Меню
Эл-Сөздүк

absolutely

[‘эбсэлуутли]
adv. толук; такыр

Примеры переводов: absolutely

Английский Русский
absolutely queit абсолютно QueIt
absolutely quiet абсолютно QueIt
absolutely queit абсолютно спокойно
absolutely quiet абсолютно спокойно
If the government has the power to print its own money, then this constitutional procedure becomes absolutely useless. Если правительство имеет право печатать свои собственные деньги, то эта конституционная процедура становится абсолютно бесполезным.
If the government has the power to print its own money, then this constitutional procedure becomes absolutely useless. Если правительство имеет право печатать свои собственные деньги, то эта конституционная процедура становится абсолютно бесполезным.
But if the government is in a position to increase the quantity of money, all these provisions become absolutely meaningless and useless. Но если правительство в состоянии увеличить количество денег, все эти положения стали абсолютно бессмысленны и бесполезны.
It’s absolutely clear that the decline was connected to the psychological factor that the consumers as well as the businesses weren’t confident. Совершенно очевидно, что снижение было связано с психологическим фактором, что потребители, а также предприятия не были уверены.
People may make jokes about the gold standard, suggesting that one should leave the gold to the dentists, that gold is absolutely unnecessary for money. Люди могут шутить о золотом стандарте, предполагая, что надо оставить золото стоматологов, что золото является абсолютно необходимым для денег.
It would be absolutely uninteresting, immaterial, for people whether they were living in a world with larger or smaller figures to be used for accounting and bookkeeping. Было бы абсолютно неинтересны, несущественно, для людей, были ли они, живущих в мире с большими или меньшими цифрами, которые будут использоваться для учета и отчетности.
While it is really absolutely correct to say that it is just an accident that it is precisely gold and not something else that serves this monetary purpose, the fact is that with the gold standard it is impossible for governments to destroy the monetary s В то время как на самом деле абсолютно правильно сказать, что это просто случайность, что именно золото и не что-то другое, что служит этой цели денежно-кредитной, тот факт, что с золотого стандарта невозможно для правительства, чтобы уничтожить денежные
Therefore, all these discussions of, let us say the Bretton Woods Conference [1944], were absolutely useless because they did not even approach the situation in which they could deal with the real problem which, as far as I think, none of the delegates an Таким образом, все эти обсуждения, скажем Бреттон-Вудской конференции [1944], были абсолютно бесполезны, потому что они даже не подходить к ситуации, в которой они могли бы иметь дело с реальной проблемой, которая, насколько я думаю, ни один из делегатов
Тhe masses are in a position, fortunately, in the years in which they are able to work, in which they are in full health, to provide for the state of affairs as it will prevail in later years when they will either be absolutely unfit to work or when their Тhe массы в состоянии, к счастью, в те годы, когда они в состоянии работать, в котором они находятся в полном здравии, чтобы обеспечить за состояние дел, как это будет преобладать в последующие годы, когда они будут либо быть абсолютно непригодным для раб

Примеры переводов: absolutely

Английский Кыргызский
absolutely queit жымжырт
absolutely quiet жымжырт
absolutely queit жымжырт
absolutely quiet жымжырт
If the government has the power to print its own money, then this constitutional procedure becomes absolutely useless. Эгер өкмөт кагаз акчаны басып чыгаруу укугуна ээ болсо, анда бул конституционалдык жолжобо эч нерсеге жарабай калат.
If the government has the power to print its own money, then this constitutional procedure becomes absolutely useless. Эгер өкмөт кагаз акчаны басып чыгаруу укугуна ээ болсо, анда бул конституционалдык жол-жобо эч нерсеге жарабай калат.
But if the government is in a position to increase the quantity of money, all these provisions become absolutely meaningless and useless. Бирок өкмөт акчанын санын көбөйтсө, ушул шарттардын бардыгы мааниси жок, жараксыз нерсе болуп калат.
It’s absolutely clear that the decline was connected to the psychological factor that the consumers as well as the businesses weren’t confident. Төмөндөөнү керектөөчүлөрдүн дагы, компаниялардын дагы өз күчүнө ишене албоо сыяктуу психологиялык фактору шарттаганы айтпаса деле түшүнүктүү.
People may make jokes about the gold standard, suggesting that one should leave the gold to the dentists, that gold is absolutely unnecessary for money. Айрым адамдар алтынды тиш доктурларга эле берүү керек, анын акча катары эч кандай мааниси жок деп алтын стандартын каалагандай мазактап келишет.
It would be absolutely uninteresting, immaterial, for people whether they were living in a world with larger or smaller figures to be used for accounting and bookkeeping. Бухгалтердик иште чоңураак же кичирээк сандарды колдонгон дүйнөдө жашаган адамдар үчүн, ал маанисиз, кызыксыз нерсе болуп калмак.
While it is really absolutely correct to say that it is just an accident that it is precisely gold and not something else that serves this monetary purpose, the fact is that with the gold standard it is impossible for governments to destroy the monetary s Башка бир дагы нерсе эмес, алтын гана акча багытында кокустан колдонулуп калган жана алтын стандарты турганда, мамлекеттик бийлик органдары акча-насыя тутумун кулата албайт деп айтсак жаңылышпайбыз.
Therefore, all these discussions of, let us say the Bretton Woods Conference [1944], were absolutely useless because they did not even approach the situation in which they could deal with the real problem which, as far as I think, none of the delegates an Демек, Бреттонвуд конференциясында (1944-ж.) болуп өткөн талкуулар жөн гана куру кыйкырык болгон, себеби делегаттардын бири дагы жана аларды конференцияга жөнөтүшкөн өкмөттөр чыныгы көйгөйдүн түпкү маани-маңызын түшүнө алышпагандыктан, аны чечүү үчүн ыңга
Тhe masses are in a position, fortunately, in the years in which they are able to work, in which they are in full health, to provide for the state of affairs as it will prevail in later years when they will either be absolutely unfit to work or when their Бактыга жараша, бул мамлекеттердин жарандары күчүнө толуп, колунан иш келип турган куракта, кийинчерээк картайып ишке жарабай калгандагы жашоосун ыңгайлуу жана жетиштүү шарттар менен камсыз кылып алууга мүмкүнчүлүктөрү бар.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: