Меню
Эл-Сөздүк

daily

[‘дэйли]

abj. күндүк; суткалык;
adv. күн сайын

Примеры переводов: daily

Английский Русский
A typical daily newspaper has a staff of reporters who cover a wide range of news. Типичная ежедневная газета имеет штат репортеров, которые охватывают широкий спектр новостей.
You may have met them as neighbors and fellow employees or in other daily affairs of life. Вы, возможно, встречали их по соседству и коллег по работе или в других повседневных делах жизни.
She also took daily walks around the city to meet local people and tell them about America and Americans. Она также приняла ежедневные прогулки по городу, чтобы познакомиться с местными жителями и сказать им об Америке и американцев.
These expenditures do not influence the purchasing power of the already existing gold at any point than daily changes. Эти расходы не влияют на покупательную способность уже существующей золота в любой точке, чем ежедневные изменения.
It is especially frustrating to know that my Muslim residents, most of whom wear hijab, encounter daily discrimination. Это особенно неприятно знать, что мои мусульманские жители, большинство из которых носят хиджаб, сталкиваются ежедневно дискриминации.
The United States continues on a daily basis to violate the terms of the 1851 and 1868 Fort Laramie Treaties with the Lakota. Соединенные Штаты продолжают ежедневно нарушать условия 1851 и 1868 Форт Ларами договоров с Лакота.
You will say that this is something very general; what reference does it have to the problems of daily policies, monetary policies. Вы скажете, что это что-то очень общее; то, что ссылка это имеет отношение к проблемам повседневной политики, денежно-кредитной политики.
As they work with reporters on daily stories, they look for opportunities to provide constructive feedback that will help reporters improve their work. Как они работают с репортерами на ежедневных историй, они ищут возможности, чтобы обеспечить конструктивную обратную связь, которая поможет журналистам улучшить свою работу.
At the beginning of the nineteenth century, shoes and stockings were luxury items for most of the people of continental Europe; they were not articles of daily wear. В начале девятнадцатого века, обувь и чулки были предметы роскоши для большинства людей континентальной Европы; они не были изделия из ежедневного износа.
Though the liquidity level in the banking system decreased in the second quarter, generally, for the first half year, the average daily volume of excess reserves of commercial banks remained relatively high. Хотя уровень ликвидности в банковской системе сократились во втором квартале, как правило, для первого полугодия, среднедневной объем избыточных запасов коммерческих банков оставались относительно высокими.
According to Leszek Kolakowski, ‘civil’ society is a whole mass of conflicting individual and group aspirations, empirical daily life with all its conflicts and struggles, the realm of private desires and private endeavours. Согласно Колаковский, «гражданское» общество является вся масса противоречивых индивидуальные и групповые устремления, эмпирическую повседневную жизнь со всеми ее конфликтами и борьбой, области частных желаний и частных усилий.
After forming government, the military months., who views itself as the main guardian of the secular "Kemalist" state, tended to become involved in daily politics in order to protect the secularist state from so-called Islamicist infiltrations. После формирования правительства, военные месяцев., Которые рассматривает себя в качестве основного хранителя светского государства "кемалистской", как правило, становятся вовлеченными в повседневной политики в целях защиты светского государства от так на
To ensure efficient exercise of functions relating to guarding of the Forest Fund against fire, the state forest management bodies shall be provided with free daily, monthly and periodical weather forecasts and fire-related danger forecasts with respect t Для обеспечения эффективного осуществления функций, относящихся к охрана лесного фонда от пожаров, органы управления государственными лесами должны быть снабжены бесплатные ежедневные, ежемесячные и периодические прогнозы погоды и связанных с пожаром прог

Примеры переводов: daily

Английский Кыргызский
A typical daily newspaper has a staff of reporters who cover a wide range of news. Күн сайын чыгуучу гезиттин ар кыл жаңылыктарды берип туруучу кабарчылары болот.
You may have met them as neighbors and fellow employees or in other daily affairs of life. Сиз аларды кошуналар жана кошо иштешкендер катары же күнүмдүк жашоонун иштеринде жолуктурган чыгарсыз.
She also took daily walks around the city to meet local people and tell them about America and Americans. Мындан тышкары ал күн сайын шаарды кыдырып, жергиликтүү эл менен сүйлөшөт жана аларга Америка менен америкалыктар тууралуу айтып берет.
These expenditures do not influence the purchasing power of the already existing gold at any point than daily changes. Ал чыгымдар, күн сайын болуп турчу өзгөрүүлөргө салыштырмалуу, учурдагы алтындын сатып алуу жөндөмүнө эч кандай таасирин тийгизбейт.
It is especially frustrating to know that my Muslim residents, most of whom wear hijab, encounter daily discrimination. Хиджаб кийип жүргөн мусулмандар күндө басынтылганын укканда, өзгөчө капаланам.
The United States continues on a daily basis to violate the terms of the 1851 and 1868 Fort Laramie Treaties with the Lakota. Америка Кошмо Штаттары күн сайын одоно түрдө 1851 жана 1868-жылдардагы Лакота менен болгон Форд Ларами келишимдерин бузуп келүүдө.
You will say that this is something very general; what reference does it have to the problems of daily policies, monetary policies. Бул жалпыга маалым нерсе, анын күнүмдүк саясаттын, каржы саясатынын көйгөйлөрүнө кандай тиешеси бар деп айтышыныз мүмкүн.
As they work with reporters on daily stories, they look for opportunities to provide constructive feedback that will help reporters improve their work. Алар кабарчылар менен күндөлүк кабарлар боюнча иштегендиктен, алардын кемчиликтерин байкап турушат жана кабарчылардын өз ишин жакшыртуусуна жардам берүүнү көздөшөт.
At the beginning of the nineteenth century, shoes and stockings were luxury items for most of the people of continental Europe; they were not articles of daily wear. Он тогузунчу кылымдын башында континенталдык Европанын жашоочулары үчүн бут-кийим менен колготки күнүмдүк эмес, асем буюмдардын катарына кирген.
Though the liquidity level in the banking system decreased in the second quarter, generally, for the first half year, the average daily volume of excess reserves of commercial banks remained relatively high. Экинчи чейрек ичиндеги банк системасындагы өтүмдүүлүк деңгээлинин төмөндөгөнүнө карабастан, жалпысынан алганда, биринчи жарым жыл ичинде коммерциялык банктардын үстөк камдарынын күн ичинде орточо алынган көлөмү жетишээрлик жогорку деңгээлде болгон.
According to Leszek Kolakowski, ‘civil’ society is a whole mass of conflicting individual and group aspirations, empirical daily life with all its conflicts and struggles, the realm of private desires and private endeavours. Лешек Колаковскийдин айтымында, “жарандык” коом – жеке адамдардын жана топтордун өзара келишпеген мүдөөлөрүнүн жалпы топтому, ошондой эле ар кандай карама-каршылыктарды жана күрөштөрдү жана жеке каалоолор менен умтулууларды камтыган сезимтаанымлык күнүмдү
After forming government, the military months., who views itself as the main guardian of the secular "Kemalist" state, tended to become involved in daily politics in order to protect the secularist state from so-called Islamicist infiltrations. Өкмөт түзүлгөндөн кийин, өзүлөрүн динден тышкаркы “Кемалчылардын” мамлекетинин башкы коргоочулары деп эсептешкен аскер бийликтери, динден тышкаркы мамлекетти исламчылардын басып кирүүсүнөн коргоо үчүн, мамлекеттик саясатка кийлигише башташкан.
To ensure efficient exercise of functions relating to guarding of the Forest Fund against fire, the state forest management bodies shall be provided with free daily, monthly and periodical weather forecasts and fire-related danger forecasts with respect t Токой фондусун өрттөн сактоонун милдеттерин натыйжалуу аткаруу үчүн токой чарбачылыгын башкаруучу мамлекеттик органдар өрт коркунучу туулган мезгилде аба ырайынын суткалык, айлык жана мезгилдик прогноздору, токой фондусундагы өрт коркунучунун божомолдору

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: