Меню
Эл-Сөздүк

adverse

[‘эдвөөс]
abj. зыяндуу; терс; жагымсыз

Примеры переводов: adverse

Английский Русский
to provide insurance against loss arising from accidents resulting in an adverse environmental impact. обеспечить страхование от убытков в результате несчастных случаев, приводящих к неблагоприятному воздействию окружающей среды.
The global economic crisis of 2008 had an adverse effect on the balance of payments of the Kyrgyz Republic. Мировой экономический кризис 2008 оказал негативное влияние на платежный баланс Кыргызской Республики.
In 2009 in the process of reducing the adverse effect of the international financial and economic crisis and inflation, the primary purpose of the National Bank was the contribution to economic growth. В 2009 году в процессе снижения негативного влияния международного финансового и экономического кризиса и инфляции, основная цель Национального банка был вклад в экономический рост.
Growth of prices for bread and flour, occurred as a result of the expected loss of harvest in Russia and Kazakhstan due to adverse weather conditions, was found to be one of the main factors for inflation risks. Рост цен на хлеб и муку, произошло в результате ожидаемые потери урожая в России и Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий, было установлено, что одним из основных факторов инфляционных рисков.
However, the nature of this type of work requires working on Saturdays, being on duty on weekend and holidays, and if needed to work additional time lengthening the working hours, thus, has an adverse impact on the possibility for a women to fulfill her a Тем не менее, природа этого вида работ требует работы по субботам, будучи при исполнении служебных обязанностей на выходные и праздники, и если нужно, чтобы работать дополнительное время удлинения рабочего дня, таким образом, оказывает негативное влияние
The Recipient shall, and shall cause the Project Implementing Entity to: ensure that the Resettlement Policy Framework is implemented in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse impac Получатель, и влечет за собой выполнении проекта Entity, чтобы: гарантировать, что политике переселения реализуется в форме, приемлемой для Ассоциации, включая все необходимые меры для минимизации и смягчения негативного Impac
The Project Implementing Entity shall ensure that the Resettlement Policy Framework is implemented in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse impacts caused to affected people by imp Проекта учреждение-исполнитель должен обеспечить, чтобы политике переселения реализуется в форме, приемлемой для Ассоциации, включая все необходимые меры для минимизации и смягчения любых неблагоприятных воздействий, причиненный пострадавших от имп
ensure the complete implementation of the Environmental Management Plan(s) in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse environmental impacts caused by the implementation of Parts 1 an обеспечить полную реализацию плана управления окружающей средой (ы) в форме, приемлемой для Ассоциации, включая все необходимые меры для минимизации и смягчения любых неблагоприятных воздействий на окружающую среду, вызванные осуществлением части 1 в
the complete implementation of the Environmental Management Plan(s) in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse environmental impacts caused by the implementation of Parts 1 and 2 of осуществление в полном объеме плана управления окружающей средой (ы) таким образом, приемлемым для Ассоциации, включая все необходимые меры для минимизации и смягчения любых неблагоприятных воздействий на окружающую среду, вызванные осуществлением частями

Примеры переводов: adverse

Английский Кыргызский
to provide insurance against loss arising from accidents resulting in an adverse environmental impact. курчап турган табигый чөйрөгө зыяндуу таасир тийгизүүгө алып келген кырсыктардан келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча жоопкерчиликти камсыздандыруу.
The global economic crisis of 2008 had an adverse effect on the balance of payments of the Kyrgyz Republic. 2008-жылда түптөлгөн дүйнөлүк экономикалык каатчылык Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеминин абалына да эң эле кесепеттүү таасирин тийгизген.
In 2009 in the process of reducing the adverse effect of the international financial and economic crisis and inflation, the primary purpose of the National Bank was the contribution to economic growth. 2009-жылда дүйнөлүк финансылык-экономикалык каатчылыктын терс таасири жана инфляцияны басаңдатуу шартында, экономикалык өсүшкө түрткү берүү Улуттук банктын биринчи кезектеги милдетинен болгон.
Growth of prices for bread and flour, occurred as a result of the expected loss of harvest in Russia and Kazakhstan due to adverse weather conditions, was found to be one of the main factors for inflation risks. Инфляция тобокелдиктеринин башкы факторлорунун бири катары нанга жана унга баанын өсүшү аталды, бул өсүш Россиядагы жана Казакстандагы жагымсыз аба ырайынын айынан түшүм алуудагы жоготууну күтүүлөрдүн аркасында башталган.
However, the nature of this type of work requires working on Saturdays, being on duty on weekend and holidays, and if needed to work additional time lengthening the working hours, thus, has an adverse impact on the possibility for a women to fulfill her a Бирок ишемби күндөрү, дем алыш жана майрам күндөрдү иштөө, жумуштан тышкаркы убакта кармалуу зарылдыгы аялдын үй-бүлө милдеттерин чыр-чатаксыз жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүнө терс таасирин тийгизет.
The Recipient shall, and shall cause the Project Implementing Entity to: ensure that the Resettlement Policy Framework is implemented in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse impac Алуучу, өз алдынча иш алып баруу менен, ошондой эле Долбоорду ишке ашыруучу агенттик аркылуу: Долбоордун Биринчи жана Экинчи Бөлүктөрүн ишке ашыруу тиешеси бар кишилерге карата Көчүрүү саясатынын жадыбалы, анын ичинде кандай болбосун терс кесепеттерин аза
The Project Implementing Entity shall ensure that the Resettlement Policy Framework is implemented in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse impacts caused to affected people by imp Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Долбоордун 1 жана 2-Бөлүктөрүн ишке ашыруу тиешеси бар кишилерге карата Көчүрүү саясатынын жадыбалы, анын ичинде кандай болбосун терс кесепеттерин азайтуу жана жумшартуу үчүн зарыл чаралардын баары Ассоциация үчүн алгылыкт
ensure the complete implementation of the Environmental Management Plan(s) in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse environmental impacts caused by the implementation of Parts 1 an Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча чаралардын план(дар)ынын, анын ичинде Долбоордун Биринчи жана Экинчи Бөлүктөрүн ишке ашыруу менен шартталган кандай болбосун экологиялык терс кесепеттерин азайтуу жана жумшартуу үчүн зарыл чаралардын баарынын Ассоциация үчүн а
the complete implementation of the Environmental Management Plan(s) in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse environmental impacts caused by the implementation of Parts 1 and 2 of Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча чаралардын план(дар)ынын, анын ичинде Долбоордун 1 жана 2-Бөлүктөрүн ишке ашыруу менен шартталган кандай болбосун экологиялык терс кесепеттерин азайтуу жана жумшартуу үчүн зарыл чаралардын баарынын Ассоциация үчүн алгылыктуу ы

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: