Меню
Эл-Сөздүк

Өз башындагы төөнү көрбөгөн, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт.

На своей голове верблюда не видит,
На чужой голове былинку увидит.


Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
У людей в глазу сучок видит,
А у себя и бревна не видит.

Под лесом соломинку видит,
А под носом бревна не видит.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Өз башындагы төөнү көрбөгөн, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт.

Кыргызский Русский
Алар аны жаман көрөт. Они не любят этого.
Кабарчыны атайын жаңылтып көрөт; Подрезы писателя;
Жок. Мен тизмеден бирөөнүн астында туруп калайын деп ойлонгон жокмун. Так что нет, я вдруг был не прочь бодаться любой чудика из списка.
башка бирөөнүн мыйзамсыз ээлик кылуусунан мүлктүн ээсинин талабы жөнүндө; изъятие имущества у владельца из незаконного владения другого лица;
АКШ конгресси жакында эле тынчтык корпусунун мурун болуп көрбөгөн 400 миллион долларлык бюджетин бекитти. Конгресс США только что утвердил исторического максимума $ 400 млн бюджета Корпуса мира.
Азыр болсо досторунун ага терс таасир тийгизиши ыктымал экенин түшүнүп, алар менен мамилелешүүнү чектөөнү туура көрөт . Теперь, однако, он видит, что их деятельность может иметь негативное влияние на него, и он чувствует необходимость ограничить его контакт с такими спутниками.
Журналдардын жаңы саны ай сайын англис тилинде чыгат, андан кийин француз, португал, орус жана испан тилдеринде жарык көрөт. Каждый eJonrnal издается на английском, а затем с помощью электронных версий на французском, португальском, русском и испанском языках.
Бирөөнүн аты-жөнүн же жашын туура эмес берүү журналисттин ишенимдүүлүгүнө доо кетире турган калпыстыктардан болуп эсептелет. Получение имя или возраст чьем-либо неверном является своего рода ошибка, которая может подорвать авторитет журналиста.
Ошондой болсо да, жыл башындагы бул өсүштүн жогорку арымы эң оболу өткөн жылдагы «төмөнкү базанын» таасиринен улам келип чыккан. Тем не менее, данная высокие темпы роста в начале года, в основном, обусловлено эффектом «низкой базы» прошлого года.
Атайын тапшырма албаган кабарчылар жетекчиси менен сүйлөшүп, кабарды кечки берүүлөргө же эртеңки гезитке чыгаруу аракетин көрөт. Журналисты, которые не были назначены истории еще говорили с редактором, добиваясь утверждения менеджер вырабатывать эту историю для нового scast сегодняшнего или завтрашнего газеты.
Маркс, мындай коомдо адам башка бирөөнүн кызыкчылыктарынын эсебинен өзүнүн жеке кызыкчылыктарын гана канааттандыра алат деген ойдо болгон. Что можно было бы найти в таком обществе, Маркс утверждал, было просто удовлетворение конкретных, частных интересов, по крайней счет других Особый интерес.
Пол Джонсон, британиялык тарыхчы: “Дин, мурун-кийин болуп көрбөгөн, эң таасирлүү, арзан жана элге анчейин кысым көрсөтпөгөн коомдук көзөмөлдөө таризи. Пол Джонсон, британский историк, заметил: "Дело в том, что практика религии является наиболее эффективным, и, безусловно, самым дешевым и менее гнетущая, форма социального контроля когда-либо созданных.
Натыйжада, өндүрүш иши чыгымдуу болгон сүт өндүрүүчүсү базарга нак сүт алып келгендин ордуна, аны май сыяктуу башка сүт өнүмүнө айландырууну туура көрөт. В результате, производители более высоким уровнем затрат прекратить приведение молоко на рынок и преобразовывать их молоко в другие конечные продукты, масло, например.
Мамлекет тарыхый эстеликтерди коргойт, адабият, көркөмөнөр, илим, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана спорттун өнүгүшү үчүн кам көрөт, зарыл шарттарды түзөт. Государство защищает исторические памятники, заботится и создает необходимые условия для развития литературы, искусства, науки, средств массовой информации и спорта.
Бийлик жөнүндө жазып жатып, «Ким кам көрөт?» деген негизги суроону берген кабарчы бийликтин аткарган иштери жашоо- турмушуна таасир тийгизген адамдарды таба алат. Журналисты, которые задают основной вопрос: "Кто заботится ?," при освещении правительство в состоянии найти людей, чьи жизни зависят от того, что делает правительство.
Ушул акча-каражаттарына байланышкан көйгөйлөр, келишимдерди бузуудан жана башкалардын пайдасын көздөп, кимдир-бирөөнүн кызыкчылыктарын колдонуудан улам келип чыгат. Снова и снова проблемы разработан в связи с тем, что эти куски, эти деньги штук, лечили таким образом нарушающие соглашения и повредить интерес некоторых людей на благо других.
Ошентип, комиссиянын мүчөлөрү кандайдыр бир дискриминацияны көрбөгөн сыяктанышат, жагдайды аялдардын өздөрү жөнүндө камкордук көрүп жаткандыктары менен түшүндүрүшөт. Таким образом, члены комиссии не видят какой-либо дискриминации в таком подходе, и объяснить свое поведение как забота о женщинах.
Мурас калтыруучунун же мүмкүн болуучу мураскорлордун кимдир-бирөөнүн өмүрүн атайылап кыйган же алардын өмүрүнө кол салган адамдар керээз боюнча да, мыйзам боюнча да мурастоого укуксуз. Лица, совершившие умышленное убийство наследодателя или некоторых потенциальных преемников или совершил какое-то преступную попытку их жизни не имеют право на подряд либо завещания или завещательного.
Омбудсмен (Акыйкатчы) кандай гана учурда болбосун тиешелүү администрациялык орган ага жөнөтүлгөн даттанууну жана апелляцияны белгилүү бир мөөнөттө жана белгилүү бир түрдө карап чыгуусу үчүн кам көрөт. В любом случае Омбудсмен (Акыйкатчы) убедитесь, что соответствующая административный орган считает надлежащим, представленные жалобы и апелляции в рамках определенного периода времени.
Батареясы, нукууру жана инфра-кызыл LED Жарык Чыгаруу Диоду бар. Cилерге азыр көрүнбөйт, бирок нукуурун басканда ал иштей баштайт. Анда азыр програмымды аракетке келтирcем, камерасы инфра-кызыл чекитти көрөт. Это существенно получил батарею, кнопку и светодиодный инфракрасный, и он включается - вы, ребята, не можете видеть это, - но он включается, когда я нажимаю кнопку.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: