммерциялык банк кредитти кызмат адамдарына депозиттерди (аманаттарды) төлөөгө, ошондой эле коммерциялык банктын кызматкерлерине сый акылардын/бонустардын бардык түрлөрүн кошо алганда, администрациялык чыгашаларды төлөө үчүн пайдаланууга укугу жок. Кредитти сунуштоо, анын шарттары жана көлөмү жөнүндө чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат.Кредит, предоставляемый коммерческому банку в целях защиты целостности и обеспечения стабильности банковской системы, предотвращения системного риска, поддержания ликвидности банка и защиты интересов вкладчиков. Кредит предоставляется в национальной валюте с соблюдением общих принципов кредитования: срочности, платности, возвратности и обеспеченности. Коммерческий банк не вправе использовать кредит на выплату депозитов (вкладов) должностным лицам, а также для оплаты административных расходов, включая все виды вознаграждениябонусов сотрудникам коммерческого банка. Решение о предоставлении кредита, условиях предоставления и объеме кредита принимается Правлением Национального банка..

Получить все переводы слова - "Банк тутуму" по направлению Кыргызский-Русский.
Найти все переводы слова "Банк тутуму" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "Банк тутуму"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru