Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 45

Русский Кыргызский
Статья 45. 45-берене.
2 июня 1999, # 45 1999-жылдын 2-июну N 45
Мероприятие пройдет на юридическом институте КНУ 12 марта 2012 года в 11:45. Ачылыш аземи Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Юридикалык институтунун имаратында 12-мартта саат 11:45те өтөт.
бирок Кудайдын башкаруусу «жер ж? з? нд? г? согуштарды токтотот »(Заб. 45:10). but God's rule will make "wars to cease to the extremity of the earth." (Ps. 46:9)
Когда он умер, прожив 45 лет в Соединенных Штатах, он оставил значительное состояние в $ 2 млн. Кошмо Штаттарында 45 жыл жашап, көзү өткөндөн кийин, аркасында $2,000,000 түзгөн байлыгы калат.
Ставки на футбольные матчи (в том числе чашек) принимаются к базовой времени (2 раза в 45 минут), если иное не указано в программе. Футбол матчтарына (анын ичинде кубок үчүн) коюмдар, эгерде программада башкача айтылбаса, негизги убакытка (45 мүнөттөн 2 тайм) кабыл алынат.
Аналогичная ситуация наблюдается для всех женщин всех возрастных категорий: до 30 лет - 4 женщины; до 35 лет - 6: под 40 - 1, выше 45 лет - 4. Ушундай эле жагдай бардык курактык топтогу аялдарда байкалат: 30 жашка чейин - 4 аял; 35 жашка чейин - 6; 40ка чейин - 1; 45 жаштан улуулар - 4.
| Одинокие мужчины преобладают в младших возрастных групп (до 30 лет), в то время как есть незамужние женщины среди возрасте 40 и 45 лет. Жашыраак курактагылар тобунда (30 жашка чейинки) бойдок эркектер басымдуулук кылат, ошол эле убакта 40 жана 45 жаштагы аялдар арасында да турмуш курбагандар бар.
41,5% учеников школах Кыргызстана успешно это назначение и 57,8% учеников школ с учениками учат в России и 45,2% учеников школ с узбекским языком. Окутуу кыргыз тилиндеги мектептердин 41,5%ы, окутуу орус тилиндеги мектептердин окуучуларынын 57,8% жана окутуу өзбек тилиндеги мектептердин окуучуларынын 45,2%ы ушул блоктун тапшырмаларын ийгиликтүү аткара алышты.
Из 92 сотрудников министерства, продвигаемых за период 1 октября 2006 года по ноябрь 1, 2007 45 мужчин и 47 женщин прошли переподготовку и повышение квалификации. 2006-жылдын 1-октябрынан тартып 2007-жылдын 1-ноябрына чейинки мезгилде министрликтин кызматка көтөрүлгөн 92 кызматкеринин ичинен 45 эркек жана 47 аял кайра окутуудан жана квалификациясын жогорулатуудан өткөн.
Точка 2.7.1. Правил гласит: "Ставки на футбольные матчи (в том числе чашки) принимаются в соответствии с основного времени матча (2 раза по 45 минут каждый), если иное не упоминается. Эрежелердин 2.7.1-п. мындай деп айтылат: "Футбол матчтарына акча саюу (дүйнөлүк чемпионатты кошуп), эгерде башкача эскертилбесе, негизги убакытка ылайык (ар бири 45 мүнөттөн эки тайм) кабыл алынат.
Почти половина женского персонала Министерства имеют статус незамужних или разведенных (70 человек), в то время как это характерно для женщин всех возрастных групп: от 30 лет - 30 женщин; выше 45 год пользуют 28 женщин. Министрликтеги бардык кызматкер аялдардын иш жүзүндө жарымынын уй-бүлөсү жок же ажырашып кеткен деген статусу бар (70 адам), анын үстүнө бул бардык курактык топтогу аялдарга мүнөздүү: 30 жашка чейин - 30 аял; 45 жаштан ашкандар - 28 аял.

Примеры переводов: 45

Русский Английский
Статья 45. Article 45.
2 июня 1999, # 45 June 2, 1999, # 45
Мероприятие пройдет на юридическом институте КНУ 12 марта 2012 года в 11:45. The event will take place at the Law Institute of the Kyrgyz National University on March 12, 2012 at 11:45 am.
бирок Кудайдын башкаруусу «жер ж? з? нд? г? согуштарды токтотот »(Заб. 45:10). бирок Кудайдын башкаруусу «жер жүзүндөгү согуштарды токтотот» (Заб. 45:10).
Когда он умер, прожив 45 лет в Соединенных Штатах, он оставил значительное состояние в $ 2 млн. When he died, after living 45 years in the United States, he left a considerable fortune of $2,000,000.
Ставки на футбольные матчи (в том числе чашек) принимаются к базовой времени (2 раза в 45 минут), если иное не указано в программе. The stakes for football matches (including the Cups) are accepted for the base time (2 times per 45 minutes), unless otherwise stated in the program.
Аналогичная ситуация наблюдается для всех женщин всех возрастных категорий: до 30 лет - 4 женщины; до 35 лет - 6: под 40 - 1, выше 45 лет - 4. The similar situation is observed for all women of all age categories: under 30 years old - 4 women; under 35 years old - 6: under 40 - 1, above 45 years old - 4.
| Одинокие мужчины преобладают в младших возрастных групп (до 30 лет), в то время как есть незамужние женщины среди возрасте 40 и 45 лет. ■ Single men prevail in the younger age groups (up to 30 year old), while there are unmarried women among the age of 40 and 45.
41,5% учеников школах Кыргызстана успешно это назначение и 57,8% учеников школ с учениками учат в России и 45,2% учеников школ с узбекским языком. 41.5% of pupils of Kyrgyz schools successfully completed this assignment and 57.8% of pupils of schools with pupils being taught in Russian and 45.2% of pupils of Uzbek language schools.
Из 92 сотрудников министерства, продвигаемых за период 1 октября 2006 года по ноябрь 1, 2007 45 мужчин и 47 женщин прошли переподготовку и повышение квалификации. Out of 92 personnel of the Ministry promoted over the period of October 1 2006 through November 1, 2007 45 men and 47 women had undergone retraining and qualification upgrading.
Точка 2.7.1. Правил гласит: "Ставки на футбольные матчи (в том числе чашки) принимаются в соответствии с основного времени матча (2 раза по 45 минут каждый), если иное не упоминается. Point 2.7.1. of Rules states: "Betting on football matches (including cup) are accepted according to the regular time (2 times of 45 minutes each), if otherwise is not mentioned.
Почти половина женского персонала Министерства имеют статус незамужних или разведенных (70 человек), в то время как это характерно для женщин всех возрастных групп: от 30 лет - 30 женщин; выше 45 год пользуют 28 женщин. Almost half of the female personnel of the Ministry have the status of unmarried or divorced (70 people), while this is characteristic to the women of all age groups: from 30 years old - 30 women; above 45 year old- 28 women.Такое же слова на других языках:

EN
KG


Похожие слова на других языках:

EN
KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: