Меню
Эл-Сөздүк

action

 • аракет
 • кыймыл аракет
 • action

  [‘экшн]
  n. иш, аракет; таасир; кылык, жорук; to bring (call) into action (play) аракетке келтир-, ишке ашыр-, аткар-

  action

  кыймыл аракет

  action

  кыймыл аракет

  Примеры переводов: action

  Английский Русский
  Bring the action Привести в действие
  Scope of action of this Law. Сфера действия настоящего Закона.
  In Darfur, he has advocated stronger action to stem the bloodshed. В Дарфуре, он выступал за более жесткие действия по прекращению кровопролития.
  The call to action I offer today -- my TED wish -- is this: Honor the treaties. Призыв к действию Я предлагаю сегодня - мой TED пожелание - это: Почитай договоры.
  take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union. осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижение целей Союза.
  implement all such recommendations for follow-up action as agreed with the Association; осуществлять все такие рекомендации для последующих действий по согласованию с Ассоциацией;
  Now everything that human action has achieved is the outcome of the voluntary cooperation of men. Теперь все, что человеческое действие добилась является результатом добровольного сотрудничества людей.
  - conferring honorary badges and valuable gifts; - remission of a disciplinary action taken earlier; - Присвоении почетных знаков и ценных подарков; - Ремиссия дисциплинарных мер, принятым ранее;
  1) the violation committed by a land plot owner/user and the action required to remove the violation; 1) нарушение, допущенное земельного участка владельцем / пользователем и действий, необходимых для удаления нарушение;
  (3) any decision of the partnership to initiate an action in court under Article 27 of the present law. (3) любое решение партнерстве инициировать иск в суд в соответствии со статьей 27 настоящего закона.
  In order to conduct legally essential action related to the registration of a trade name, the fees shall be levied. Для того чтобы провести юридическую существенную действие, связанное с регистрацией торговой маркой, сборы взимаются.
  The Bishkek incubator alone has graduated 13 companies, which are all still in action and have settled within Bishkek. Одна Бишкек инкубатор закончил 13 компаний, которые все еще ​​в действии и обосновались в Бишкеке.
  furnish promptly to the Association the findings and recommendations for follow up action resulting from each such review; предоставить незамедлительно Ассоциации выводы и рекомендации для последующих действий, вытекающих из каждой такой проверки;

  Примеры переводов: action

  Английский Кыргызский
  Bring the action Жандандыруу
  Scope of action of this Law. Ушул Мыйзамдын иш-аракетинин чөйрөсү.
  In Darfur, he has advocated stronger action to stem the bloodshed. Дарфурда ал кыргынды токтотуу үчүн катаалыраак чара көрүүнү колдогон.
  The call to action I offer today -- my TED wish -- is this: Honor the treaties. Бүгүнкү чакырыгым - менин TEDдеги тилегим – бул: Келишимди сыйлагыла.
  take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union. Союздун максаттарына жетүүгө багытталган башка бардык ылайыктуу иш аракеттерди жүзөгө ашырат.
  implement all such recommendations for follow-up action as agreed with the Association; Ассоциация менен макулдашуу боюнча андан аркы иш-аракеттерди аткаруу маселелери боюнча мындай сунуштардын баарын аткаруу;
  Now everything that human action has achieved is the outcome of the voluntary cooperation of men. Адамзатынын колундагы нерселердин бардыгы адамдардын ыктыярдуу өз ара кызматташуусу аркылуу алынган.
  - conferring honorary badges and valuable gifts; - remission of a disciplinary action taken earlier; - эстелик белгилерди жана баалуу белектерди тапшыруу; - мурда салынган тартип жазасын алып салуу;
  1) the violation committed by a land plot owner/user and the action required to remove the violation; 1) жер тилкесинин ээси же жерди пайдалануучу тарабынан жол берилген тартип бузуу жана аны четтетүү үчүн зарыл болгон чаралар;
  (3) any decision of the partnership to initiate an action in court under Article 27 of the present law. (3) ушул Мыйзамдын 27-беренесине ылайык шериктик тарабынан сотко кайрылуу чечими кабыл алынганда .
  In order to conduct legally essential action related to the registration of a trade name, the fees shall be levied. Фирмалык аталыштарды каттоого байланыштуу юридикалык орчундуу аракеттер көрсөтүлсө алымдар алынат.
  The Bishkek incubator alone has graduated 13 companies, which are all still in action and have settled within Bishkek. Бир гана Бишкек инкубатору 13 компания чыгарган, алар азыр да иштеп жатышат жана Бишкекте негизделген.
  furnish promptly to the Association the findings and recommendations for follow up action resulting from each such review; Ассоциацияны ар бир мындай серептин тыянактары боюнча андан аркы иш-аракеттерди аткаруу маселелери боюнча корутундулары жана сунуштары менен ыкчам тааныштыруу;

  Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
  strtoupper(EN)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: