Меню
Эл-Сөздүк

accuracy

[‘экйурэси]
n.
1. тактык; тууралык;
2. кылдаттык; to (within) the accuracy of -га чейинки тактык менен

Примеры переводов: accuracy

Английский Русский
Reading accuracy and reading comprehension are at a low level. Точность показаний и понимания прочитанного находятся на низком уровне.
We'll talk at greater length about accuracy in Chapter 4, "Editing the Story." Мы будем говорить более подробно о точности в главе 4, "Редактирование истории."
If a technical term must be used for accuracy, must be includied a definition as well. Если технический термин должен быть использован для точности, должны быть includied определение, а также.
Spelling accuracy varies from 49.0% to 97.8% depending on the difficulty of the assignments. Точность Орфография варьируется от 49,0% до 97,8% в зависимости от сложности заданий.
Thus reading accuracy and accordingly, reading comprehension was tested in different texts: pronunciation, mini-narrative and class schedule. Таким образом точность отсчета и соответственно, понимание прочитанного был протестирован в различных текстов: произношение, мини-рассказа и расписанием занятий.
-Lack of experience in completing test assignments that require accuracy of thought and clarity of understanding when selecting the right answer out of several options. #ИМЯ?
section of identification of the immovable property unit specifying the identification number of the unit of the immovable property, availability of the map of the unit of the immovable property and the rate of accuracy of the borders (approximate or fixe раздел идентификации блока недвижимого имущества с указанием идентификационного номера единицы недвижимого имущества, наличие карты единицы недвижимого имущества и скорости точность границ (приблизительная или фикс
During the formal examination of the application for an invention within two-month-period the constitution and accuracy of required documents provided by Article 18 of this Law are checked as well as accordance of the claimed proposal to the objects for w Во время формальной экспертизы заявки на изобретение в течение двух-трехмесячного срока Конституции и точности необходимых документов, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона проверяется, а также соответствии заявленного предложения к объектам, ш
During the formal examination of the application for an invention within two-month-period the constitution and accuracy of required documents provided by Article eighteen of this Law are checked as well as accordance of the claimed proposal to the objects Во время формальной экспертизы заявки на изобретение в течение двух-трехмесячного срока Конституции и точности необходимых документов, предусмотренных статьей восемнадцать настоящего Закона проверяются, а также соответствии заявленного предложения к объек

Примеры переводов: accuracy

Английский Кыргызский
Reading accuracy and reading comprehension are at a low level. Окуу сабаттуулугу жана окулгандарды түшүнүү окуучуларда төмөнкү деңгээлде.
We'll talk at greater length about accuracy in Chapter 4, "Editing the Story." Биз тактык жөнүндө «Материалды редакциялоо» деген 4- бапта кененирээк сөз кылабыз.
If a technical term must be used for accuracy, must be includied a definition as well. Эгер тактык үчүн атайын терминди колдонуу керек болсо, ага өзүнчө аныктама берип койгон оң.
Spelling accuracy varies from 49.0% to 97.8% depending on the difficulty of the assignments. Сөздөрдү туура жазуу тапшырманын татаалдыгына жараша 49,0%дан 97,8%га чей езгөрөт.
Thus reading accuracy and accordingly, reading comprehension was tested in different texts: pronunciation, mini-narrative and class schedule. Алсак, окуу сабаттуулугу жана тиешелүү түрдө окулганды түшүнүү түрдүү тексттерде текшерилди: кулактандыруу, чакан аңгеме, сабактардын жүгүртмөсү .
-Lack of experience in completing test assignments that require accuracy of thought and clarity of understanding when selecting the right answer out of several options. -окуучуларда тесттик тапшырмаларды аткаруу тажрыйбасынын жоктугу; ал бир нече варианттан туура жоопторду тандоодо ойдун тактыгын, туура түшүнүүнү талап кылат.
section of identification of the immovable property unit specifying the identification number of the unit of the immovable property, availability of the map of the unit of the immovable property and the rate of accuracy of the borders (approximate or fixe кыймылсыз мүлк бирдигин идентификациялоо бөлүмүндө кыймылсыз мүлк бирдигинин идентификациялоо номеринин кыймылсыз мүлк бирдигинин планынын жана чектеринин (факты жүзүндөгү же белгиленген) тактык деңгээлинин болушу жөнүндө белгилер көрсөтүлөт.
During the formal examination of the application for an invention within two-month-period the constitution and accuracy of required documents provided by Article 18 of this Law are checked as well as accordance of the claimed proposal to the objects for w Ойлоп табылган нерсе боюнча өтүнмөнү расмий экспертизадан өткөрүп жаткан учурда, ушул Мыйзамдын 18-беренесинде талап кылынган документтердин курамы жана тактыгы, укуктук коргоого алынган объекттерге берилген сунуш боюнча дагы текшерилет.
During the formal examination of the application for an invention within two-month-period the constitution and accuracy of required documents provided by Article eighteen of this Law are checked as well as accordance of the claimed proposal to the objects Ойлоп табууга өтүнмөгө формалдуу калысбаа жүргүзүүнүн жүрүшүндөгү эки айдын ичинде ушул Мыйзамдын он сегизинчи беренесинде каралган керектүү документтердин толуктугу, алардын туура жол-жоболоштургандыгы текшерилет, укуктук коргоо берилүүчү объекттерге өтү

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: